Wytyczne PO WER – już są

28 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Efektywna komplementarność
Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów Regionalnych w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także zapewnienie komplementarności wsparcia EFS i EFRR.

Wsparcie programów rządowych
Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju. Dokument zawiera także zapisy wspierające realizację programów rządowych, w szczególności Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Wytyczne dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych opublikowane

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

 

Szczegółowe informacje:

Wytyczne 2014-2020 – konsultacje

Projekt Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument przekazany do Państwa opinii stanowi opis poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za ewaluację polityki spójności oraz ogólne zasady realizacji ww. procesu.

Uwagi wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 20 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej: ewaluacja@mir.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Nowe Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych

30 kwietnia 2014 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zmienione Wytyczne uwzględniają m.in. zmianę progu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka