PARP rozpoczęła nabór przedsiębiorców do projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” rozpoczyna z dniem 23 października 2014 r., piąty nabór przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o.

Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego/zmiany gospodarczej/restrukturyzacji (w tym rozwojowej). Zostanie to osiągnięte poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

 •  zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom w ramach opracowania i wdrażania (realizacji) Planu Rozwoju (dalej: PR);
 • zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom przedsiębiorców, zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią PR;
 • popularyzacja rozwiązań w obszarze działań szybkiego reagowania skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej.

W ramach Usługi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb i problemów danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (w pieniądzu) w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej wysokości kosztów wsparcia.

O udział w Usłudze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki przede wszystkim:

 • posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadają struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach i jednocześnie ich pracownicy muszą wykonywać pracę w ramach struktur znajdujących się w co najmniej dwóch województwach,
 • nie otrzymali/nie ubiegają się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z udziałem w usłudze,
 • niezależnie od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza – jeżeli wobec nich nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia ich postępowaniem naprawczym albo upadłościowym,
 • działalność przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osobę fizyczną, nie została zawieszona,
 • spełniają definicję małego albo średniego przedsiębiorcy
 • kwalifikują się do uzyskania pomocy de minimis.

Do udziału w Usłudze w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych co najmniej 50 przedsiębiorców o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w tym :

 • co najmniej 45 małych przedsiębiorstw;
 • co najmniej 5 średnich przedsiębiorstw.

Zgłoszenie do Usługi dokonywane jest do dnia 30 listopada 2014 r. przedsiębiorca składa drogą elektroniczną na adres isr@isr.parp.gov.pl, dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Kraków. Szkolenie „Jak pozyskiwać fundusze na działalność przedsiębiorstwa”? .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli osób fizycznych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – planujących założenie spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstw społecznych.

Termin szkolenia: 17.10.2014 r.

Miejsce szkolenia: ul Malborska 65 Kraków

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/jak-pozyskiwac-fundusze-na-dzialalnosc-przedsiebiorstwa-zapaszamy-na-szkolenie.html

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Szkolenie z zamówień publicznych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z zamówieniami publicznymi.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z praktycznymi konsekwencjami zmian w systemie zamówień publicznych (PODWYKONAWSTWO) wprowadzonych w 2013 r. i w 2014 r, (próg zamówień do 30 000 euro-wprowadzenie zmian w regulaminach doprogowych ) przedstawienie najistotniejszych problemów proceduralnych z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procesie inwestycyjnym (roboty budowlane).

Termin: 21 października 2014 r.

Temat szkolenia: Zamówienia publiczne

Godziny szkolenia: 9.00-16.00

Miejsce: Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego UŚ, Katowice, ul. Jordana 18, sala 401

O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których należy dokonać za pomocą załączonego poniżej formularza. Można zgłaszać maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone przez organizatora drogą mailową.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Szkolenie w zakresie pomocy publicznej

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z pomocą publiczną.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, dochodowością projektów, procedury monitorowania dochodowości projektów.

Termin: 14 października 2014 r.

Temat szkolenia: Pomoc publiczna i dochodowość w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013

Godziny szkolenia: 9.00-16.00

Miejsce: Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego UŚ, Katowice, ul. Jordana 18, sala 401

O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których należy dokonać za pomocą załączonego poniżej formularza. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone przez organizatora drogą mailową.

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Spotkanie informacyjne na temat promocji projektów realizowanych ze środków Małopolskiego Programu Regionalnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza wszystkich beneficjentów realizujących projekty przy udziale środków Małopolskiego Programu Regionalnego (MRPO), na spotkanie prezentujące prawidłowe zasady promocji projektów.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak skutecznie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami promować projekty, a także poznają aktualne zasady wynikające z „Podręcznika beneficjenta” MRPO.

Specjalistki ds. Funduszy Europejskich omówią także najczęściej popełniane błędy, podpowiedzą jak ich unikać i wskażą praktyczne wskazówki dotyczące przekazywania informacji o Funduszach Europejskich.

Zapisu na spotkanie, które odbędzie się 8 października 2014 r. w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fundusze.malopolska.pl   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Kraków, Departament Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (wejście od ulicy Dworcowej), sala 106, piętro I.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich  zaprasza na VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE).

Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów,

 • które są w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej (tzn. realizują projekt w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej)
 • i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
 • a także projektodawców, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 3 października br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Zwiększenie alokacji finansowej na konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2013

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 1 września br. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 34 222,27 zł. Powyższe umożliwi dofinansowanie kolejnego projektu, który podlegał ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs na świadczenie usług systemowych Krajowego Systemu Usług

W dniu 2 września br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na realizację projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany jest w ramach Zadania 3 („Świadczenie usług systemowych”) projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL.

Termin składania Wniosków o udzielnie wsparcia upływa w dniu 24 września 2014 r. (godz.16.30 w siedzibie PARP).

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 24 sierpnia 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 sierpnia 2014 r. złożono 299,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 607,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 102 555 umów o dofinansowanie na kwotę 408,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 283,2 mld zł, co stanowi 100,7 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 289,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 204,8 mld zł.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Wyniki konkursu dla Poddziałania 9.1.2 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od wyników oceny merytorycznej

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej lub korekcie kart oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzenie protestu w zakresie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2014

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej lub korekcie kart oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu w zakresie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2014 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK – po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami
– ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka