Dotacje z Urzędów Pracy ruszają w 2015!

Wraz z nowym rokiem 2015 rozpoczęły się nowe możliwości ubiegania się o środki na własne przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że już zaczęły pojawiać się nabory wniosków w Powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce. Nasz serwis gwarantuje Państwu, że będziemy informować na bieżąco o wszystkich tego typu akcjach.

Kilka słów o jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej z PUP.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy albo absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy, osoby ubiegającej się oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków jest czas 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami należy zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli nie prowadzi się działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszyinne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Jeśli chcesz otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być osobą, która:
►jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
►w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
►nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
►nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
►nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ;
►nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
►nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcie muszą także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Uzyskane dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, z Funduszu Pracy można otrzymać bezzwrotne środki do: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Minister Środowiska jako Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

  1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;
  2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).
  3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • podmioty publiczne;
  • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys.  EUR, tj. 711 127  PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to  3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Planowany nabór do programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie  Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia, pełniący funkcję Operatora Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, planuje pod koniec I kwartału 2014 r. ogłoszenie konkursu dla powiatów na projekty obejmujące programy profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia w społecznościach lokalnych.

Program jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Program ten przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Konkurs ma charakter ograniczony i jest skierowany do wybranych 156 powiatów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze ograniczonego konkursu będzie wynosiła 15 423 206 euro.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Polski Most Krzemowy

Rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy.

Jest to projekt systemowy PARP współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferowane są:

  1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
  2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
  3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w Projekcie Polski Most Krzemowy w dniach od 14 do 28 stycznia 2014 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00).

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie na stronie www.mostkrzemowy.parp.gov.pl

 Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

21 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął wstępny projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 2.0) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i skierował dokumenty do konsultacji społecznych, które trwały od 22 listopada do 26 grudnia 2013 r.

Wstępny Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (do pobrania) na stronie  http://www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020/Strony/regionalny_program_operacyjny.aspx

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

III Konkurs dla obszaru „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłasza nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 IV priorytetu
PO IiŚ – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi  14 546 419,00 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie między innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego czy oszczędności i zwrotów z tytułu realizowanych projektów. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:

  1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
  2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 03.02.2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

I Konkurs 2014 roku na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowani w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
w terminie:

od 13 do 24 stycznia 2014 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (dalej: „PO IG”) przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Szczegółowe informacje

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”.

Od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Portal Funduszy Europejskich

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłosiło II Konkurs  w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to Program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

Program – skierowany do jednostek podejmujących działania, w zakresie stymulacji rozwoju społecznego i poprawy jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z konsorcjów obligatoryjnie wchodzi dodatkowy organizacja pozarządowa posiadającej osobowość prawną i mająca siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka