Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego 2014-2020

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego i 24 czerwca 2015 r. uchwałą nr 1100/45/V/2015 przyjął pełny dokument. Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Harmonogram ma charakter indykatywny, czyli zawiera orientacyjne terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL – czyli ogłaszane zarówno przez województwo śląskie (wydziały Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy oraz poszczególne podmioty odpowiedzialne za Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne w naszym województwie.

Na wszystkie nabory projektów zaplanowane w bieżącym roku, harmonogram przewiduje zaangażowanie ponad 4 mld zł. ze środków europejskich. Kwota ta stanowi orientacyjną wartość w złotówkach i odnosi się do poziomu alokacji, dostępnej w ramach Programu, która jest ustanowiona w walucie Euro. Na potrzeby harmonogramu, do przeliczenia orientacyjnych kwot przewidywanych na poszczególne nabory posłużono się przelicznikiem kursu Euro/PLN 1€=4 zł. Alokacja jaka będzie obowiązywała na dzień ogłoszenia naboru może podlegać modyfikacjom w stosunku do zakładanej w harmonogramie, ze względu na konieczność jej ponownego przeliczenia zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego, aktualnym na dzień ogłoszenia naboru.

Obecnie już ogłoszono nabory projektów w obszarach:

 • Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • Włączenie społeczne
 • Regionalny rynek pracy
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (ZIT)
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (RIT Zachodni)
 • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (ZIT)
 • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (RIT Zachodni)
 • Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Istotnej zmianie uległ termin naboru projektów z obszaru innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwotnie przewidywany jeszcze w drugim kwartale br., obecnie termin rozpoczęcia naboru projektów to początek listopada br. Jednak nadal termin ten uzależniony jest od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków dla Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2015 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 31 lipca 2015 r.
Miejsce składania wniosków:  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa około 130 dni.

Sposób składania wniosków
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 • e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP lub
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kto może składać wnioski
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Procent dofinansowania projektu: 90 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 62 186 000 zł

Szczegółowe informacje:

W II kwartale br. mają ruszyć pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Już w drugim kwartale przewiduje się otwarcie pierwszych naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia. Należą do nich m.in. innowacje w MŚP, przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, rozwój ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Aby nabory projektów mogły odbyć się zgodnie z zakładanym harmonogramem, konieczne jest zakończenie kilku procesów, które odbywają się równolegle.

Jednym z nich jest uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 (SZOOP), który został przekazany w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, że do 20 marca trwają spotkania informacyjne, podczas których potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się bliżej z treścią tego istotnego przy aplikowaniu dokumentu.

W drugiej połowie kwietnia br. planowane jest pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (skład został powołany przez Zarząd Województwa 12 marca br.), podczas którego zostaną przyjęte kryteria oceny przyszłych projektów. W kwietniu br. otwarty zostanie nabór ekspertów, którzy będą dokonywać merytorycznej oceny projektów.

Zaawansowane są również prace zmierzające do uruchomienia ścieżki naboru projektów w ramach Zintegrowanych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). Przypominamy, w ostatnich dniach Zarząd Województwa podpisał stosowne porozumienia z subregionalnymi partnerami, którzy pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZIT/RIT. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów strategicznych, które muszą przejść pozytywnie proces opiniowania Instytucji Zarządzającej, jak i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zatwierdzenie strategii planowane jest na koniec maja br. Związki ZIT/RIT mają również za zadanie opracowanie strategicznych kryteriów wyboru projektów, a następnie przygotowanie się do realizacji zadań związanych z naborem projektów oraz ich oceną, monitoringiem itd.

Obecnie wszystkie instytucje zaangażowane w rozdysponowanie 3,5 mld euro z RPO WSL 2014-2020 muszą przejść pozytywnie audyt zgodności, czyli wykazać się gotowością do zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu wdrażania Programu Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. W trakcie spotkania będą prezentowane informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19 lutego 2015r. do godziny 15:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania: 23 lutego 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje:

ES Fundusz TISE: Nowe środki pożyczkowe dla przedsiębiorstw społecznych

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Dodatkowe środki wynoszące 1,252 mln zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES), prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Nowe środki pozwolą sfinansować potrzeby inwestycyjne co najmniej 12 nowych przedsiębiorstw społecznych.

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność gospodarczą przedsiębiorstw społecznych, a w efekcie doprowadzą do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

ES Fundusz TISE finansuje potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. W ramach Programu zostanie udzielonych 251 pożyczek na kwotę 25 mln zł. Na utworzenie funduszu pożyczkowego ES Fundusz TISE przeznaczono kwotę 25 mln zł.

Oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających mniej niż 50 osób i prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Pożyczkobiorcy mogą uzyskać niskooprocentowane (od 0,56% do 1,13% w skali roku) wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. Pożyczki udzielane są bez jakichkolwiek prowizji i opłat na okres do 5 lat. Każdy pożyczkobiorca jest również uprawniony do uzyskania bezpłatnych usług doradztwa, których zakres jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

W województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim udzielono do tej pory 58 pożyczek na kwotę 5 mln zł.

Szczegółowe informacje:

Program Regionalny Województwa Śląskiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

18 grudnia 2014 r. unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznacza to, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej, podczas której przeanalizowano kilkaset uwag wysłanych w trybie roboczym pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją, zatwierdzony został o przez Komisję Europejską ostateczny kształt Programu Regionalnego dla województwa.

To daje zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego aplikowania o środki. Szczególnie ważne jest w tej chwili dopracowanie uszczegółowienia programu.

To dokument niezbędny dla beneficjentów. Również kryteria oceny projektów muszą zostać przyjęte przez Komitet Monitorujący, którego powołanie jest uzależnione od wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jest dla nas sprawą priorytetową, aby jak najszybciej doprowadzić do uzgodnienia i przyjęcia harmonogramu konkursów. Planujemy, że uda się to do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Szczegółowe informacje:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkty Informacyjny to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowym 2014-2020.

Mobilny Punkty Informacyjny to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie finansowym 2014-2020. Do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich będą pełnić dyżury :

 • Urząd Miasta w Rybniku, sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, w dniu 13 stycznia 2015 roku (wtorek) w godzinach 9.00-13.30
 • Urząd Miejski i Centrum Informacji Turystycznej w Lublińcu, w Centrum Informacji Turystycznej (Muzeum Edyty Stein), przy ul. Edyty Stein 2 w Lublińcu, w dniu 14 stycznia 2015 roku (środa) w godzinach 10:00 – 14:00
 • Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, sala konferencyjna – pokój nr 126 na I piętrze w dniu 15 stycznia 2015 roku (czwartek) w godzinach 9:30 – 14:00

Szczegółowe informacje:

Śląskie: Rusza IV edycja Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej

Już 1 stycznia ruszy kolejna edycja Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej. Do 10 lutego 2015 instytucje publiczne, artyści i organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie ich projektów do wysokości 2000 złotych.

 

Po sukcesie ubiegłorocznych projektów, które wspieraliśmy naszymi małymi grantami w tym roku zapraszamy do udziału w dwóch edycjach tego projektu – mówi Monika Magner, dyrektor Europy Centralnej. – Pierwsza z nich startuje wraz z nowym rokiem i dotyczy działań realizowanych między 3 marca a 1 sierpnia. W sumie w dwóch edycjach planowanych na 2015 rok na wsparcie lokalnych projektów przeznaczymy 20.000 złotych, w pierwszym z naborów szansę na wsparcie dostanie od nas 5 projektów. Bardzo cieszymy się, że Fundusz Małych Grantów spotyka się z zainteresowaniem organizacji. To dla nas z jednej strony wyzwanie do pracy na rzecz lokalnej społeczności, a z drugiej autentyczna chęć współpracy z mieszkańcami, którym nie jest obojętne ich najbliższe otoczenie.

Do 10 lutego organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje kultury, wspólnoty projektowe, koła naukowe, artyści i inne podmioty wskazane w regulaminie będą mogły składać swoje propozycje projektów. Mogą one otrzymać dofinansowanie w wysokości 2.000 złotych na realizację działań od połowy października do połowy grudnia. Za te pieniądze należy zrealizować projekty, które będą adresowane do mieszkańców Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego. – Projekty składane w ramach Funduszu Małych Grantów będą oceniane nie tylko przez przedstawicieli centrum i najemców, ale również przez reprezentantów świata mediów oraz instytucji publicznych – dodaje Katarzyna Skalska, dyrektor marketingu Europy Centralnej.

Najważniejsze jest dla nas wspieranie lokalnej społeczności i rozwiązywanie problemów, które ją trapią. Do tej pory dofinansowaliśmy łącznie 14 projektów – bardzo zróżnicowanych, ale zawsze odpowiadających na jakąś potrzebę społeczną. Wspieraliśmy m.in. wolontariuszy gliwickiego hospicjum, pomagaliśmy w organizacji regionalnych eliminacji w futsalu i starcie młodych sportowców w Sośnicy, realizacji pikników świątecznych, czy na przykład akcji Skup kultury, który zakończyła się olbrzymim sukcesem. Zapraszamy także organizacje społeczne do współpracy z nami. Chętnie udzielimy im wsparcia, na przykład w formie udostępnienia miejsca w Europie Centralnej, aby ze swoją akcją, na przykład podczas weekendu, jeszcze skuteczniej mogli dotrzeć do mieszkańców Śląska.

Zgłoszenia projektów do IV edycji Funduszu Małych Grantów odbywają się wyłącznie poprzez uzupełnienie formularza: http://bit.ly/FMG-EC-ZglosProjekt Termin aplikowania mija 10 lutego. To nie jedyne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane przez Centrum Handlowe Europa Centralna. Jeden z największych parków handlowych w naszym kraju jest sponsorem piłkarskiego Piasta Gliwice oraz mecenasem Fundacji Biegamy z Sercem. 11 stycznia na terenie Europy odbywa się kolejna edycja Gliwickiego Biegu Orkiestrowego, z którego część wpłat zasili konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Według szacunków organizatorów, we wspólnym bieganiu i akcji nordic walking weźmie udział niemal tysiąc zawodników w różnym wieku.

Konkurs jest kierowany do podmiotów z Gliwic, Zabrza i powiatu Gliwickiego.

Więcej Szczegółów:

Harmonogram naborów wniosków planowanych do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2004 r., poz. 1146).

Więcej informacji o Regionalnym Programie Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Źródło www.rpo.slaskie.pl

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Stan prac nad Programem Regionalnym

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią, decydującą fazę.

Program jest aktualnie negocjowany z Komisją Europejską. Jego ostateczny kształt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, poznamy najprawdopodobniej w czwartym kwartale br. Zarząd województwa planuje, że pierwsze konkursy ogłoszone zostaną pod koniec pierwszego kwartału 2015 r. Szczegółowy harmonogram naboru projektów zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu Programu.

Na obecną chwilę, informujemy że Zarząd Województwa podtrzymuje swoje rekomendacje w zakresie propozycji PROJEKTÓW KLUCZOWYCH planowanych do realizacji ze środków RPO WSL 2014-2020 – POZIOM REGIONALNY, zawartych w Mandacie Negocjacyjnym (wersja 2.1) z 12 sierpnia br.

Szczegółowe informacje:

Źródło: www.rpo.slaskie.pl