Konferencja „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”- Kraków.

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zapraszamy Państwa na konferencję makroregionalną pt.: „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się która odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, 31-425 Kraków.

Konferencja ta jest jedną z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA  i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa.

Celem konferencji będzie również znalezienie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  1. Czy cele wskazane w koncepcji służą rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi obszarów wiejskich oraz w jakim zakresie? Które z założeń mogą przynieść najlepsze efekty społeczno-gospodarcze?
  2. W jakim stopniu PROW i inne programy europejskie na lata 2014-2020 wpłyną na realizację celów koncepcji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej?
  3. O jakie elementy  należy uzupełnić sformułowane wcześniej cele oraz czy jest możliwe ich wdrożenie?
  4. Czy dodatkowe wsparcie finansowe/działania zewnętrzne powinno w sposób szczególny być przeznaczone dla rozpoczynających działalność,  czy na rozwój firm już istniejących od  kilku lat?
  5. Czy istnieje realna szansa wzmocnienia oddolnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  i w jakich sferach  powinna ona być głównie rozwijana?

Wnioski z konferencji makroregionalnych zostaną  przedstawione do zaopiniowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kluczowym resortom tj.: Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zaprezentowane na konferencji ogólnopolskiej.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji upowszechniających informacje o pomocy Unii Europejskiej w Polsce, przedsiębiorców,  przedstawicieli samorządów terytorialnych zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie właściwych warunków dla jej rozwoju na obszarach wiejskich.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Fundacji http://fdpa.org.pl/przedsiebiorczosc-wiejska-koncepcja-rozwoju/ , na której zamieszczono dotychczasowe wyniki badania i rekomendacje. Na stronie zamieszczone będą również relacje i wnioski z poszczególnych konferencji makroregionalnych.

Szczegółowe informacje:

Konferencja INVEST EXPO – „Ochrona Środowiska jako wyzwanie inwestycyjne. Prawo, finanse, technologie”

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w konferencji INVEST EXPO – „Ochrona Środowiska jako wyzwanie inwestycyjne. Prawo, finanse, technologie” która odbędzie się 8 grudnia 2014 r., w Katowicach.

Celem konferencji jest wymiana oraz dostarczenie informacji samorządom terytorialnym, instytucjom ochrony i kontroli środowiska oraz inwestorom, niezbędnych dla optymalnego prowadzenia procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu istotnych wymagań środowiskowych, finansowanych oraz technologicznych jak i wskazanie właściwych praktyk mających bezpośrednie odzwierciedlenie na późniejsze oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Konferencja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji ochrony, monitorowania i kontroli stanu środowiska, agencji ochrony środowiska oraz inwestorów realizujących działania inwestycyjne mające wpływ na środowisko jak również specjalistów przygotowujących dokumentację środowiskową.

 

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Konferencja „Praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Zagłębiu”

Programowanie wsparcia na lata 2014-2020, dostosowanie obecnego systemu implementacyjnego do nowych wymogów, a także  praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w regionie Zagłębia to tematyka konferencji, która odbyła się 29 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy oraz działacze organizacji pozarządowych, którzy mieli okazję poznać możliwości finansowe, jakie przyniosą środki z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Środki, które będą dostępne dla Polski w ramach nowej perspektywie finansowej, zostaną przeznaczone nie tylko na inwestycje o długofalowym charakterze, tworzące podstawy pod zrównoważony rozwój, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Ponieważ wciąż odczuwamy negatywne efekty kryzysu finansowo-ekonomicznego, konieczne będzie również wsparcie w zakresie krótkookresowych czynników wzrostu, czyli niwelujących wahania cyklu koniunkturalnego.

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą dodatkowości wsparcie unijne nie może zastępować inwestycji krajowych, lecz powinno być kołem zamachowym zmian strukturalnych, generować efekt dźwigni tak, aby przyczyniało się do jednoczesnego zwiększenia zaangażowania finansowego sektora prywatnego w realizację celów unijnych.

Konferencja  „Praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Zagłębiu” była kontynuacją spotkania pn. „Perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – aspekty pozyskiwania środków dla przedsiębiorstw”, które miało miejsce 26 lutego br.

Inicjatorem spotkania jest Poseł na Sejm RP Beata Małecka – Libera.

Wśród prelegentów konferencji: dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Chęciński – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Katarzyna Markiewicz-Śliwa – Kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Bogumił Woźniak –  Ekspert w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Departamencie Sprzedaży Detalicznej PKO Banku Polskiego, mgr Ewa Bartosińska  – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kilińskiego 25 w Sosnowcu.

W części praktycznej konferencji m.in. rozmawiali: Bogusława Bartoszek– Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Beata Odrzywolska-Kokoszka – właściciel firmy Inter-Communications oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Więcej informacji:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Europejski Kongres Gospodarczy 7-9 maja 2014 r. Katowice

Już za niespełna miesiąc VI Europejski Kongres Gospodarczy.

Warunkiem udziału w Kongresie jest zarejestrowanie się do 25 kwietnia 2014 r. na www.eecpoland.eu.

VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji oraz debat są eksperci swoich branż i znani publicyści gospodarczy.

Główne nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse – mądre inwestycje, polityka przemysłowa i energetyczna, migracje i rynek pracy w Europie, USA, Chiny, Afryka – partnerzy i konkurenci.

VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w terminie 7 -9 maja 2014 r. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP. Prezes PKF – Ewa Jakubczyk-Cały, jest jednym z ekspertów zaproszonych do udziału w debacie podczas panelu ‚Kapitał na rozwój firmy’.

Agenda Kongresu zawiera blisko sto sesji, które będą uzupełnione o imprezy towarzyszące, spotkania kuluarowe i inne wydarzenia. Pełna agenda dostępna jest na: http://www.eecpoland.eu/agenda/

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka