Granty na projekty o bezpieczeństwie w sieci

Do 3 czerwca 2015 r. można składać wnioski o granty od Fundacji Orange na projekty edukacyjne, które nauczą dzieci bezpiecznego korzystania z internetu. Do programu Bezpiecznie Tu i Tam mogą dołączyć placówki edukacyjne z całej Polski. 

O dotacje na inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa w internecie aplikować mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświaty i instytucji kultury (w tym bibliotek), którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą i dostrzegają potrzebę budowania odpowiednich postaw i nawyków u młodych internautów. Z badań wynika, że coraz młodsze dzieci rozpoczynają przygodę z wirtualnymi narzędziami, a zagrożenia, które mogą napotkać w czasie tych podróży bywają bardzo różnorodne – od technicznych, jak wirusy, ataki hakerskie czy kradzież danych po społeczne: internetowy hejt, podszywanie się, publikowanie ośmieszających zdjęć .

Fundacja Orange wesprze najciekawsze projekty, w których młodzi ludzie – przy wsparciu edukatorów – stworzą autorskie materiały multimedialne na temat bezpieczeństwa online (animacje, filmy czy teledyski), a twórcze zaangażowanie uczestników w proces ich tworzenia pozwoli zwiększyć świadomość na temat zagrożeń w internecie i sposobów zapobiegania.

Szczegółowe informacje:

Granty dla pomysłów biznesowych w puli 150 tysięcy Euro!

Informujemy, o dwóch największych europejskich konkursach grantowych dla pomysłów biznesowych w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz powstrzymywania zmian klimatu, z pulą nagród przekraczającą 150 tysięcy Euro. Organizatorami są Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+,  konkursy grantowe realizowane są w ramach projektu Climate-KIC.

ClimateLaunchpad jest największym europejskim konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu. Konkurs realizowany jest w 24 państwach Europy – od Islandii aż po Cypr. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zapraszają zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Finał konkursu odbędzie się w terminie od 1 do 4 września 2015r. w Holandii. Nagrodą główną w konkursie jest czek na kwotę 10 tyś EUR. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 5 tyś EUR, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tyś EUR. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w finale trzech zespołów projektowych z każdego państwa uczestniczącego w konkursie.

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 20 Maja 2015r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie on-line poprzez stronę: www.climatelaunchpad.org

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu.

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Od tego roku program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zapraszają zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców.
Całkowita pula grantów na poziomie krajowym to: 40 tyś EUR. Ponadto finalista programu otrzyma możliwość udziału w Venture Competition który odbędzie się w październiku 2015r. w Birmingham (Wielka Brytania). W zeszłorocznej edycji, 12 finalistów Venture Competition walczyło na nagrodę w wysokości 100 tyś EUR. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 30 Lipca 2015r.

Szczegółowe informacje:

Erasmus+ Młodzież GRANTY również dla przedsiębiorców!

Międzynarodowe/transnarodowe inicjatywy młodzieżowe wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”. Co ważne o dofinansowania mogą również starać się przedsiębiorcy!

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Cele partnerstw strategicznych w obszarze młodzieżowej edukacji pozaformalnej są następujące:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– rozwój kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy (m.in. znajomość języków obcych),
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież.

Mają one służyć:
– zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,
– podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),
– rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np. założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości; organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

W ramach projektu partnerstw strategicznych jedna z organizacji uczestniczących w projekcie może zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizujących projekt. Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet partnerstw strategicznych sektora młodzieżowe w Polsce, w tym międzynarodowych/ transnarodowych inicjatyw młodzieżowych, wynosi 1,7 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski?
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Terminy składania wniosków w 2015 r.
(dla wszystkich terminów obowiązuje godz. 12 czasu brukselskiego)
• 4 lutego
• 30 kwietnia
• 1 października
Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż cztery miesiące po wyznaczonym terminie składania wniosków.

Szczegółowe informacje:

Śląskie: Rusza IV edycja Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej

Już 1 stycznia ruszy kolejna edycja Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej. Do 10 lutego 2015 instytucje publiczne, artyści i organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie ich projektów do wysokości 2000 złotych.

 

Po sukcesie ubiegłorocznych projektów, które wspieraliśmy naszymi małymi grantami w tym roku zapraszamy do udziału w dwóch edycjach tego projektu – mówi Monika Magner, dyrektor Europy Centralnej. – Pierwsza z nich startuje wraz z nowym rokiem i dotyczy działań realizowanych między 3 marca a 1 sierpnia. W sumie w dwóch edycjach planowanych na 2015 rok na wsparcie lokalnych projektów przeznaczymy 20.000 złotych, w pierwszym z naborów szansę na wsparcie dostanie od nas 5 projektów. Bardzo cieszymy się, że Fundusz Małych Grantów spotyka się z zainteresowaniem organizacji. To dla nas z jednej strony wyzwanie do pracy na rzecz lokalnej społeczności, a z drugiej autentyczna chęć współpracy z mieszkańcami, którym nie jest obojętne ich najbliższe otoczenie.

Do 10 lutego organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje kultury, wspólnoty projektowe, koła naukowe, artyści i inne podmioty wskazane w regulaminie będą mogły składać swoje propozycje projektów. Mogą one otrzymać dofinansowanie w wysokości 2.000 złotych na realizację działań od połowy października do połowy grudnia. Za te pieniądze należy zrealizować projekty, które będą adresowane do mieszkańców Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego. – Projekty składane w ramach Funduszu Małych Grantów będą oceniane nie tylko przez przedstawicieli centrum i najemców, ale również przez reprezentantów świata mediów oraz instytucji publicznych – dodaje Katarzyna Skalska, dyrektor marketingu Europy Centralnej.

Najważniejsze jest dla nas wspieranie lokalnej społeczności i rozwiązywanie problemów, które ją trapią. Do tej pory dofinansowaliśmy łącznie 14 projektów – bardzo zróżnicowanych, ale zawsze odpowiadających na jakąś potrzebę społeczną. Wspieraliśmy m.in. wolontariuszy gliwickiego hospicjum, pomagaliśmy w organizacji regionalnych eliminacji w futsalu i starcie młodych sportowców w Sośnicy, realizacji pikników świątecznych, czy na przykład akcji Skup kultury, który zakończyła się olbrzymim sukcesem. Zapraszamy także organizacje społeczne do współpracy z nami. Chętnie udzielimy im wsparcia, na przykład w formie udostępnienia miejsca w Europie Centralnej, aby ze swoją akcją, na przykład podczas weekendu, jeszcze skuteczniej mogli dotrzeć do mieszkańców Śląska.

Zgłoszenia projektów do IV edycji Funduszu Małych Grantów odbywają się wyłącznie poprzez uzupełnienie formularza: http://bit.ly/FMG-EC-ZglosProjekt Termin aplikowania mija 10 lutego. To nie jedyne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane przez Centrum Handlowe Europa Centralna. Jeden z największych parków handlowych w naszym kraju jest sponsorem piłkarskiego Piasta Gliwice oraz mecenasem Fundacji Biegamy z Sercem. 11 stycznia na terenie Europy odbywa się kolejna edycja Gliwickiego Biegu Orkiestrowego, z którego część wpłat zasili konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Według szacunków organizatorów, we wspólnym bieganiu i akcji nordic walking weźmie udział niemal tysiąc zawodników w różnym wieku.

Konkurs jest kierowany do podmiotów z Gliwic, Zabrza i powiatu Gliwickiego.

Więcej Szczegółów: