Człowiek – najlepsza inwestycja!belka_ueProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu pn. „STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START” jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 a pracodawcami poprzez zaoferowanie 100 uczniom (30 K i 70 M), w tym 20 uczniom niepełnosprawnym (10 K i 10 M) do dnia 30.09.2014 możliwości odbycia stażu obejmującego 150 godzin szkolenia wykraczającego swoim programem poza program nauczania.

Okres realizacji projektu: 01.03.2011 – 30.09.2014 r.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt pn. „STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START” jest adresowany do osób w wieku od 16 do 25 lat będących uczniami lub uczennicami zawodowych szkół dla młodzieży (techników i zasadniczych szkół zawodowych – w tym również zasadniczych szkół zawodowych specjalnych) wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 100 osób, w tym:

  • 20 osób niepełnosprawnych;
  • 30 kobiet.

 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Projekt zakłada udzielenie wsparcia poprzez:

  • realizację przez 100 uczestników i uczestniczki projektu pn. „STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START” staży, w wymiarze 150 godzin, według opracowanych indywidualnie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu Indywidualnych Programów Staży (IPS) – wykraczających poza programy nauczania realizowane w formie szkolnej
  • przyznanie i wypłatę, po zakończeniu stażu, stypendium stażowego każdemu z uczestników i uczestniczek projektu pn. „STAŻE DLA UCZNIÓW CKZiU W SOSNOWCU SZANSĄ NA LEPSZY START”