Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał 2015 r.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału 2015 r. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał 2015 r., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał 2015 r. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
 • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki przesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik 2015 r., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r

Szczegółowe informacje:

Wsparcie nowatorskich prac rozwojowych – rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój

7 kwietnia 2015 r. ogłoszono drugi konkurs z Programu Inteligentny Rozwój z pulą 500 mln zł.

Od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań. Pomogą one przedsiębiorcom dojść do etapu, w którym będzie można je skomercjalizować.

Kto może się starać o wsparcie

Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Programu Inteligentny Rowój. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla małych, średnich i dużych firm, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez firmę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy, a 20 mln zł dla pozostałych. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) to 15 mln euro.

Szczegółowe informacje:

Ruszył pierwszy konkurs dla firm w Programie Inteligentny Rozwój

Od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. W efekcie powstaną gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. 

Budżet konkursu  ogłoszonego 2 kwietnia 2015 r. wynosi 1,6 mld zł. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Fundusze na konkurs pochodzą z I osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój poświęconej wsparciu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość środków w tej osi to 3,85 mld euro.

W kwietniu NCBiR ogłosi jeszcze dwa konkursy. 7 kwietnia rusza konkurs dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 7 maja do 22 czerwca.  Z kolei 16 kwietnia startuje konkurs, w którym przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw będą ubiegać się o 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa. NCBiR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 18 maja do 17 lipca.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Inteligentny Rozwój (PO IR) przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku dwunastu konkursów w ramach dziesięciu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w programie w 2015 r. to blisko 5 mld zł.

POIR, którego budżet wynosi 10,2 mld euro (8,6 mld euro z UE), to niejedyne źródło funduszy dla przedsiębiorców. W perspektywie 2014-2020 przewidziano dla nich ponad 18 mld euro. Pieniądze te będą dostępne również w pozostałych programach krajowych i regionalnych. Swoje harmonogramy naborów wniosków w ramach programach regionalnych opublikowała już część województw.  Gotowy jest też harmonogram dla Programu Polska Cyfrowa, z którego skorzystają m.in. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, a także firmy realizujące projekty jako partnerzy z administracja rządową.

Z ogłoszeniem o konkursie dla przedsiębiorców w PO IR oraz harmonogramami naborów wniosków w poszczególnych programach można zapoznać się na Portalu Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje: 

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

 • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój

Szczegółowe informacje:

System instytucjonalny Programu Inteligentny Rozwój

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

Resort gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą zaangażowane w realizację drugiego pod względem budżetu programu na nową perspektywę. To także największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel. Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.
Porozumienia, określające zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi, stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu. Ministerstwo Gospodarki będzie odpowiedzialne za priorytety: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za priorytety: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
Podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).
Budżet programu wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Jego fundusze przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.
Szczegółowe informacje: