W II kwartale br. mają ruszyć pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Już w drugim kwartale przewiduje się otwarcie pierwszych naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia. Należą do nich m.in. innowacje w MŚP, przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, rozwój ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Aby nabory projektów mogły odbyć się zgodnie z zakładanym harmonogramem, konieczne jest zakończenie kilku procesów, które odbywają się równolegle.

Jednym z nich jest uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 (SZOOP), który został przekazany w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, że do 20 marca trwają spotkania informacyjne, podczas których potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się bliżej z treścią tego istotnego przy aplikowaniu dokumentu.

W drugiej połowie kwietnia br. planowane jest pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (skład został powołany przez Zarząd Województwa 12 marca br.), podczas którego zostaną przyjęte kryteria oceny przyszłych projektów. W kwietniu br. otwarty zostanie nabór ekspertów, którzy będą dokonywać merytorycznej oceny projektów.

Zaawansowane są również prace zmierzające do uruchomienia ścieżki naboru projektów w ramach Zintegrowanych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). Przypominamy, w ostatnich dniach Zarząd Województwa podpisał stosowne porozumienia z subregionalnymi partnerami, którzy pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZIT/RIT. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów strategicznych, które muszą przejść pozytywnie proces opiniowania Instytucji Zarządzającej, jak i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zatwierdzenie strategii planowane jest na koniec maja br. Związki ZIT/RIT mają również za zadanie opracowanie strategicznych kryteriów wyboru projektów, a następnie przygotowanie się do realizacji zadań związanych z naborem projektów oraz ich oceną, monitoringiem itd.

Obecnie wszystkie instytucje zaangażowane w rozdysponowanie 3,5 mld euro z RPO WSL 2014-2020 muszą przejść pozytywnie audyt zgodności, czyli wykazać się gotowością do zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu wdrażania Programu Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

Podstawą do opracowania dokumentu był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 30 stycznia 2015 roku, projekt SZOOP zostanie przekazany do zaopiniowania przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje: