Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

8 lipca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Konsultacje potrwają 14 dni kalendarzowych.

Projekt Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dokument uszczegóławia także warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Program Inteligentny Rozwój – kryteria wyboru projektów dla kolejnych instrumentów przyjęte

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Drugiemu posiedzeniu tego gremium przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Decyzje Komitetu to element prac nad uruchomieniem kolejnych środków w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR).

Działania konkursowe PO IR, dla których uchwalono kryteria wyboru projektów, dotyczą w większości wsparcia przedsiębiorców. Komitet przyjął kryteria dla:

  • działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),
  • poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),
  • poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),
  • działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

Ogłoszenie konkursów w ww. działaniach zaplanowano na czerwiec (działanie 4.2) i lipiec (pozostałe działania). Nabory rozpoczną się w sierpniu (działania 2.3.2 i 3.2.1), wrześniu (działanie 2.1) oraz październiku (działanie 4.2). Orientacyjna kwota przeznaczona na nie to ponad 1,8 mld zł. Więcej informacji na temat planowanych naborów znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Podczas spotkania rozmawiano także o wybranych częściach programu, w których przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Uchwalono również stosowne kryteria wyboru projektów dla następujących instrumentów:

  • działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii,
  • poddziałanie 2.4.1 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
  • poddziałanie 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe,
  • działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
  • działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Swoje projekty w tych działaniach planują realizować Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (stworzenie systemu wspierającego transfer technologii do małych i średnich firm, przede wszystkim z dużych przedsiębiorstw), Ministerstwo Gospodarki (uruchomienie systemu, który będzie monitorował realizację krajowej strategii inteligentnej specjalizacji, a także umożliwiał jej weryfikowanie, aktualizację i ewaluację oraz projekt polegający na promocji polskiej gospodarki za granicą), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (projekty dotyczące realizacji Międzynarodowych Agend Badawczych i zwiększania potencjału kadr zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi).

Szczegółowe informacje:

Ruszą kolejne Programy Operacyjne UE. 8,6 mld euro na badania i rozwój

Komisja Europejska zaakceptowała  ostatnie programy na lata 2014-2020. Wśród nich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje.

Program Inteligentny Rozwój dofinansuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Jego beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki. PO IR to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich.

W ramach programu wspierane będzie prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmie także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania.

Finansowanie obejmie również inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która posłuży stworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Fundusze przyczynią się do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Wspierane będą też projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Szczególne znaczenie będą miały przedsięwzięcia w ramach procesu inteligentnej specjalizacji – w dziedzinach stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów. Środki z programu będą mogły być też przeznaczone na projekty dużej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej strategicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Szczegółowe informacje: