Znamy termin pierwszego naboru w programie Interreg Europa

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków – 22 czerwca – 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu.

Pomoc doradcza wspólnego sekreteriatu (w języku angielskim).
Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.

Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca 2015 r.

Informacje w języku polskim
Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg Europa (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.). Wkrótce zostanie zamieszczona także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).

Szczegółowe informacje:

Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę
Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet
Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem:

1. województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
2. województwo kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
3. województwo zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
4. województwo świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
5. województwo podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
6. województwo dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
7. województwo pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
8. województwo mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki
Przedsięwzięcia, których celem jest:
1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
2) rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki
Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
5) zakup materiałów i wyposażenia;
6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki
Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką. Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł. Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki
Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki
Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek.  Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres spłaty Pożyczki
Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki tj. okres od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia ostatniej spłaty.

Pomoc publiczna
Pomoc finansowa w formie Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

W przypadku Pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet wartość pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej Pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z zastosowania oprocentowania właściwego dla Pożyczek zgodnie z zapisami Rozporządzenia (oprocentowanie stałe wynoszące 2% w stosunku rocznym). Rynkowa wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).

Sposób przygotowania i składania Wniosków o udzielenie pożyczki
Wnioskodawca wypełnia Wniosek o udzielenie pożyczki w aplikacji Generator Wniosków, właściwej dla Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet udostępnionej na stronie internetowej  Agencji. Wniosek o udzielenie pożyczki uważa się za złożony z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym tj. w Generatorze Wniosków, z zastrzeżeniem, iż formalne potwierdzenie złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki  poprzez złożenie podpisu przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania Wniosku o udzielenie pożyczki na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo § 5 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Kryteria oceny Wniosków o udzielenie pożyczki
Przewiduje się tylko jeden etap oceny, podczas którego weryfikacji podlegać będzie spełnianie następujących kryteriów obligatoryjnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym:

Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi .

Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej
– Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu wymienionego w Ogłoszeniu o naborze.
– Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze.
– Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych rezultatów realizacji Przedsięwzięcia.
– Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.
– Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych rezultatów.

Dodatkowo kolejność na Liście Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki zostanie ustalona zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, w którym zlokalizowane zostanie Przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia w powiecie, tym wyższa pozycja na liście.

Termin poinformowania o wynikach konkursu
Okres przypadający na ocenę Wniosku o udzielenie pożyczki oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 3 miesięcy od daty złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki.

Sposób komunikacji Wnioskodawców z Agencją
Ewentualne pytania lub wątpliwości związane z naborem Wniosków o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy powinni kierować do Agencji w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje:

PARP rozpoczęła nabór przedsiębiorców do projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” rozpoczyna z dniem 23 października 2014 r., piąty nabór przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o.

Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego/zmiany gospodarczej/restrukturyzacji (w tym rozwojowej). Zostanie to osiągnięte poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

 •  zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom w ramach opracowania i wdrażania (realizacji) Planu Rozwoju (dalej: PR);
 • zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom przedsiębiorców, zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią PR;
 • popularyzacja rozwiązań w obszarze działań szybkiego reagowania skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej.

W ramach Usługi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb i problemów danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (w pieniądzu) w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej wysokości kosztów wsparcia.

O udział w Usłudze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki przede wszystkim:

 • posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadają struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach i jednocześnie ich pracownicy muszą wykonywać pracę w ramach struktur znajdujących się w co najmniej dwóch województwach,
 • nie otrzymali/nie ubiegają się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z udziałem w usłudze,
 • niezależnie od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza – jeżeli wobec nich nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia ich postępowaniem naprawczym albo upadłościowym,
 • działalność przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osobę fizyczną, nie została zawieszona,
 • spełniają definicję małego albo średniego przedsiębiorcy
 • kwalifikują się do uzyskania pomocy de minimis.

Do udziału w Usłudze w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych co najmniej 50 przedsiębiorców o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w tym :

 • co najmniej 45 małych przedsiębiorstw;
 • co najmniej 5 średnich przedsiębiorstw.

Zgłoszenie do Usługi dokonywane jest do dnia 30 listopada 2014 r. przedsiębiorca składa drogą elektroniczną na adres isr@isr.parp.gov.pl, dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Planowany nabór do programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie  Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia, pełniący funkcję Operatora Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, planuje pod koniec I kwartału 2014 r. ogłoszenie konkursu dla powiatów na projekty obejmujące programy profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia w społecznościach lokalnych.

Program jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Program ten przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Konkurs ma charakter ograniczony i jest skierowany do wybranych 156 powiatów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze ograniczonego konkursu będzie wynosiła 15 423 206 euro.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

PO Innowacyjna Gospodarka – przedłużenie naboru projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że nabór do udziału w projekcie Polski Most Krzemowy został przedłużony do dnia 4 lutego br.

Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

 W ramach trzech etapów projektu przewiduje się:

 1.  Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych;
 2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej;
 3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C.

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Polski Most Krzemowy

Rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy.

Jest to projekt systemowy PARP współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferowane są:

 1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
 2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
 3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w Projekcie Polski Most Krzemowy w dniach od 14 do 28 stycznia 2014 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00).

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie na stronie www.mostkrzemowy.parp.gov.pl

 Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka