Konkurs „Impuls do biznesu” do wygrania 100 000 zł.

Ruszyła druga edycja konkursu Impuls do biznesu. Po raz kolejny wyłonione zostaną najlepsze pomysły, organizatorzy umożliwiają wcielenie ich w życie i wypłynięcie na szerokie wody. Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z dowolnego sektora z siedzibą w Polsce, których działalność bądź produkty lub usługi  charakteryzują się innowacyjnością.

Główną nagrodą pieniężną w konkursie jest kwota 100.000 zł. Wartość pozostałych dwóch nagród pieniężnych może wynieść po 30.000 zł każda. Autor projektu, który wygra nagrodę główną, może wziąć udział w negocjacjach z Inwestorem, który zainwestuje w projekt 1.000.000 zł.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, bądź też pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze w ramach przedsiębiorstwa. Konkurs jest skierowany również do osób niebędących przedsiębiorcami, którzy mają ciekawy pomysł na biznes; wynalazcy, którzy mają produkt/technologię z potencjałem do komercjalizacji, chcących zrealizować swój pomysł na działalność gospodarczą.

Poza elementem innowacyjności uczestnik powinien spełniać następujące warunki:

  • – posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany,
  • – udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym,
  • – udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności,
  • – posiadać zespół kluczowych osób, które będą zaangażowane w projekt przez minimalny czas (3-6 lat).

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja oświadczenia, że:

  • – akcje bądź udziały spółki uczestnika zgłoszonej w konkursie nie są zastawione bądź obciążone przez udziałowca/akcjonariusza, a charakter zastawu nie jest związany z działalnością spółki uczestnika,
  • – nie został złożony wniosek o upadłość przedsiębiorstwa uczestnika,
  • – przedsiębiorstwo uczestnika nie posiada ujemnych kapitałów własnych,
  • – przedsiębiorstwo uczestnika nie posiada zobowiązań przeterminowanych dłuższych niż 14 dni,
  • – żaden z uczestników lub udziałowców spółki uczestnika lub członków organów spółki uczestnika, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem.

 
Szczegóły dotyczące kryteriów zostały określone w regulaminie konkursu.

Zgłaszanie projektów do konkursu, I Etap, trwa od 02 marca 2015 r. do  20 kwietnia 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

ES Fundusz TISE: Nowe środki pożyczkowe dla przedsiębiorstw społecznych

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Dodatkowe środki wynoszące 1,252 mln zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES), prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Nowe środki pozwolą sfinansować potrzeby inwestycyjne co najmniej 12 nowych przedsiębiorstw społecznych.

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność gospodarczą przedsiębiorstw społecznych, a w efekcie doprowadzą do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

ES Fundusz TISE finansuje potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. W ramach Programu zostanie udzielonych 251 pożyczek na kwotę 25 mln zł. Na utworzenie funduszu pożyczkowego ES Fundusz TISE przeznaczono kwotę 25 mln zł.

Oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających mniej niż 50 osób i prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Pożyczkobiorcy mogą uzyskać niskooprocentowane (od 0,56% do 1,13% w skali roku) wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. Pożyczki udzielane są bez jakichkolwiek prowizji i opłat na okres do 5 lat. Każdy pożyczkobiorca jest również uprawniony do uzyskania bezpłatnych usług doradztwa, których zakres jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

W województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim udzielono do tej pory 58 pożyczek na kwotę 5 mln zł.

Szczegółowe informacje: