Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego 2014-2020

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego i 24 czerwca 2015 r. uchwałą nr 1100/45/V/2015 przyjął pełny dokument. Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Harmonogram ma charakter indykatywny, czyli zawiera orientacyjne terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL – czyli ogłaszane zarówno przez województwo śląskie (wydziały Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy oraz poszczególne podmioty odpowiedzialne za Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne w naszym województwie.

Na wszystkie nabory projektów zaplanowane w bieżącym roku, harmonogram przewiduje zaangażowanie ponad 4 mld zł. ze środków europejskich. Kwota ta stanowi orientacyjną wartość w złotówkach i odnosi się do poziomu alokacji, dostępnej w ramach Programu, która jest ustanowiona w walucie Euro. Na potrzeby harmonogramu, do przeliczenia orientacyjnych kwot przewidywanych na poszczególne nabory posłużono się przelicznikiem kursu Euro/PLN 1€=4 zł. Alokacja jaka będzie obowiązywała na dzień ogłoszenia naboru może podlegać modyfikacjom w stosunku do zakładanej w harmonogramie, ze względu na konieczność jej ponownego przeliczenia zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego, aktualnym na dzień ogłoszenia naboru.

Obecnie już ogłoszono nabory projektów w obszarach:

 • Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • Włączenie społeczne
 • Regionalny rynek pracy
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (ZIT)
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (RIT Zachodni)
 • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (ZIT)
 • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (RIT Zachodni)
 • Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Istotnej zmianie uległ termin naboru projektów z obszaru innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwotnie przewidywany jeszcze w drugim kwartale br., obecnie termin rozpoczęcia naboru projektów to początek listopada br. Jednak nadal termin ten uzależniony jest od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał 2015 r.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału 2015 r. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał 2015 r., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał 2015 r. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
 • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki przesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik 2015 r., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa (POPC). W zaktualizowanej wersji harmonogramu w ramach poddziałań: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury wydłużono planowany termin naborów do III kwartału 2015 r.

Aktualną wersję dokumentu można znaleźć na stronie Programu Polska Cyfrowa w zakładce „Harmonogramy naborów wniosków”.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określą katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane.

Szczegółowe informacje:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie od 16 marca  do 15 kwietnia 2015 r. w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

Miejsce składania wniosków:  Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Referat ds. Wyboru) ul. Jasnogórska 11 (II piętro), 31-358 Kraków,

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie MCP  zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski:  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kryteria wyboru projektów: Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są stronie MCP w zakładce „Nabory wniosków”.

Procent dofinansowania projektu: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30 procent.
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35 proc.) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 zł.

Wzór wniosku o dofinansowanie: Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Wzór umowy o dofinansowanie:  Wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje: