Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie od 16 marca  do 15 kwietnia 2015 r. w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

Miejsce składania wniosków:  Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Referat ds. Wyboru) ul. Jasnogórska 11 (II piętro), 31-358 Kraków,

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie MCP  zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski:  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kryteria wyboru projektów: Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są stronie MCP w zakładce „Nabory wniosków”.

Procent dofinansowania projektu: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30 procent.
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35 proc.) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 zł.

Wzór wniosku o dofinansowanie: Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Wzór umowy o dofinansowanie:  Wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje:

Projekt dla kobiet biznesu „Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie WIN – „Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet” realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się kobiety prowadzące własne firmy nie dłużej niż 2 lata.

Grupie 10 kobiet organizatorzy oferują udział w pionierskim przedsięwzięciu w ramach programu WIN realizowanego w 4 krajach UE i obecnie testowanego przez Fundację „OIC Poland”.

Oferta obejmuje bezpłatny udział w:
– szkoleniu dot. zarządzania czasem i sobą
– programie mentoringu

Program mentoringu pozwoli zbudować każdej uczestniczce projektu relację z mentorem, który będzie przewodnikiem pomagającym podopiecznej w znajdywaniu kierunku rozwoju, wspierając ten rozwój poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Mentoring to narzędzie wspierające postęp kariery.

Korzyści z udziału w programie mentoringu:

– Wzrost motywacji i zaangażowania w pracę zawodową i rozwój firmy
– Możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności innych, a tym samym przeniesienie „dobrych praktyk” na grunt własnej działalności zawodowej
– Indywidualny rozwój
– Wzrost satysfakcji i poczucia samorozwoju na polu zawodowym
– Skuteczniejsze planowanie ścieżki rozwoju zawodowego

Okres realizacji to  marzec – maj 2015r.

Nabór trwa do 2 marca 2015 r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

Konferencja „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”- Kraków.

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zapraszamy Państwa na konferencję makroregionalną pt.: „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się która odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, 31-425 Kraków.

Konferencja ta jest jedną z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA  i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa.

Celem konferencji będzie również znalezienie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  1. Czy cele wskazane w koncepcji służą rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi obszarów wiejskich oraz w jakim zakresie? Które z założeń mogą przynieść najlepsze efekty społeczno-gospodarcze?
  2. W jakim stopniu PROW i inne programy europejskie na lata 2014-2020 wpłyną na realizację celów koncepcji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej?
  3. O jakie elementy  należy uzupełnić sformułowane wcześniej cele oraz czy jest możliwe ich wdrożenie?
  4. Czy dodatkowe wsparcie finansowe/działania zewnętrzne powinno w sposób szczególny być przeznaczone dla rozpoczynających działalność,  czy na rozwój firm już istniejących od  kilku lat?
  5. Czy istnieje realna szansa wzmocnienia oddolnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  i w jakich sferach  powinna ona być głównie rozwijana?

Wnioski z konferencji makroregionalnych zostaną  przedstawione do zaopiniowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kluczowym resortom tj.: Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zaprezentowane na konferencji ogólnopolskiej.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji upowszechniających informacje o pomocy Unii Europejskiej w Polsce, przedsiębiorców,  przedstawicieli samorządów terytorialnych zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie właściwych warunków dla jej rozwoju na obszarach wiejskich.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Fundacji http://fdpa.org.pl/przedsiebiorczosc-wiejska-koncepcja-rozwoju/ , na której zamieszczono dotychczasowe wyniki badania i rekomendacje. Na stronie zamieszczone będą również relacje i wnioski z poszczególnych konferencji makroregionalnych.

Szczegółowe informacje:

Do wygrania 40 000 zł na start! „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades”

Technopark Gliwice w partnerstwie z Politechniką Śląską realizuje projekt finansowany przez Bank Zachodni WBK, w ramach Santander Universidades. „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades” daje szansę młodym ludziom na rozwój modelu biznesowego i zdobycie atrakcyjnych nagród! Do wygrania 40 000 zł oraz wyjazd do Doliny Krzemowej.

Już prawie 80 pomysłów zostało zgłoszonych, kolejne można zgłaszać do końca stycznia br.. Dwie grupy już powstały, kolejne dwie rozpoczną szkolenia w lutym br.

Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

Zadaniem projektu jest nawiązanie do światowych trendów opracowania koncepcji biznesowych przedsięwzięcia oraz zmaksymalizowanie ich użyteczności w zakresie pozyskiwania kapitału oraz współtwórców. TECHNOPARK GLIWICE w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych tworzy centrum kompetencyjne, które będzie miało za zadanie popularyzowanie metody wśród pracowników naukowych i studentów oraz umożliwienie zaprezentowania ich modeli biznesowych w celu pozyskania inwestorów na rynku polskim i zagranicznym. Uzupełnieniem metody będzie przygotowanie pomysłodawców pod względem umiejętności miękkich w zakresie „elevator speech” oraz form przekazu informacji w konfrontacji ze środowiskiem inwestorów.

Wynikiem projektu będzie prezentacja opracowanych modeli biznesowych pomysłów na forum Venture Capital w Dolinie Krzemowej.

Nagrody dla Laureatów projektu to:
– kapitał na start w wysokości 40 000 zł.,
– wizyta studyjna,
– staż w banku.

Grupą docelową projektu są studenci, doktoranci, absolwenci (do czasu po obronie), pracownicy Politechniki Śląskiej oraz innych Uczelni. Rekrutacja odbędzie się poprzez platformę szkoleniową Technoparku Gliwice.

 

Szczegółowe informacje: