Ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:
podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.
Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw – Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

Całkowita alokacja środków dostępnych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu w ramach III naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  euro (756 360 zł). Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10 proc. wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15 proc. w przypadku wszystkich innych beneficjentów. Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

Nabór projektów w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej do Programu odbywa się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.
Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich
ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)
00-238 Warszawa

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek FWD w ramach PO PL07, Nr konkursu: 3/MFEOG NMF/PL07/FWD/2015.

Szczegółowe informacje:

Ruszył nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona różnorodności biologicznej.

Fundusz Współpracy Dwustronnej ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców.

Realizowane projekty bilateralne muszą być powiązane z rezultatami Programu „Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów”, którymi są:

  • Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
  • Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
  • Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093,00 zł.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD lub 2 szt. pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje: