belka_ue„Człowiek – najlepsza inwestycja!”

 

Firma Inter-Communications  Beata Odrzywolska-Kokoszka (Lider projektu), w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu „Staże dla uczniów CKZiU w Sosnowcu szansą na lepszy star” w ramach działania 9.2. POKL, poszukuje pracownika na stanowisko Koordynator projektu: 

Wymiar czasu pracy na rzecz projektu: pełny etat

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Znajomość dokumentów programowych PO KL,
 • Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • Sumienność w prowadzeniu dokumentacji,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków:

 • Organizacja infrastruktury technicznej i osobowej projektu,
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej, regulaminu rekrutacji i projektu, umów stażowych i innych dokumentów projektowych
 • Zarządzanie projektem,
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w instytucji pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu;
 • Koordynacja rekrutacji uczestników projektu,
 • Nadzór oraz kontakt z podwykonawcami (dokonywanie zakupów w zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami w ramach projektów EFS)
 • Monitoring projektu,
 • Ewidencja beneficjentów projektu w systemie PEFS,
 • Koordynacja i pomoc w przygotowaniu materiałów merytorycznych do wniosku o płatność,
 • Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji projektu,
 • Bieżący kontakt i współpraca z instytucją pośredniczącą w ramach realizowanych działań projektowych,
 • Koordynacja działań związanych z wypełnianiem zadań zgodnie z harmonogramem, celami i budżetem projektu,
 • Nadzór nad prawidłową, zgodną z założeniami realizacją projektu,
 • Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do instytucji pośredniczącej;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność,
 • Kontrola wydatkowania środków zgodnie z umową o dofinansowanie,
 • Współpraca z zewnętrznym biurem prowadzącym księgowość projektu,
 • Prowadzenie akcji informacyjnej wśród społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków unii europejskiej
  w ramach europejskiego funduszu społecznego,
 • Nadzór i koordynacja działań związanych z promocją projektu,
 • Dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • Współdziałanie z Partnerem projektu w celu prawidłowego realizacji projektu,
 • Uczestnictwo w spotkaniach Grupy Sterującego oraz zespołu projektowego wg ustalonego harmonogramu,
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami PO KL.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres  biuro@inter-communications.pldo 28-go lutego 2014 r. z informacją w temacie e-maila: Koordynator Projektu.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

belka_ue„Człowiek – najlepsza inwestycja!”

 

Firma Inter-Communications  Beata Odrzywolska-Kokoszka (Lider projektu), w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu „Staże dla uczniów CKZiU w Sosnowcu szansą na lepszy start” w ramach działania 9.2. PO KL, poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta koordynatora projektu:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 1 rok doświadczenia w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość dokumentów programowych PO KL,
 • Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • Sumienność w prowadzeniu dokumentacji,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków:

 • Rekrutacja uczestników projektu (przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej),
 • Analiza kwalifikowalności Uczestników Projektu,
 • Przygotowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej związanej z odbyciem i rozliczeniem staży,
 • Kontakt z pracodawcami w zakresie organizacji staży,
 • Nadzór nad dokumentacją potwierdzającą odbycie stażu,
 • Dbałość o terminowość zadań,
 • Przygotowywanie zakresu rzeczowego wniosków o płatność oraz Zal.nr 2 i PEFS
 • Nadzorowanie przepływu informacji między partnerami.
 • Obsługa Uczestników Projektu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres  biuro@inter-communications.pl do 28-go lutego 2014 r. z informacją w temacie e-maila: Asystent koordynatora Projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego