Nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Minister Środowiska jako Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

 1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;
 2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).
 3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty publiczne;
 • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys.  EUR, tj. 711 127  PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to  3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Nowe Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych

30 kwietnia 2014 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zmienione Wytyczne uwzględniają m.in. zmianę progu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Nowy konkurs dla przedsiębiorców – modernizacja/wymiana źródeł ciepła

Od 03.02.2014 trwa nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa.
Nabór wniosków potrwa do 07.04.2014r.

Głównym celem programu PL04 (2014) jest maksymalizacja redukcji emisji CO2.

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie dotowane jest współspalanie oraz instalacji zastępcze.

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

Tegoroczny nabór w ramach programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” nie jest kontynuacją naboru z 2013 roku.

Obecny konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw i ma na celu modernizację/ wymianę źródeł ciepła. Nie obejmuje żadnych projektów termomodernizacyjnych dotyczących budynków.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Cykl seminariów informacyjnych dotyczących naboru wniosków do programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii

Wydział Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii, działając jako biuro norweskiej agencji rządowej Innovation Norway, uprzejmie informuje, że z początkiem marca 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków do nowego Programu finansowanego z funduszy norweskich „Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Program ten należy do realizowanej w okresie 2009-2014 perspektywy Funduszy Norweskich i EOG. Operatorem programu jest norweska instytucja – Innovation Norway.

Beneficjentami programu będą polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi 17 783 000 euro. Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 euro.

Zainteresowane osoby zapraszane są do wzięcia udziału w jednym z sześciu seminariów informacyjnych nt. programu, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 18 lutego 2014 w Warszawie – konferencja Inaugurująca Program;
 • 19 lutego w Lublinie;
 • 20 lutego w Krakowie;
 • 25 lutego w Gdańsku;
 • 26 lutego w Poznaniu;
 • 27 lutego we Wrocławiu.

Możliwość zgłoszenia swojego udziału w jednym z seminariów możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.norwaygrants-greeninnovation.no . Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona.

 Szczegółowe informacje: 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

V Nabór wniosków do Działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach „Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego”

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wspierającego wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw – Darczyńców.

W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym EILC, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

 Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2014 do 30 września 2015.

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi € 1 600 000,00 a dofinansowanie wynosi 100 proc. całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.

Zaproszenie do składania wniosków trwa od 3 lutego 2014 do 2 kwietnia 2014, do 16:00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Ponad 53 mln zł dla przedsiębiorców na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

Przedsiębiorcy planujący realizację projektów, których głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel z funduszy norweskich. W ramach ogłoszonego 31 stycznia 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie, do wykorzystania jest ponad 53 mln zł.

Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła, eliminacja spalania węgla (w tym na rzecz biomasy) – na takie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu dla Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii można składać od 3 lutego do 7 kwietnia 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 12 639 873 euro, tj. 53 223 766,56 zł, która pochodzi z funduszy norweskich.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Planowany nabór do programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie  Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia, pełniący funkcję Operatora Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, planuje pod koniec I kwartału 2014 r. ogłoszenie konkursu dla powiatów na projekty obejmujące programy profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia w społecznościach lokalnych.

Program jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Program ten przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Konkurs ma charakter ograniczony i jest skierowany do wybranych 156 powiatów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze ograniczonego konkursu będzie wynosiła 15 423 206 euro.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka