III edycja konkursu Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 9 lipca 2015 r. ogłosiła III edycję konkursu „Pracodawca Jutra”. Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „III edycja konkursu Pracodawca Jutra”.

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków dla Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2015 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 31 lipca 2015 r.
Miejsce składania wniosków:  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa około 130 dni.

Sposób składania wniosków
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

  • e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP lub
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kto może składać wnioski
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
  3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
  4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Procent dofinansowania projektu: 90 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 62 186 000 zł

Szczegółowe informacje:

Granty na projekty o bezpieczeństwie w sieci

Do 3 czerwca 2015 r. można składać wnioski o granty od Fundacji Orange na projekty edukacyjne, które nauczą dzieci bezpiecznego korzystania z internetu. Do programu Bezpiecznie Tu i Tam mogą dołączyć placówki edukacyjne z całej Polski. 

O dotacje na inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa w internecie aplikować mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświaty i instytucji kultury (w tym bibliotek), którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą i dostrzegają potrzebę budowania odpowiednich postaw i nawyków u młodych internautów. Z badań wynika, że coraz młodsze dzieci rozpoczynają przygodę z wirtualnymi narzędziami, a zagrożenia, które mogą napotkać w czasie tych podróży bywają bardzo różnorodne – od technicznych, jak wirusy, ataki hakerskie czy kradzież danych po społeczne: internetowy hejt, podszywanie się, publikowanie ośmieszających zdjęć .

Fundacja Orange wesprze najciekawsze projekty, w których młodzi ludzie – przy wsparciu edukatorów – stworzą autorskie materiały multimedialne na temat bezpieczeństwa online (animacje, filmy czy teledyski), a twórcze zaangażowanie uczestników w proces ich tworzenia pozwoli zwiększyć świadomość na temat zagrożeń w internecie i sposobów zapobiegania.

Szczegółowe informacje: