ES Fundusz TISE: Nowe środki pożyczkowe dla przedsiębiorstw społecznych

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Dodatkowe środki wynoszące 1,252 mln zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES), prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Nowe środki pozwolą sfinansować potrzeby inwestycyjne co najmniej 12 nowych przedsiębiorstw społecznych.

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność gospodarczą przedsiębiorstw społecznych, a w efekcie doprowadzą do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

ES Fundusz TISE finansuje potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. W ramach Programu zostanie udzielonych 251 pożyczek na kwotę 25 mln zł. Na utworzenie funduszu pożyczkowego ES Fundusz TISE przeznaczono kwotę 25 mln zł.

Oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających mniej niż 50 osób i prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Pożyczkobiorcy mogą uzyskać niskooprocentowane (od 0,56% do 1,13% w skali roku) wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. Pożyczki udzielane są bez jakichkolwiek prowizji i opłat na okres do 5 lat. Każdy pożyczkobiorca jest również uprawniony do uzyskania bezpłatnych usług doradztwa, których zakres jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

W województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim udzielono do tej pory 58 pożyczek na kwotę 5 mln zł.

Szczegółowe informacje:

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, które odbędą się w dniu 12.02.2015 r. w godzinach od 10.00  do 14.00.

Informacje o spotkaniu:
Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania Funduszy Europejskich, zarówno środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek. Konsultacje przeprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie.

Dla kogo:
Spotkanie jest adresowane do mieszkańców gmin: Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Program szkolenia:
Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje: