Rusza wsparcie dla młodych

Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zostanie przeznaczone na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP), które będą udzielały wsparcia. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z niego prawdopodobnie już na początku kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako pierwszy ogłosił nabór, w ramach którego pomoc kierowana będzie do tzw. młodzieży NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących i nie szkolących. Powiatowe Urzędy Pracy mogą składać wnioski od 2 do 18 marca 2015 r. Jako następny, nabór ogłosił WUP Kraków, tutaj Powiatowe Urzędy Pracy mają czas na złożenie projektów od 9 do 16 marca 2015 r. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP. Kolejnym regionem, który uruchomi nabory będzie województwo świętokrzyskie, a wkrótce dołączą do nich pozostałe.

W ramach projektów oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc dla młodych, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania się. Dzięki temu osoby objęte wsparciem uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną też na minimum kwartał, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.
Objęci projektami PUP młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie od 16 marca  do 15 kwietnia 2015 r. w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

Miejsce składania wniosków:  Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Referat ds. Wyboru) ul. Jasnogórska 11 (II piętro), 31-358 Kraków,

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie MCP  zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski:  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kryteria wyboru projektów: Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są stronie MCP w zakładce „Nabory wniosków”.

Procent dofinansowania projektu: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30 procent.
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35 proc.) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 zł.

Wzór wniosku o dofinansowanie: Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Wzór umowy o dofinansowanie:  Wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje:

Zielone światło Komisji Europejskiej dla wszystkich programów na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, , podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

Pierwszy konkurs na lata 2004-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to tak jak jego poprzednik, największy polski program (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to środki na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Program Polska Cyfrowa to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Program Polska Wschodnia (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Fundusze programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

Program Pomoc Techniczna to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

 

Szczegółowe informacje:

Konferencja „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”- Kraków.

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zapraszamy Państwa na konferencję makroregionalną pt.: „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się która odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, 31-425 Kraków.

Konferencja ta jest jedną z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA  i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa.

Celem konferencji będzie również znalezienie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  1. Czy cele wskazane w koncepcji służą rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi obszarów wiejskich oraz w jakim zakresie? Które z założeń mogą przynieść najlepsze efekty społeczno-gospodarcze?
  2. W jakim stopniu PROW i inne programy europejskie na lata 2014-2020 wpłyną na realizację celów koncepcji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej?
  3. O jakie elementy  należy uzupełnić sformułowane wcześniej cele oraz czy jest możliwe ich wdrożenie?
  4. Czy dodatkowe wsparcie finansowe/działania zewnętrzne powinno w sposób szczególny być przeznaczone dla rozpoczynających działalność,  czy na rozwój firm już istniejących od  kilku lat?
  5. Czy istnieje realna szansa wzmocnienia oddolnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  i w jakich sferach  powinna ona być głównie rozwijana?

Wnioski z konferencji makroregionalnych zostaną  przedstawione do zaopiniowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kluczowym resortom tj.: Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zaprezentowane na konferencji ogólnopolskiej.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji upowszechniających informacje o pomocy Unii Europejskiej w Polsce, przedsiębiorców,  przedstawicieli samorządów terytorialnych zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie właściwych warunków dla jej rozwoju na obszarach wiejskich.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Fundacji http://fdpa.org.pl/przedsiebiorczosc-wiejska-koncepcja-rozwoju/ , na której zamieszczono dotychczasowe wyniki badania i rekomendacje. Na stronie zamieszczone będą również relacje i wnioski z poszczególnych konferencji makroregionalnych.

Szczegółowe informacje:

Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorczych z funduszu szwajcarskiego.

Polska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich. Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych. Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku. Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy są widoczne już dziś.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 12 państw korzystających z tych środków. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla naszego kraju fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę tej kwoty (ok. 489 mln CHF).

Program jest realizowany na terenie całego kraju. Zakłada on ponadto preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego – ok. 43% całej puli środków SPPW zostanie wydatkowane na tych obszarach.

Priorytety polsko-szwajcarskiej pomocy wsparcia to przede wszystkim:
– rozwój regionów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych,
– poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej,
– redukcja emisji gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji,
– poprawa publicznych systemów transportowych,
– bioróżnorodność,
– wsparcie dla sektora prywatnego,
– poprawa ochrony zdrowia,
– współpraca naukowa.

Dotychczas ogłoszono 84 konkursy. W ich wyniku przyznano wsparcie dla ok. 1 700 mniejszych projektów oraz 58 dużych projektów, programów i funduszy. Z Programu korzystają zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacje pozarządowe.

Efekty:
– 524 naukowców korzystających z funduszu szwajcarskiego,
– 1 600 szkół i przedszkoli w programie żywienia i aktywności fizycznej ,
– 25 000 pacjentów przebadanych w kierunku wirusa HCV, w tym 5 000 kobiet w ciąży,
– 2 900 przedszkoli zaangażowanych w program ochrony zdrowia jamy ustnej,
– 37 dofinansowanych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na kwotę ok. 65 mln zł,
– 6 700 systemów solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych oraz 37 na budynkach użyteczności publicznej,
– 44 591 ton usuniętych odpadów azbestowych.

Obecnie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy, prowadzone są następujące nabory wniosków:
– „Polsko-Karpacki Most Współpracy” – nabór adresowany jest do osób fizycznych oraz istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych (województwo podkarpackie).

– Uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” – nabór skierowany jest do związanych z obszarem realizacji projektu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, prywatnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

– Nabory wniosków w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” – nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie oraz na dofinansowanie działalności gospodarczej na obszarze projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”, t.j. gmin Zator, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów (województwo małopolskie).

Co ważne w ramach tego programu wsparcie kierowane jest nie tylko dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą ale także dla tych, którzy już działalność prowadzą.

Szczegółowe informacje:

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców – spotkania informacyjne w Małopolsce

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają przedsiębiorców z całego województwa na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła głównych założeń realizacji projektów w latach 2014-2020. Odbędą się one w środę, 4 lutego 2015 r. w: Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

 

Podczas spotkań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie na lata 2014-2020.

Spotkania dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym pozyskaniem dotacji lub pożyczki na rozwój firmy, w szczególności w zakresie badań naukowych, współpracy z jednostkami naukowymi, termomodernizacji obiektów i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także aktywności międzynarodowej.

Rekrutacja na spotkania prowadzona jest osobno dla każdej z lokalizacji i odbywa się za pośrednictwem formularzy elektronicznych.

Spotkania są bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szczegółowe informacje: