Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe.
Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.
Informacje o naborze

Nabór projektów dotyczy trzech priorytetów:
1. Potencjał dla innowacji
Priorytet ten kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność Regionu Morza Bałtyckiego do stworzenia i komercjalizacji innowacji. W ten sposób program zachęca do eksperymentowania z nowymi podejściami i rozwiązaniami w celu ich praktycznego przetestowania w ramach działań pilotażowych. Ponadto priorytet ma na celu wzmocnienie potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje, oraz zwiększenie absorpcji innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ujęciu tematycznym, jeden z głównych celów priorytetu kładzie nacisk na wykorzystanie możliwości dotychczasowej i planowanej infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Ponadto priorytet wspiera budowanie potencjału dla strategii inteligentnej specjalizacji i ich realizacji, np. poprzez testowanie i działania pilotażowe. Priorytet zapewnia także wsparcie innowacji nietechnologicznych.
2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Priorytet wspiera współpracę transnarodową poprawiającą potencjał władz publicznych i specjalistów do zapewnienia lepszego stanu środowiska naturalnego wód Regionu Morza Bałtyckiego oraz do wzmocnienia zasobooszczędnego wzrostu. Priorytet umożliwia opracowanie zintegrowanych podejść w celu ograniczenia ładunków składników biogennych oraz obniżenia zrzucania substancji niebezpiecznych do wód. Ponadto priorytet wspiera rozwój i testowanie modeli zarządzania i finansowania, a także rozwiązań technologicznych do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej oraz poprawy wydajności energetycznej. Celem priorytetu jest również wzmocnienie zrównoważonego i zasobooszczędnego niebieskiego wzrostu w regionie.
3. Zrównoważony transport
Priorytet obejmuje działania na rzecz budowy potencjału zapewniającego bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe w regionie. W szczególności ma na celu lepsze połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci transportowych i węzłów w Regionie Morza Bałtyckiego do głównych sieci transportowych. Ponadto priorytet wspiera poprawę dostępu oddalonych obszarów do ośrodków miejskich, administracyjnych oraz gospodarczych, a także obszarów dotkniętych zmianami demograficznymi. Z uwagi na znaczenie transportu morskiego dla regionu priorytet skupia się także na poprawie bezpieczeństwa morskiego oraz przyjaznej środowisku żeglugi morskiej. Wreszcie priorytet koncentruje się w sposób szczególny na obszarach miejskich Regionu Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia przyjaznej środowisku mobilności.
Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Wszelka komunikacja między wnioskodawcami a Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem odbywa się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące naboru dostępne są w języku angielskim. Wnioski projektu wypełnia się w języku angielskim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w pierwszym etapie – II kwartał 2015 r.
Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w drugim etapie – IV kwartał 2015 r.

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski składa się elektronicznie w formacie pdf wysyłając pod adres application@interreg-baltic.eu:
 • koncepcję projektu (ang. concept note),
 • podpisaną i zeskanowaną deklarację wnioskodawcy wiodącego (ang. lead partner confirmation),
 • oraz opcjonalnie – tylko dla projektów flagowych Planu Działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – podpisany i zeskanowany
 • list poparcia (ang. letter of commitment) ze strony właściwego Koordynatora Obszaru Priorytetowego lub Lidera Działań
 • Horyzontalnych

Kto może składać wnioski?
Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.
Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

 • obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
 • sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
 • większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
 • większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.
 • Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych priorytetach

Potencjał dla innowacji

 • Infrastruktura badań i innowacji – przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.
 • Inteligentna specjalizacja – przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.
 • Innowacja nietechnologiczna – przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP.

Efektywnie gospodarowanie zasobami naturalnymi

 • Czyste wody – przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających; opracowywanie i wdrażanie strategii i działań ukierunkowanych na zagrożenia spowodowane bronią i środkami bojowymi zalegającymi w Bałtyku, inwestycje pilotażowe w celu zapobiegania zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych, wspomaganie ich usuwania.
 • Energia odnawialna – przykładowe działania: testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii z odpadów; wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz modeli dystrybucji.
 • Efektywność energetyczna – przykładowe działania: promowanie ekologicznej przedsiębiorczości, opracowanie systemu zachęt promujących efektywne energetycznie produkty i usługi.
 • Zasobooszczędny „błękitny wzrost” – przykładowe działania: pilotażowe zastosowanie zaawansowanych technologii morskich w celu zrównoważonego korzystania z zasobów morskich; opracowywanie i wdrażanie planów zintegrowanego zarządzania środowiskiem morskim.

Zrównoważony transport

 • Interoperacyjność transportu – przykładowe działania: rozwój regionalnych węzłów transportowych i węzłów transportu multimodalnego; poprawa możliwości świadczenia usług przez porty i terminale intermodalne i ich integracja z sieciami w głębi kraju; harmonizacja rodzajów transportu i sieci transportowych pod względem technicznym, prawnym,organizacyjnym, w zakresie bezpieczeństwa itd.
 • Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi – przykładowe działania: opracowanie i wdrażanie strategii, służących wykorzystaniu potencjału w zakresie gospodarki i turystyki, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych; wdrażanie nowych modeli usług transportowych zapewniających dostępność.
 • Bezpieczeństwo morskie – przykładowe działania: harmonizacja interpretacji i wdrażania regulaminów, norm i przepisów bezpieczeństwa; stosowanie zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony, np. wdrażanie e-nawigacji, automatycznych systemów nawigacji.
 • Żegluga przyjazna środowisku – przykładowe działania: tworzenie systemów wymiany informacji o rejsie, umożliwiających okrętom podróż z prędkością ekonomiczną przy optymalnym czasie dotarcia na miejsce i oszczędności paliwa; pilotażowe działania na rzecz ekologicznej żeglugi śródlądowej.
 • Przyjazna środowisku mobilność miejska – przykładowe działania: rozwój systemów inteligentnego transportu w zakresie mobilności miejskiej; opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania mobilnością miejską w ramach strategii na rzecz transportu niskoemisyjnego.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku dostępnym na stronie programu.
Finanse: maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie został określony
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów. Wielkość budżetu programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów wynosi 248 mln euro. Norwegia przeznacza 5,5 mln euro na dofinansowanie norweskich partnerów projektów. Kwota dofinansowania przekazana na program z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na udział partnerów z Białorusi i Rosji wynosi 8,8 mln euro. Organizacje z tych krajów mogą otrzymać dofinansowanie dopiero po podpisaniu stosownych umów finansowych. Niemniej zachęca się wnioskodawców do włączenia do projektów partnerów z tych krajów w charakterze organizacji stowarzyszonych.
Niezbędne dokumenty: regulamin konkursu. Zasady składania wniosku określone są w ogłoszeniu (ang. announcement) oraz w podręczniku programu (ang. programme manual) dostępny na stronie programu. Wzór wniosku o dofinansowanie
Wniosek koncepcji projektu (ang. concept note) dostępny jest na dostępny na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie.Umowa o dofinansowanie będzie dostępna w trakcie drugiego etapu naboru.
Inne ważne informacje: Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek. Procedura odwoławcza jest w trakcie opracowania.

Pytania i odpowiedzi
Informacje na temat naboru oraz konsultacje przegotowywanych projektów można uzyskać pod adresem: info@interreg-baltic.eu.
Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programie udziela Monika Strojecka-Gevorgyan – e-mail Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

Spotkanie – konkursy FIO 2015

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2015. W związku z tym – we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS – zapraszamy wszystkich potencjalnych oferentów do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym ww. konkursu, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23 Katowice (Sala Kolumnowa).

Początek spotkania o godz. 10.00 (od godz. 9.30 – możliwość rejestracji), natomiast zakończenie planowane jest ok. 14.00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną główne zasady ubiegania się o dotacje w ramach konkursu FIO 2015, w tym informacje dotyczące: podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, ogólnych i szczegółowych kryteriów oceny, procedury oceny i przyznawania dotacji, komponenty. Przedstawiona zostanie również prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej.

Spotkanie będzie prowadzone przez  ekspertkę oceniającą oferty FIO z ramienia MPiPS – Panią Magdalenę Arczewską.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 grudnia br. do godz. 12.00 (w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru uczestników).

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji.

UWAGA! Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby, które otrzymają potwierdzenie drogą e-mail.

 

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2014 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór wniosków w ramach VII edycji Programu Bon na innowacje.

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Wsparcie w ramach Programu jest przeznaczone na zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy.  

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o wsparcie kolejny raz.

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł).

Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3 041 500 zł.

Nabór wniosków trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. do
godz. 16.30.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Ogłoszenie konkursu w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 W roku 2013, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 528 projektów na kwotę 42 542 250,68 zł. Dziewięć dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Szczegółowe informacje:

Źródło: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne.

– Program ASOS opiera się na solidarności i integracji międzypokoleniowej, dlatego premiowane będą inicjatywy, gwarantujące udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku– powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Równocześnie udział organizacji pozarządowych, na co dzień pracujących w tym obszarze i najlepiej znających potrzeby środowiska, powinien gwarantować efektywne wsparcie seniorów.

W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.

Oferty należy składać od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. przez Generator Ofert ASOS.

Wymagany wkład własny to 10 % wartości projektu.

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł.

Szczegółowe informacje:

 Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka