Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W lipcu 2015 r. minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy dokumentu:
– Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER. Wprowadzenie zapisów dotyczących zgodności treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego – zarówno na etapie oceny, jak i realizacji tego projektu – z zapisami fiszki projektu pozakonkursowego, zawartej we właściwym Rocznym Planie Działania oraz określenie zmian założeń zawartych w Rocznym Planie Działania w odniesieniu do projektów pozakonkursowych, wymagających zgody Komitetu Monitorującego PO WER (KM PO WER) albo zgody Instytucji Zarządzającej PO WER (IZ PO WER). Zapisy mają na celu uporządkowanie kwestii, dotyczących oceny zgodności projektów pozakonkursowych z właściwym Rocznym Planem Działania (RPD) oraz wskazanie katalogu zmian w Rocznych Planach Działania, które wymagają zgody

– Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Dodanie w polu typ beneficjenta, instytucji szkoleniowych jako potencjalnego beneficjenta. Zmiana jest spowodowana faktem, że jeden z typów operacji dotyczy szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników IRP. Jest to konkurs planowany na IV kwartał 2015 r. i zgodnie z jednym z kryteriów dostępu wnioskodawcą w tym typie operacji mogą być m.in. instytucje szkoleniowe, zatem należy zapewnić spójność pomiędzy zapisami SZOOP a RPD i dodać ten typ beneficjenta do tego działania w SZOOP.

– Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku ustaleń pomiędzy IZ PO WER a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – Instytucją Pośredniczącą (IP) odstąpiono od realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w formule grantowej. Zmiana jest podyktowana przede wszystkim wątpliwościami dotyczącymi przyjętej formuły udzielania grantów, w tym wyboru grantobiorców. Istnieje bowiem ryzyko naruszenia zasad kwalifikowalności wydatków, które stanowią, że grantobiorca jest uczestnikiem projektu, rozumianym jako odbiorca bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Ponadto, projekty grantowe mają usprawnić wdrażanie projektów unijnych i powinny być wykorzystywane wyłącznie tam, gdzie jest to uzasadnione charakterem wsparcia. Należy podkreślić, że ich zastosowanie nie może jednak oznaczać delegacji zadań IZ lub IP na beneficjenta (grantodawcę), gdyż stanowiłoby to obejście obowiązujących przepisów wspólnotowych oraz krajowych w zakresie desygnacji oraz konkurencyjnego wyboru beneficjentów. Grantodawca nie może więc powielać zadań ani IZ, ani IP.

– Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Zakres zmian obejmuje modyfikacje trybów realizacji projektów oraz wskazanie beneficjentów dla trybu pozakonkursowego. W efekcie wprowadzonych modyfikacji do katalogu beneficjentów pozakonkursowych dopisany został Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Centrum Informatyczne Edukacji (CIE). Jednocześnie, w celu zachowania przejrzystości zapisów SZOOP w przypadku typów operacji realizowanych zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym wprowadzona została informacja o rodzaju przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tych trybów.

– Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Zakres zmian obejmuje modyfikacje trybów realizacji projektów oraz wskazanie beneficjentów dla trybu pozakonkursowego. W efekcie wprowadzonych modyfikacji do katalogu beneficjentów pozakonkursowych dopisany został Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), jako realizator zadań z zakresu wypracowania ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (typ operacji nr 3). Jednocześnie, w celu zachowania przejrzystości zapisów SZOOP w przypadku typów operacji realizowanych zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym wprowadzona została informacja o rodzaju przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tych trybów.

– Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Zakres zmian obejmuje modyfikacje trybów realizacji projektów oraz wskazanie beneficjentów dla trybu pozakonkursowego. W efekcie wprowadzonych modyfikacji do katalogu beneficjentów pozakonkursowych dopisany został Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (jako realizator zadań z zakresu wdrożenia mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – typ operacji nr 1) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (w zakresie monitorowania losów absolwentów – typ operacji nr 7). Jednocześnie, w celu zachowania przejrzystości zapisów SZOOP w przypadku typów operacji realizowanych zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym wprowadzona została informacja o rodzaju przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tych trybów.

– Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Zakres zmian obejmuje rozszerzenie katalogu beneficjentów o inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym. W związku z możliwością realizacji projektów konkursowych w ramach Działania 4.1 przez uczelnie, nie wykluczamy również udziału w konkursach jednostek naukowych (np. PAN).

– Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Zakres zmian obejmuje rozszerzenie katalogu beneficjentów o inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym. W związku z możliwością realizacji projektów konkursowych w ramach Działania 4.2 przez uczelnie, nie wykluczamy również udziału w konkursach jednostek naukowych (np. PAN).

– Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Doprecyzowano tryby wyboru projektów i beneficjentów w Działaniu 5.3 – wprowadzono zapis o realizacji w trybie pozakonkursowym przez Ministerstwo Zdrowia przedsięwzięcia w zakresie standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W wyniku ustaleń pomiędzy IZ a IP dotyczących typów projektów w ramach Działania 5.3, dokonano zmian Maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) oraz Minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych.

– Załącznik nr 2a i 2b: Definicje wskaźników wspólnych dostosowano do zatwierdzonych 22 kwietnia br. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Ponadto definicje wskaźników odwołujące się do aktów prawnych dostosowano do aktualnego brzmienia dokumentów oraz wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

– Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wprowadzono nowy załącznik z zatwierdzonymi przez KM PO WER ogólnymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER.

– Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020

Od 6 lipca 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP). Treść dokumentu została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia 29 maja 2015.

W odniesieniu do wersji z 31 marca 2015 r. w SZOOP wprowadzono następujące zmiany:

  • dostosowano typy projektów oraz kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP do brzmienia przyjętych kryteriów poprzez podkreślenie konieczności posiadania przez Wnioskodawcę wyników prac B+R oraz usunięcie wymogu wobec podmiotu zarządzającego ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym dotyczącego posiadania siedziby na terenie Polski Wschodniej;
  • dostosowano kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję do brzmienia przyjętych kryteriów poprzez usunięcie informacji dotyczącej priorytetowego traktowania projektów przyczyniających się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;
  • ujednolicono tryb wyboru projektów w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski z zapisami POPW;
  • dostosowano typy projektów oraz kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa do brzmienia przyjętych kryteriów;
  • uspójniono nazwy typów beneficjentów w ramach działań 2.1 i 2.2 z projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020;
  • wprowadzono informację dotyczącą planowanych w ramach POPW działań wspierających rewitalizację w części IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji.

Ponadto, uzupełniono załącznik 3. poprzez dodanie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM POPW (1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.4, 2.2, 3.1 i 4.1) oraz wpisano do załącznika 4. projekty dotychczas zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą POPW.

Szczegółowe informacje:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

14 kwietnia 2015  Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejny projekt SZOOP. Dokument został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, w oparciu o uwagi Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa czyli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W oparciu o zapisy Wytycznych MIR w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca zadecydowała o etapowym przyjmowaniu dokumentu. To oznacza, że obecny dokument zawiera aktualizację tych opisów działań, dla których nabory projektów planowane są w II kwartale br. oraz w pierwszej połowie III kwartału br.

Szczegółowe informacje: