Wsparcia w ramach programu „Wsparcie na uzyskanie grantu” w 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu „Wsparcie na uzyskanie grantu” w 2015 r. – II runda. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Nabór wniosków w ramach 2. rundy 2015 trwa od dnia 06 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00.Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu Programu lub wydłużeniu w razie potrzeby.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się po 2007 r.

Całkowity budżet Programu w 2015 roku wynosi 2 000 000 zł. Wsparcie w ramach Programu może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 000 zł, jeżeli przedsiębiorca jest koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 000 zł – jeśli jest partnerem w projekcie.Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji i stanowi pomoc de minimis.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą aplikacji Generator Wniosków dostępnego na stronie www.parp.gov.pl/granty, a następnie dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców. Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje:

Granty na stworzenie nowoczesnej aplikacji dla firm, star-upów, studentów i naukowców!

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem grantu na stworzenie nowoczesnej aplikacji zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych FIWARE Accelerator Programme. Warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych korzystaniem z platformy FIWARE i udziałem w konkursach na innowacje internetowe, odbędą się 9 czerwca w Warszawie.

Celem programu FIWARE współfinansowanego przez Komisję Europejską jest stworzenie ekosystemu wspierającego innowacje internetowe w UE. W ramach programu powstała otwarta platforma cloudowa FIWARE i oprogramowanie do generowania aplikacji internetowych.

Istniejąca infrastruktura techniczno-programistyczna dostępna jest dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów. Podmioty te mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów prowadzonych przez tzw. akceleratory, które wspierają firmy i innowatorów finansowo oraz w zakresie know-how (mentoring, doradztwo). Łączny budżet konkursów FIWARE wynosi 80 mln EUR. Zakłada się, że ok. 1300 małych projektów w całej UE uzyska wsparcie.

Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, start-upów, nowopowstających firm oraz studentów i naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji z wykorzystaniem technologii ICT.

Warsztat służy przekazaniu polskim uczestnikom informacji nt. konkursów, zasad ubiegania się o grant oraz zasad funkcjonowania platformy FIWARE. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Wstęp jest wolny.

Organizatorami warsztatów są:
– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
– platforma FundingBox
– Weblify Sp. z o. o. & EuropeanPioneers

Miejsce: Warszawa, IPPT PAN, godzina 10.00.

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza nabór wniosków w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Dokumenty programu zostały zamieszczone w dziale Dokumentacja.

Całkowity budżet programu w 2015 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 000 000 zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 22 kwietnia 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 16.00. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności, tj.:

I. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków.

II. formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków według jednego z poniżej opisanych sposobów, zgodnie z pkt. 9.3 Wytycznych dla Wnioskodawców

 • podpisanie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku z Generatora wniosków, a następnie przekazanie go w formie papierowej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
 • złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP
 • złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu na adres skrzynki elektronicznej Programu (granty@parp.gov.pl).

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku powinno wpłynąć do PARP w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania wniosku w Generatorze wniosków. Jeżeli w ciągu 14 dni formalne potwierdzenie złożenia wniosku nie wpłynie do PARP, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.

Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Dokumentacja dla programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Pomocy PARP lub poprzez e-mail: granty@parp.gov.pl

Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:

 • Horyzont 2020,
 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007-2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Przykłady programów, które nie spełniają wymogów międzynarodowego programu innowacyjnego:

 • Program Leonardo da Vinci – Projekty transferu innowacji (zakłada transfer istniejących technologii),
 • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP, w tym komponent EIP – Instrumenty Pozafinansowe (zakłada tylko promowanie, a nie prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych),
 • eContentplus (jego realizacja rozpoczęła się w 2005 r.),
 • INTERREG IVC (jego celem nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia przedsiębiorców są niekwalifikowanymi partnerami w projektach),
 • Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja ENPI 2007-2013 (mali i średni przedsiębiorcy nie mogą być partnerami w projektach dofinansowanych z tego programu, a celem programu nie są badania naukowe lub prace rozwojowe),
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, za wyjątkiem Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (wśród celów programów nie przewidziano badań naukowych i prac rozwojowych przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi lub innymi przedsiębiorcami).

 

Szczegółowe informacje:

Szansa na bezzwrotny grant unijny na rozwój swojego e-biznesu

EuropeanPioneers to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które chcą pozyskać grant na rozwój swojego pomysłu na e-biznes. Oprócz wsparcia finansowego ze środków unijnych, organizatorzy zapewniają uczestnikom programu bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii FIWARE i wszechstronne doradztwo biznesowe. Pod okiem ekspertów i mentorów z całej Europy uczestnicy programu w ciągu 8 miesięcy tworzą własne aplikacje.

Program ma zasięg europejski. Organizatorem jest międzynarodowe konsorcjum, które otrzymało ponad 4,5 miliona euro do rozdysponowania na bezzwrotne granty dla 25 innowacyjnych projektów. Koordynatorem EuropeanPioneers w Polsce jest firma programistyczna Weblify Sp. z o. o.

31 października 2014 zakończył się pierwszy nabór do programu. Spośród 265 zgłoszeń z 30 krajów Europy wyłoniono 12 projektów, które łącznie otrzymały ponad 2 mln euro dofinansowania. Kolejny nabór rusza 30 marca 2015 roku. Spośród nadesłanych propozycji zostanie wybranych jeszcze 13 projektów, które dostaną grant.

Warunki uczestnictwa

 • • Z dofinansowania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Dopuszczalne jest założenie firmy na potrzeby realizacji projektu, dzięki czemu szansę na otrzymanie grantu zyskują m. in. studenci.
 • • Firma musi być zajerestrowana i działać w jednym z państw UE lub krajów stowarzyszonych w ramach siódmego programu ramowego.
 • • Pomysły na aplikacje muszą uwzględniać wykorzystanie co najmniej jednej z technologii FIWARE. Nasi fachowcy zapewniają wsparcie techniczne i coaching w zakresie jej wdrożenia.
 • • Nadsyłane projekty powinny kwalifikować się do jednego z poniższych obszarów rozwoju biznesu:

– Smart City Services– wykorzystanie nowoczesnych technologii w przestrzeni miejskiej (aplikacje działające w oparciu o geolokalizację, interaktywne przewodniki po mieście, itp.)
– Social Connected TV– aplikacje społecznościowe, które uzupełniają i wzbogacają programy emitowane w telewizji
– Pervasive Gaming– aplikacje łączące świat realny z wirtualnym środowiskiem gier (rozszerzona rzeczywistość, technologie 3D, grywalizacja codziennych czynności)
– E-learning– aplikacje edukacyjne, wykorzystujące m.in. nauczanie mieszane, naukę zdalną poprzez masowe otwarte kursy online, itp.

•  Swoją kandydaturę do programu należy zgłosić w czasie otwartego naboru, który rozpoczyna się 30 marca 2015 roku. W tym czasie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie EuropeanPioneers. Zgłoszenia składane są wyłącznie w języku angielskim!

Zgłoszenia do programu

Etap 1: Wypełnienie formularza online
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie EuropeanPioneers. Nie trzeba przygotowywać skomplikowanego wniosku. Potencjalni uczestnicy programu muszą po prostu odpowiedzieć na szereg krótkich pytań, dotyczacych ich pomysłu na e-biznes.
Nadesłane projekty oceniane są m. in. pod kątem innowacyjności, kreatywności, skalowalności, gotowości rynkowej, zdolności wykorzystania technologii FIWARE i zaawansowania technologicznego proponowanych aplikacji oraz umiejętności zarządczych ich twórców.
Zgłoszenia online można składać w trakcie otwartego naboru do programu, od 30 marca do 22 czerwca 2015 roku.

Etap 2: Prezentacja propozycji na e-biznes
Twórcy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do Berlina. Będą mieli 15 minut, aby zaprezentować swoje pomysły przed niezależnym jury, w skład którego wchodzą specjaliści od budowy start-upów, przedstawiciele środowiska Venture Capital oraz mediów, a także ekspert w dziedzinie FIWARE. Projekty zostaną oceniane zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym.

Etap 3: Wyłonienie zwycięzców
W drugim naborze programu EuropeanPioneers dofinansowanie otrzyma 13 projektów. Laureaci przyjadą do Berlina, gdzie podpiszą umowę o przyznanie grantu i wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez mentorów. Kolejne 8 miesięcy spędzą na tworzeniu aplikacji. Eksperci z konsorcjum będą na bieżąco monitorowali postępy prac uczestników programu, odpowiadali na ich pytania i dzielili się z nimi swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Konsorcjum przekaże autorom projektów bezzwrotne granty w wysokości od 50 000 do 250 000 euro.

Korzyści dla uczestników

Dofinansowanie ze środków UE
W zależności od potrzeb, uczestnicy programu otrzymają granty w wysokości od 50 000 do 250 000 euro, dzięki którym sfinansują realizację swoich projektów. Dofinansowanie jest bezzwrotne.

Coaching i mentoring
Organizowane w ramach programu warsztaty,seminaria online, a także wsparcie mentorów z całej Europy pozwolą uczestnikom udoskonalić swoje umiejętności biznesowe. Eksperci będą na bieżąco oceniać postępy ich prac, udzielając im wskazówek dotyczących kwestii technicznych, finansowych czy marketingowych. Uczestnicy będą mogli ponadto przetestować stworzone aplikacje na co najmniej 1000 użytkownikach.

Kontakty biznesowe
Realizując projekt w ramach programu EuropeanPioneers uczestnicy wejdą do grona europejskich e-przedsiębiorców. Otrzymają szansę nawiązania kontaktu z inwestorami i osobami ze środowiska funduszy Venture Capital. Dzięki temu będą mogli pozyskać środki na dalszy rozwój swojego e-biznesu.

Dostęp do najnowocześniejszych technologii
Uczestnicy programu EuropeanPioneers zyskają bezpłatny dostęp do technologii FIWARE, skorzystają też z coachingu i wsparcia technicznego w zakresie ich wdrożenia. W ich ręce trafią gotowe moduły, które będą mogli wykorzystać, tworząc własne aplikacje. Przyspieszy to w znaczny sposób realizację projektu i zmniejszy jego koszty.