Pożyczki dla firm – Krajowy System Usług

Oferta  funduszy pożyczkowych dla firm obsługiwanych przez Krajowy System Usług. Instytucja stawia na przedsiębiorców bo wie, że mają głowę pełną pomysłów, chcą je realizować i mają do tego odpowiedni umiejętności. Niestety chcąc je realizować często na przeszkodzie stoi brak kapitału.

Krajowy System Usług wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które pragną rozwijać się, a nie dysponują wystarczającymi funduszami, między innymi poprzez oferowanie im pożyczek o oprocentowaniu zdecydowanie niższym od tego z jakim mamy do czynienia przy kredytach bankowych.

W ramach usług finansowych KSU, przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty aż 53 funduszy pożyczkowych KSU działających na terenie całej Polski.  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dopasowanie pożyczki do wielkości i skali działania przedsiębiorstwa, nawet gdy nie posiadają odpowiednio długiej historii kredytowej. Kwoty pożyczek, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, mogą wynieść od kilku do aż 500 tys. zł. Szczególnie korzystna jest możliwość uzyskania pomocy finansowej na początkowy okres działania firmy.

Jak wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę?

 1. Znajdź najbliższy Fundusz Pożyczkowy  i sprawdź, czy fundusz działa na Twoim terenie lub należy do Twojego województwa,
 2. Sprawdź, z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki, z których będzie udzielana pożyczka (unikniesz sytuacji wykluczenia wykorzystania środków pochodzących z  tego samego programu operacyjnego)
 3. Sprawdź, na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka – fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki,
 4. Sprawdź, czy proponowana wysokość raty jest odpowiednia dla Ciebie – okres spłaty i wysokość pożyczki determinują wysokość raty pożyczkowej,
 5. Upewnij się, czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy pożyczkowej,
 6. Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na Tobie – finansowanie ze środków unijnych wymaga znajomości obowiązujących przepisów – nie bój się zapytać konsultanta o wszystkie niejasności,
 7. Sprawdź, czy jest wymagany wkład własny.

O pożyczkę dla firm mogą starać się osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także osoby, które takie przedsiębiorstwo dopiero planują założyć. Fundusze pożyczkowe działają w oparciu o wspólny Standard Usługi Funduszy Pożyczkowych, wypracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie ośrodki działające w ramach KSU działają zgodnie z system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001.

Szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców określają regulaminy poszczególnych funduszy. Jednak, aby starać się o pożyczkę przedsiębiorca musi wyraźnie określić inwestycję, która ma zostać sfinansowana dzięki środkom uzyskanym z funduszu pożyczkowego, powinien przedstawić dowód terminowego wypełniania zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz posiada wkład własny obliczany od wartości pożyczki, którą przedstawił jako cel finansowania. Siedziba jego przedsiębiorstwa powinna znajdować się na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

 1. Kwota pożyczki w większości funduszy pożyczkowych wynosi najczęściej od 10 do 120 tys. zł (w niektórych może być wyższa), a okres spłaty rozłożony jest najczęściej na 36 miesięcy.
 2. Pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.
 3. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej).
 4. Opłata manipulacyjna od udzielonej pożyczki dla firm waha się najczęściej na poziomie 1-3%, jednak decyzja pozostaje w gestii każdego funduszu pożyczkowego.
 5. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone

W 2014 roku 44 fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU o kapitale pożyczkowym o łącznej wysokości ponad 1 652 mln zł udzieliły 4481 pożyczek, których łączna wartość stanowi ponad 529 mln zł.

Szczegółowe informacje:

Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę
Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet
Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem:

1. województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
2. województwo kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
3. województwo zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
4. województwo świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
5. województwo podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
6. województwo dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
7. województwo pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
8. województwo mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki
Przedsięwzięcia, których celem jest:
1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
2) rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki
Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
5) zakup materiałów i wyposażenia;
6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki
Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką. Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł. Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki
Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki
Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek.  Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres spłaty Pożyczki
Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki tj. okres od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia ostatniej spłaty.

Pomoc publiczna
Pomoc finansowa w formie Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

W przypadku Pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet wartość pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej Pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z zastosowania oprocentowania właściwego dla Pożyczek zgodnie z zapisami Rozporządzenia (oprocentowanie stałe wynoszące 2% w stosunku rocznym). Rynkowa wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).

Sposób przygotowania i składania Wniosków o udzielenie pożyczki
Wnioskodawca wypełnia Wniosek o udzielenie pożyczki w aplikacji Generator Wniosków, właściwej dla Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet udostępnionej na stronie internetowej  Agencji. Wniosek o udzielenie pożyczki uważa się za złożony z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym tj. w Generatorze Wniosków, z zastrzeżeniem, iż formalne potwierdzenie złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki  poprzez złożenie podpisu przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania Wniosku o udzielenie pożyczki na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo § 5 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Kryteria oceny Wniosków o udzielenie pożyczki
Przewiduje się tylko jeden etap oceny, podczas którego weryfikacji podlegać będzie spełnianie następujących kryteriów obligatoryjnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym:

Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi .

Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej
– Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu wymienionego w Ogłoszeniu o naborze.
– Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
– Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze.
– Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych rezultatów realizacji Przedsięwzięcia.
– Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.
– Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych rezultatów.

Dodatkowo kolejność na Liście Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki zostanie ustalona zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, w którym zlokalizowane zostanie Przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia w powiecie, tym wyższa pozycja na liście.

Termin poinformowania o wynikach konkursu
Okres przypadający na ocenę Wniosku o udzielenie pożyczki oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 3 miesięcy od daty złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki.

Sposób komunikacji Wnioskodawców z Agencją
Ewentualne pytania lub wątpliwości związane z naborem Wniosków o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy powinni kierować do Agencji w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje: