4.3 Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania wniosków od 1.09.2015 do 11.09.2015.

Miejsce składania wniosków:
Centrum Projektów Europejskich (CPE),  ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 11.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Wniosek składany jest:
a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 77 637 335,00 PLN

Szczegółowe informacje:

„Ekoodpowiedzialni w biznesie”! Konkurs dla firm!

Jesteś przedsiębiorcą, który w sposób wyjątkowy minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko? Do 30 czerwca br. możesz głosić się do konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski.

O tytuł „Ekoodpowiedzialnych w biznesie” mogą ubiegać się podmioty z sektora przemysłu i jego otoczenia, które w swojej strategii działania uwzględniają aspekty ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Organizatorzy zgłoszenia przyjmują do 30 czerwca 2015 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym konkursu.

Już po raz piąty firma Abrys organizuje konkurs dla podmiotów, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski.

Po raz drugi współorganizatorem przedsięwzięcia i partnerem kategorii „Innowacje środowiskowe” jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny.
Wśród laureatów poprzednich edycji znajdują się firmy: Niczuk-Metall-PL, Green Power, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, Dolina Nidy, Orlen i Lotos.

Dwie kategorie!

Przedmiotem konkursu w kategorii „Przedsiębiorstwo” są podejmowane przez firmę inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu jej działalności i wytwarzanych przez nią produktów na środowisko oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska, realizowane w roku poprzedzającym edycję konkursu. Ocenie podlegają także ogólne kwestie związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Istotny jest też fakt, że firmy, których podstawową działalnością są zadania związane z ochroną środowiska, muszą wykazać się inicjatywami prośrodowiskowymi wykraczającymi poza profil ich działalności.

W drugiej kategorii – pn. „Innowacje środowiskowe” – wyłonieni zostaną pomysłodawcy nowatorskich rozwiązań w zakresie wdrażania technologii środowiskowych. Mogą zgłosić się do niej nie tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ale również osoby fizyczne, jednostki otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Laureaci otrzymają Puchary Innowacji Środowiskowych w dwóch podkategoriach:
– innowacyjny projekt gotowy do komercjalizacji, tj. po wstępnej fazie badań i analizie rynku, ale niezakończony wdrożeniem,
– innowacyjny projekt zakończony wdrożeniem w przemyśle lub gospodarce.

Zgłoszenia do V edycji konkursu należy nadsyłać do 30 czerwca 2015 r.

Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni 26 października 2015 r. podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, poprzedzającej Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Szczegółowe informacje:

50 000 euro na innowacje społeczne w konkursie Komisji Europejskiej

Do 8 maja można jeszcze zgłaszać się do Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne, w którym do wygrania jest aż 50 000 euro. Do konkursu może zgłaszać się każdy, kto posiada pomysł na rozwiązanie problemów społecznych.

Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne jest poświęcony pamięci Diogo Vasconcelosa (portugalski polityk zaangażowany w ideę innowacji społecznych). Przedsięwzięcie, organizowane od 2012 r. przez Komisję Europejską, zachęca Europejczyków do przedstawienia pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem. Konkurs jest okazją, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości.

Tegoroczna edycja konkursu dedykowana jest „Nowym ścieżkom wzrostu”. Komisja Europejska poszukuje przedsiębiorczych, zmieniających dotychczasowe reguły gry pomysłów na europejski model wzrostu. Na koniec roku trzem najlepszym projektom zostaną przyznane równe nagrody w wysokości 50 tys. euro.

Celem projektu innowacyjnego jest wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań problemów, które do tej pory nie były przedmiotem polityki państwa lub nie zostały skutecznie rozwiązane, wspierają nowe, nietypowe grupy docelowe, wykorzystują nowe metody/instrumenty w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów społecznych. Przy wyborze projektów innowacyjnych do dofinansowania kluczowa będzie ocena strategiczna projektów dokonywana przez panel ekspertów. Nacisk położony będzie na trwałość struktur i wdrożenie najlepszych rozwiązań do praktyki.

W konkursie projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Unii Europejskiej lub zarejestrowana na jej terenie organizacja, jak również mieszkańcy krajów biorących udział w programie Horyzont 2020. Zakres tematyczny projektów jest dowolny. Do udziału zaproszone są wszystkie typy organizacji (np. non-profit czy firmy prywatne).

Debiutanci i osoby, które dopiero chcą rozpocząć działalność na polu innowacji społecznych również są mile widziane.

Aplikacje można składać elektronicznie do 8 maja 2015!

 

Szczegółowe informacje:

Szansa dla Polek z innowacyjnymi pomysłami

Komisja Europejska uruchomiła 3 edycję Nagrody UE dla Kobiet Innowatorek, które zaprojektowały i wprowadziły na rynek wybitne innowacje. 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami swojej firmy, działają na rynku od 1 stycznia 2013 r., roczny obrót w roku 2013 lub 2014 wyniósł 100 000 euro, a także w pewnym etapie kariery zawodowej korzystały z funduszy UE na badania i innowacje. Komisja Europejska chce w ten sposób zachęcić przedstawicielki płci pięknej do większej aktywności w biznesie i nauce.

Za zajęcie pierwszego miejsca zwyciężczyni otrzyma 100 tys. euro, za drugą 50 tys. euro, a trzecią 30 tys. euro. Uczestniczki mogą nadsyłać zgłoszenia do 20 października 2015 r.

Dane konkursowe: Identyfikator konkursu: H2020-WIPRIZE-2015
Budżet konkursu: 180 000 euro

Termin składania wniosków: 20.10.2015 r. do godziny 17:00. Wyniki zostaną ogłoszone w 2016 roku.

Unijna Nagroda dla Innowatorek po raz pierwszy była wręczona 5 grudnia 2011 r. w Brukseli podczas konwencji poświęconej innowacyjności. Tegoroczną edycję ogłoszono na spotkaniu komisarza ds Badań, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa z wybitnymi kobietami ze świata nauki, biznesu i mediów oraz laureatkami poprzednich edycji Nagrody zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS

Więcej informacji o konkursie udzielą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE działający przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

 

Szczegółowe informacje:

PARP ogłosiła konkurs „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza czwartą edycję Konkursu 3P, będącego częścią realizowanego projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Nabór zgłoszeń potrwa od 8 kwietnia do 11 maja 2015 r.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie  przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:
– ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
– ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Zgłoszenia do Konkursu 3P wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 11 maja 2015 r., do godz. 16.30, na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P

Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Definicja PPP w Ustawie z 2008: Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Szczegółowe informacje:

III Edycja Konkursu „Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013″

Rozpoczyna się III Edycja Konkursu „Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013″. Patronat honorowy nad konkursem objął „Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak”. Organizatorem konkursu jest Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich.

Konkurs przeznaczony jest  dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Projekt do konkursu może zgłosić:
– Realizator projektu (beneficjent);
– Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Nagrodami w Konkursie są: statuetka i dyplom,  oraz nagrody rzeczowe:
– dla laureata I miejsce: zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
– dla wyróżnionego II miejsce: laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
– dla wyróżnionego III miejsce: laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno – promocyjnym przygotowanym przez Organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku na adres: Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca,  ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, z dopiskiem – Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Szczegółowe informacje:

Ruszył pierwszy konkurs dla firm w Programie Inteligentny Rozwój

Od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. W efekcie powstaną gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. 

Budżet konkursu  ogłoszonego 2 kwietnia 2015 r. wynosi 1,6 mld zł. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Fundusze na konkurs pochodzą z I osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój poświęconej wsparciu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość środków w tej osi to 3,85 mld euro.

W kwietniu NCBiR ogłosi jeszcze dwa konkursy. 7 kwietnia rusza konkurs dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 7 maja do 22 czerwca.  Z kolei 16 kwietnia startuje konkurs, w którym przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw będą ubiegać się o 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa. NCBiR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 18 maja do 17 lipca.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Inteligentny Rozwój (PO IR) przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku dwunastu konkursów w ramach dziesięciu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w programie w 2015 r. to blisko 5 mld zł.

POIR, którego budżet wynosi 10,2 mld euro (8,6 mld euro z UE), to niejedyne źródło funduszy dla przedsiębiorców. W perspektywie 2014-2020 przewidziano dla nich ponad 18 mld euro. Pieniądze te będą dostępne również w pozostałych programach krajowych i regionalnych. Swoje harmonogramy naborów wniosków w ramach programach regionalnych opublikowała już część województw.  Gotowy jest też harmonogram dla Programu Polska Cyfrowa, z którego skorzystają m.in. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, a także firmy realizujące projekty jako partnerzy z administracja rządową.

Z ogłoszeniem o konkursie dla przedsiębiorców w PO IR oraz harmonogramami naborów wniosków w poszczególnych programach można zapoznać się na Portalu Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje: 

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku!

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikro firmom w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Firmy zgłaszające się do konkursu wybierają jedną spośród trzech kategorii:
SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,
PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008, a 31 grudnia 2011 roku,
START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach – START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł.

Kryteria oceny:

 • – pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • – nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć
 • – strategię rozwoju firmy
 • – wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców
 • – kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz jego metody promocji i dystrybucji)

Zgłoszenia do XI edycji konkursu można nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje:

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

 • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój

Szczegółowe informacje:

Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy 2015″

Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy”.  Czas do zgłoszenia do 29 maja. Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Jakie będą kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność  pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną, pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR) w okresie od 2 marca do 29 maja. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają m.in. prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu przez rok.

Szczegółowe informacje: