PARP ogłosiła nabór wniosków „Bony na innowacje dla MŚP”!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 484 000,00zł.
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 41 616 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de mini mis.

Szczegółowe informacje:

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W lipcu 2015 r. minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy dokumentu:
– Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER. Wprowadzenie zapisów dotyczących zgodności treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego – zarówno na etapie oceny, jak i realizacji tego projektu – z zapisami fiszki projektu pozakonkursowego, zawartej we właściwym Rocznym Planie Działania oraz określenie zmian założeń zawartych w Rocznym Planie Działania w odniesieniu do projektów pozakonkursowych, wymagających zgody Komitetu Monitorującego PO WER (KM PO WER) albo zgody Instytucji Zarządzającej PO WER (IZ PO WER). Zapisy mają na celu uporządkowanie kwestii, dotyczących oceny zgodności projektów pozakonkursowych z właściwym Rocznym Planem Działania (RPD) oraz wskazanie katalogu zmian w Rocznych Planach Działania, które wymagają zgody

– Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Dodanie w polu typ beneficjenta, instytucji szkoleniowych jako potencjalnego beneficjenta. Zmiana jest spowodowana faktem, że jeden z typów operacji dotyczy szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników IRP. Jest to konkurs planowany na IV kwartał 2015 r. i zgodnie z jednym z kryteriów dostępu wnioskodawcą w tym typie operacji mogą być m.in. instytucje szkoleniowe, zatem należy zapewnić spójność pomiędzy zapisami SZOOP a RPD i dodać ten typ beneficjenta do tego działania w SZOOP.

– Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku ustaleń pomiędzy IZ PO WER a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – Instytucją Pośredniczącą (IP) odstąpiono od realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w formule grantowej. Zmiana jest podyktowana przede wszystkim wątpliwościami dotyczącymi przyjętej formuły udzielania grantów, w tym wyboru grantobiorców. Istnieje bowiem ryzyko naruszenia zasad kwalifikowalności wydatków, które stanowią, że grantobiorca jest uczestnikiem projektu, rozumianym jako odbiorca bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Ponadto, projekty grantowe mają usprawnić wdrażanie projektów unijnych i powinny być wykorzystywane wyłącznie tam, gdzie jest to uzasadnione charakterem wsparcia. Należy podkreślić, że ich zastosowanie nie może jednak oznaczać delegacji zadań IZ lub IP na beneficjenta (grantodawcę), gdyż stanowiłoby to obejście obowiązujących przepisów wspólnotowych oraz krajowych w zakresie desygnacji oraz konkurencyjnego wyboru beneficjentów. Grantodawca nie może więc powielać zadań ani IZ, ani IP.

– Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Zakres zmian obejmuje modyfikacje trybów realizacji projektów oraz wskazanie beneficjentów dla trybu pozakonkursowego. W efekcie wprowadzonych modyfikacji do katalogu beneficjentów pozakonkursowych dopisany został Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Centrum Informatyczne Edukacji (CIE). Jednocześnie, w celu zachowania przejrzystości zapisów SZOOP w przypadku typów operacji realizowanych zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym wprowadzona została informacja o rodzaju przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tych trybów.

– Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Zakres zmian obejmuje modyfikacje trybów realizacji projektów oraz wskazanie beneficjentów dla trybu pozakonkursowego. W efekcie wprowadzonych modyfikacji do katalogu beneficjentów pozakonkursowych dopisany został Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), jako realizator zadań z zakresu wypracowania ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (typ operacji nr 3). Jednocześnie, w celu zachowania przejrzystości zapisów SZOOP w przypadku typów operacji realizowanych zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym wprowadzona została informacja o rodzaju przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tych trybów.

– Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Zakres zmian obejmuje modyfikacje trybów realizacji projektów oraz wskazanie beneficjentów dla trybu pozakonkursowego. W efekcie wprowadzonych modyfikacji do katalogu beneficjentów pozakonkursowych dopisany został Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (jako realizator zadań z zakresu wdrożenia mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – typ operacji nr 1) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (w zakresie monitorowania losów absolwentów – typ operacji nr 7). Jednocześnie, w celu zachowania przejrzystości zapisów SZOOP w przypadku typów operacji realizowanych zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym wprowadzona została informacja o rodzaju przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tych trybów.

– Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Zakres zmian obejmuje rozszerzenie katalogu beneficjentów o inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym. W związku z możliwością realizacji projektów konkursowych w ramach Działania 4.1 przez uczelnie, nie wykluczamy również udziału w konkursach jednostek naukowych (np. PAN).

– Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Zakres zmian obejmuje rozszerzenie katalogu beneficjentów o inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym. W związku z możliwością realizacji projektów konkursowych w ramach Działania 4.2 przez uczelnie, nie wykluczamy również udziału w konkursach jednostek naukowych (np. PAN).

– Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Doprecyzowano tryby wyboru projektów i beneficjentów w Działaniu 5.3 – wprowadzono zapis o realizacji w trybie pozakonkursowym przez Ministerstwo Zdrowia przedsięwzięcia w zakresie standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W wyniku ustaleń pomiędzy IZ a IP dotyczących typów projektów w ramach Działania 5.3, dokonano zmian Maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) oraz Minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych.

– Załącznik nr 2a i 2b: Definicje wskaźników wspólnych dostosowano do zatwierdzonych 22 kwietnia br. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Ponadto definicje wskaźników odwołujące się do aktów prawnych dostosowano do aktualnego brzmienia dokumentów oraz wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

– Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wprowadzono nowy załącznik z zatwierdzonymi przez KM PO WER ogólnymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER.

– Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020

Od 6 lipca 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP). Treść dokumentu została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia 29 maja 2015.

W odniesieniu do wersji z 31 marca 2015 r. w SZOOP wprowadzono następujące zmiany:

 • dostosowano typy projektów oraz kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP do brzmienia przyjętych kryteriów poprzez podkreślenie konieczności posiadania przez Wnioskodawcę wyników prac B+R oraz usunięcie wymogu wobec podmiotu zarządzającego ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym dotyczącego posiadania siedziby na terenie Polski Wschodniej;
 • dostosowano kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję do brzmienia przyjętych kryteriów poprzez usunięcie informacji dotyczącej priorytetowego traktowania projektów przyczyniających się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;
 • ujednolicono tryb wyboru projektów w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski z zapisami POPW;
 • dostosowano typy projektów oraz kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa do brzmienia przyjętych kryteriów;
 • uspójniono nazwy typów beneficjentów w ramach działań 2.1 i 2.2 z projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020;
 • wprowadzono informację dotyczącą planowanych w ramach POPW działań wspierających rewitalizację w części IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji.

Ponadto, uzupełniono załącznik 3. poprzez dodanie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM POPW (1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.4, 2.2, 3.1 i 4.1) oraz wpisano do załącznika 4. projekty dotychczas zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą POPW.

Szczegółowe informacje:

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego 2014-2020

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego i 24 czerwca 2015 r. uchwałą nr 1100/45/V/2015 przyjął pełny dokument. Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Harmonogram ma charakter indykatywny, czyli zawiera orientacyjne terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL – czyli ogłaszane zarówno przez województwo śląskie (wydziały Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy oraz poszczególne podmioty odpowiedzialne za Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne w naszym województwie.

Na wszystkie nabory projektów zaplanowane w bieżącym roku, harmonogram przewiduje zaangażowanie ponad 4 mld zł. ze środków europejskich. Kwota ta stanowi orientacyjną wartość w złotówkach i odnosi się do poziomu alokacji, dostępnej w ramach Programu, która jest ustanowiona w walucie Euro. Na potrzeby harmonogramu, do przeliczenia orientacyjnych kwot przewidywanych na poszczególne nabory posłużono się przelicznikiem kursu Euro/PLN 1€=4 zł. Alokacja jaka będzie obowiązywała na dzień ogłoszenia naboru może podlegać modyfikacjom w stosunku do zakładanej w harmonogramie, ze względu na konieczność jej ponownego przeliczenia zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego, aktualnym na dzień ogłoszenia naboru.

Obecnie już ogłoszono nabory projektów w obszarach:

 • Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • Włączenie społeczne
 • Regionalny rynek pracy
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (ZIT)
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (RIT Zachodni)
 • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (ZIT)
 • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (RIT Zachodni)
 • Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Istotnej zmianie uległ termin naboru projektów z obszaru innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwotnie przewidywany jeszcze w drugim kwartale br., obecnie termin rozpoczęcia naboru projektów to początek listopada br. Jednak nadal termin ten uzależniony jest od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania wniosków od 1.09.2015 do 11.09.2015.

Miejsce składania wniosków:
Centrum Projektów Europejskich (CPE),  ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 11.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Wniosek składany jest:
a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 77 637 335,00 PLN

Szczegółowe informacje:

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła program. 23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na co środki
Najwięcej, bo ponad połowa środków programu (tj. około 135, 7 mln euro), zostanie zainwestowana w rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Dofinansowane będą działania mające na celu zachowanie i odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, oraz promowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu. Ponadto wparcie obejmie projekty ukierunkowane na poprawę infrastruktury transportowej w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu.

Kwota 54,5 mln euro skierowana zostanie na rozwój współpracy instytucji i społeczności. Wspierane będą inicjatywy służące wzmacnianiu integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji publicznej oraz tworzeniu i rozwoju transgranicznych sieci współpracy. W obszarze wspólnego zarzadzania ryzykiem, kwota 12,2 mln euro wesprze działania skierowane na rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń, zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań oraz specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego.

W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne szkolenia, kursy, programy edukacyjne, przedsięwzięcia dotyczące współpracy między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy oraz rozwój kształcenia językowego w ramach systemów oświaty. Na ten cel przeznaczone zostanie 10,2 mln euro.

Prace nad ogłoszeniem naborów wniosków
Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Ceskiejz), wraz z Instytucją Krajową (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

Szczegółowe informacje:

Znamy termin pierwszego naboru w programie Interreg Europa

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków – 22 czerwca – 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu.

Pomoc doradcza wspólnego sekreteriatu (w języku angielskim).
Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.

Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca 2015 r.

Informacje w języku polskim
Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg Europa (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.). Wkrótce zostanie zamieszczona także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).

Szczegółowe informacje:

Program Inteligentny Rozwój – kryteria wyboru projektów dla kolejnych instrumentów przyjęte

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Drugiemu posiedzeniu tego gremium przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Decyzje Komitetu to element prac nad uruchomieniem kolejnych środków w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR).

Działania konkursowe PO IR, dla których uchwalono kryteria wyboru projektów, dotyczą w większości wsparcia przedsiębiorców. Komitet przyjął kryteria dla:

 • działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),
 • poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),
 • poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),
 • działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

Ogłoszenie konkursów w ww. działaniach zaplanowano na czerwiec (działanie 4.2) i lipiec (pozostałe działania). Nabory rozpoczną się w sierpniu (działania 2.3.2 i 3.2.1), wrześniu (działanie 2.1) oraz październiku (działanie 4.2). Orientacyjna kwota przeznaczona na nie to ponad 1,8 mld zł. Więcej informacji na temat planowanych naborów znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Podczas spotkania rozmawiano także o wybranych częściach programu, w których przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Uchwalono również stosowne kryteria wyboru projektów dla następujących instrumentów:

 • działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii,
 • poddziałanie 2.4.1 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
 • poddziałanie 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe,
 • działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Swoje projekty w tych działaniach planują realizować Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (stworzenie systemu wspierającego transfer technologii do małych i średnich firm, przede wszystkim z dużych przedsiębiorstw), Ministerstwo Gospodarki (uruchomienie systemu, który będzie monitorował realizację krajowej strategii inteligentnej specjalizacji, a także umożliwiał jej weryfikowanie, aktualizację i ewaluację oraz projekt polegający na promocji polskiej gospodarki za granicą), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (projekty dotyczące realizacji Międzynarodowych Agend Badawczych i zwiększania potencjału kadr zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi).

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał 2015 r.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału 2015 r. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał 2015 r., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał 2015 r. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
 • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki przesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik 2015 r., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków dla Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2015 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 31 lipca 2015 r.
Miejsce składania wniosków:  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa około 130 dni.

Sposób składania wniosków
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 • e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP lub
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kto może składać wnioski
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Procent dofinansowania projektu: 90 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 62 186 000 zł

Szczegółowe informacje: