Rusza wsparcie dla młodych

Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zostanie przeznaczone na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP), które będą udzielały wsparcia. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z niego prawdopodobnie już na początku kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako pierwszy ogłosił nabór, w ramach którego pomoc kierowana będzie do tzw. młodzieży NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących i nie szkolących. Powiatowe Urzędy Pracy mogą składać wnioski od 2 do 18 marca 2015 r. Jako następny, nabór ogłosił WUP Kraków, tutaj Powiatowe Urzędy Pracy mają czas na złożenie projektów od 9 do 16 marca 2015 r. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP. Kolejnym regionem, który uruchomi nabory będzie województwo świętokrzyskie, a wkrótce dołączą do nich pozostałe.

W ramach projektów oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc dla młodych, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania się. Dzięki temu osoby objęte wsparciem uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną też na minimum kwartał, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.
Objęci projektami PUP młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

Wytyczne 2014-2020 – konsultacje

Projekt Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument przekazany do Państwa opinii stanowi opis poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za ewaluację polityki spójności oraz ogólne zasady realizacji ww. procesu.

Uwagi wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 20 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej: ewaluacja@mir.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Program Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony

Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Odpowiada on na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji.

Jest to pierwszy program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020, który uzyskał aprobatę Brukseli. Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków  programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową.

W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

– Doświadczenia z lat 2007-2013 wyraźnie wskazują, że istnieje niezwykle wysokie zapotrzebowanie na realizację projektów z tego zakresu. Dodatkowo pogranicze polsko-słowackie obfituje w obiekty stanowiące zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe bogactwo regionu. Inwestowanie w tę dziedzinę pozwoli na zwiększenie atrakcyjności tych terenów, zarówno dla mieszkańców, jak i osób je odwiedzających. – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z partnerem słowackim (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu, kontynuuje prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią jak najszybsze ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

 

Szczegółowe informacje:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkty Informacyjny to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowym 2014-2020.

Mobilny Punkty Informacyjny to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowym 2014-2020. Do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich będą pełnić dyżury :

  • Urząd Miasta w Rybniku, sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, w dniu 13 stycznia 2015 roku (wtorek) w godzinach 9.00-13.30
  • Urząd Miejski i Centrum Informacji Turystycznej w Lublińcu, w Centrum Informacji Turystycznej (Muzeum Edyty Stein), przy ul. Edyty Stein 2 w Lublińcu, w dniu 14 stycznia 2015 roku (środa) w godzinach 10:00 – 14:00
  • Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, sala konferencyjna – pokój nr 126 na I piętrze w dniu 15 stycznia 2015 roku (czwartek) w godzinach 9:30 – 14:00

Szczegółowe informacje: