Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

8 lipca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Konsultacje potrwają 14 dni kalendarzowych.

Projekt Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dokument uszczegóławia także warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Wytyczne 2014-2020 – konsultacje

Projekt Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument przekazany do Państwa opinii stanowi opis poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za ewaluację polityki spójności oraz ogólne zasady realizacji ww. procesu.

Uwagi wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 20 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej: ewaluacja@mir.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, które odbędą się w dniu 12.02.2015 r. w godzinach od 10.00  do 14.00.

Informacje o spotkaniu:
Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania Funduszy Europejskich, zarówno środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek. Konsultacje przeprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie.

Dla kogo:
Spotkanie jest adresowane do mieszkańców gmin: Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Program szkolenia:
Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkty Informacyjny to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowym 2014-2020.

Mobilny Punkty Informacyjny to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowym 2014-2020. Do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich będą pełnić dyżury :

  • Urząd Miasta w Rybniku, sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, w dniu 13 stycznia 2015 roku (wtorek) w godzinach 9.00-13.30
  • Urząd Miejski i Centrum Informacji Turystycznej w Lublińcu, w Centrum Informacji Turystycznej (Muzeum Edyty Stein), przy ul. Edyty Stein 2 w Lublińcu, w dniu 14 stycznia 2015 roku (środa) w godzinach 10:00 – 14:00
  • Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, sala konferencyjna – pokój nr 126 na I piętrze w dniu 15 stycznia 2015 roku (czwartek) w godzinach 9:30 – 14:00

Szczegółowe informacje:

Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uwagi do  dokumentu można zgłaszać do 31 sierpnia 2014 r.

Konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trwają od 31 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl w formacie możliwym od edycji (doc., docx., rtf.). W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Uszczegółowienia RPO”. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka