Nabór wniosków dla Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2015 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 31 lipca 2015 r.
Miejsce składania wniosków:  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa około 130 dni.

Sposób składania wniosków
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

  • e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP lub
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kto może składać wnioski
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
  3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
  4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Procent dofinansowania projektu: 90 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 62 186 000 zł

Szczegółowe informacje:

Ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100% od PARP.

Informujemy, że jeszcze tylko 100 przedsiębiorców może skorzystać z usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Jest to ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100%.

Usługa w zakresie planowania i finansowania zwrotnego, to nic innego jak połączenie oferty finansowania zwrotnego oraz usługi doradczo-szkoleniowej. Biorąc udział w projekcie przedsiębiorca otrzyma korzystniejszą niż  rynkową ofertę finansowania zwrotnego i pomoc w planowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych tak, by cele przedsięwzięcia były realizowane, a udzielone finansowanie – terminowo spłacane.

Usługę świadczy 20 Podmiotów Wsparcia.  Z kolei oferta finansowania zwrotnego przygotowana jest przez 12 współpracujących z PARP banków, funduszy leasingowych i pożyczkowych , i obejmuje kredyty obrotowe i inwestycyjne, pożyczki i leasingi. Należy podkreślić, iż te produkty są korzystniejsze od ofert standardowych, zostały dostosowane do potrzeb MŚP i dostępne są wyłącznie dla firm biorących udział w projekcie.

Co ważne, firma nie ponosi kosztów udziału w projekcie, działanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z programu Kapitał Ludzki. Usługa jest realizowana według wcześniej wypracowanego pod okiem PARP standardu.

Z usługi może skorzystać każda mikro, mała i średnia firma, niezależnie od branży, w której działa. Nie ma również znaczenia, jak długo istnieje – z usługi mogą korzystać startupy nawet od pierwszego dnia działalności. Wykluczone są natomiast przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich trzech lat zaciągnęły kredyt, pożyczkę lub leasing. Z usługi skorzystało już ponad 600 firm.

Szczegółowe Informacje:

Nabór do projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”

Do udziału w projekcie zgłosić mogą się wszystkie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swój potencjał konkurencyjny, osiągnąć oszczędności kosztów materiałowych, paliwowych i energetycznych, zwiększyć innowacyjność firmy, stworzyć zmotywowane i lojalne zespoły pracownicze czy sprecyzować cele działania na kolejne lata. W ramach projektu przygotowujemy nowe narzędzia zarządzania, które przy naszym współudziale firma wdraża w celu osiągnięcia konkretnych korzyści.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 etapy działań:

  1. Realizacja działań doradczych mających na celu przygotowanie planów rozwoju. W ramach usługi nasi doradcy przeprowadzą audyt w Państwa firmie oraz przegląd rynku. Efektem tych działań będzie opracowanie indywidualnych planów rozwoju Państwa firmy w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach tego etapu prowadzone będzie także doradztwo w zakresie możliwych działań w obszarze SOB z uwzględnieniem działań konkurencji.
  2. Realizacja działań doradczo – szkoleniowych zaplanowanych w planach rozwoju. Indywidualne plany rozwoju zawierać będą wszystkie niezbędne działania mające na celu doprowadzić do wdrożenia przez przedsiębiorcę działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym etapie nasi doradcy wspólnie z Państwem opracują wszystkie niezbędne narzędzia i materiały gwarantujące prawidłowe wdrożenie zaplanowanych działań SOB. W ramach usługi nasi doradcy zapewnią Państwu także wsparcie szkoleniowe w formie indywidualnego coachingu dla Państwa pracowników w zakresach wskazanych w indywidualnych planach rozwoju jako kluczowe.
  3. Realizacja działań doradczych mających na celu wdrożenie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu wynikających z planów rozwoju. W ramach tego etapu nasi doradcy pomogą Państwu wdrożyć zaplanowane w indywidualnych planach rozwoju działania w obszarze SOB.

Do udziału w projekcie zapraszamy: małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych, czyli mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników) Szczegółowe informacje o projekcie uzyskacie Państwo w biurze Instytutu.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka