Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”.

Od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Portal Funduszy Europejskich

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłosiło II Konkurs  w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to Program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

Program – skierowany do jednostek podejmujących działania, w zakresie stymulacji rozwoju społecznego i poprawy jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z konsorcjów obligatoryjnie wchodzi dodatkowy organizacja pozarządowa posiadającej osobowość prawną i mająca siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka