Dofinansowanie dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowych. Będzie on finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Na ten cel przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460 mln zł. Wsparcie finansowe w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji.

W ramach POIR przygotowano dla przedsiębiorców specjalny instrument „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.  Zapewni on wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu własnych centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac w tym obszarze, a następnie wdrażania efektów tych prac na rynek.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Ważnym elementem będzie też wskazanie planowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwa zamierzają realizować na w ramach tych centrów.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji. Jest to uzależnione od lokalizacji (województwo) projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje:

III edycja konkursu Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 9 lipca 2015 r. ogłosiła III edycję konkursu „Pracodawca Jutra”. Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „III edycja konkursu Pracodawca Jutra”.

Szczegółowe informacje:

Wsparcia w ramach programu „Wsparcie na uzyskanie grantu” w 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu „Wsparcie na uzyskanie grantu” w 2015 r. – II runda. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Nabór wniosków w ramach 2. rundy 2015 trwa od dnia 06 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00.Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu Programu lub wydłużeniu w razie potrzeby.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się po 2007 r.

Całkowity budżet Programu w 2015 roku wynosi 2 000 000 zł. Wsparcie w ramach Programu może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 000 zł, jeżeli przedsiębiorca jest koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 000 zł – jeśli jest partnerem w projekcie.Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji i stanowi pomoc de minimis.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą aplikacji Generator Wniosków dostępnego na stronie www.parp.gov.pl/granty, a następnie dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców. Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje:

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

8 lipca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Konsultacje potrwają 14 dni kalendarzowych.

Projekt Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dokument uszczegóławia także warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Pożyczki dla firm – Krajowy System Usług

Oferta  funduszy pożyczkowych dla firm obsługiwanych przez Krajowy System Usług. Instytucja stawia na przedsiębiorców bo wie, że mają głowę pełną pomysłów, chcą je realizować i mają do tego odpowiedni umiejętności. Niestety chcąc je realizować często na przeszkodzie stoi brak kapitału.

Krajowy System Usług wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które pragną rozwijać się, a nie dysponują wystarczającymi funduszami, między innymi poprzez oferowanie im pożyczek o oprocentowaniu zdecydowanie niższym od tego z jakim mamy do czynienia przy kredytach bankowych.

W ramach usług finansowych KSU, przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty aż 53 funduszy pożyczkowych KSU działających na terenie całej Polski.  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dopasowanie pożyczki do wielkości i skali działania przedsiębiorstwa, nawet gdy nie posiadają odpowiednio długiej historii kredytowej. Kwoty pożyczek, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, mogą wynieść od kilku do aż 500 tys. zł. Szczególnie korzystna jest możliwość uzyskania pomocy finansowej na początkowy okres działania firmy.

Jak wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę?

 1. Znajdź najbliższy Fundusz Pożyczkowy  i sprawdź, czy fundusz działa na Twoim terenie lub należy do Twojego województwa,
 2. Sprawdź, z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki, z których będzie udzielana pożyczka (unikniesz sytuacji wykluczenia wykorzystania środków pochodzących z  tego samego programu operacyjnego)
 3. Sprawdź, na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka – fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki,
 4. Sprawdź, czy proponowana wysokość raty jest odpowiednia dla Ciebie – okres spłaty i wysokość pożyczki determinują wysokość raty pożyczkowej,
 5. Upewnij się, czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy pożyczkowej,
 6. Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na Tobie – finansowanie ze środków unijnych wymaga znajomości obowiązujących przepisów – nie bój się zapytać konsultanta o wszystkie niejasności,
 7. Sprawdź, czy jest wymagany wkład własny.

O pożyczkę dla firm mogą starać się osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także osoby, które takie przedsiębiorstwo dopiero planują założyć. Fundusze pożyczkowe działają w oparciu o wspólny Standard Usługi Funduszy Pożyczkowych, wypracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie ośrodki działające w ramach KSU działają zgodnie z system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001.

Szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców określają regulaminy poszczególnych funduszy. Jednak, aby starać się o pożyczkę przedsiębiorca musi wyraźnie określić inwestycję, która ma zostać sfinansowana dzięki środkom uzyskanym z funduszu pożyczkowego, powinien przedstawić dowód terminowego wypełniania zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz posiada wkład własny obliczany od wartości pożyczki, którą przedstawił jako cel finansowania. Siedziba jego przedsiębiorstwa powinna znajdować się na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

 1. Kwota pożyczki w większości funduszy pożyczkowych wynosi najczęściej od 10 do 120 tys. zł (w niektórych może być wyższa), a okres spłaty rozłożony jest najczęściej na 36 miesięcy.
 2. Pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.
 3. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej).
 4. Opłata manipulacyjna od udzielonej pożyczki dla firm waha się najczęściej na poziomie 1-3%, jednak decyzja pozostaje w gestii każdego funduszu pożyczkowego.
 5. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone

W 2014 roku 44 fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU o kapitale pożyczkowym o łącznej wysokości ponad 1 652 mln zł udzieliły 4481 pożyczek, których łączna wartość stanowi ponad 529 mln zł.

Szczegółowe informacje:

Gdzie szukać pieniędzy na innowacje? Dowiedz się podczas webinarium.

Masz firmę? Chcesz stworzyć nowe produkty i technologie? Brakuje Ci finansowania? Pomyśl o Funduszach Europejskich. Zapraszamy na bezpłatne webinarium o dotacjach z „szybkiej ścieżki” na badania rozwojowe i prace przemysłowe .

Od 4 maja przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na tworzenie innowacji w ramach działania 1.1.1, czyli tak zwanej „szybkiej ścieżki”. Szybka ścieżka to dużo udogodnień dla przedsiębiorców – ograniczono do minimum liczbę składanych dokumentów, wprowadzono panel ekspertów gospodarczych , a decyzję o dofinansowaniu poznaje się w ciągu 60 dni, od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.

Jak skorzystać z tego instrumentu? Jakie projekty mają największe szanse na dotacje? Na te i inne pytania odpowie Marcin Chrzanowski, kierownik Działu Projektów Komercyjnych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie poświęcone „szybkiej ścieżce” będzie pierwszym z cyklu webinariów o Funduszach Europejskich. Przez następne tygodnie Wirtualna Polska będzie organizowała kolejne spotkania. Każde będzie poświęcone inny rodzajom dotacji. Na pytania internautów będą odpowiadać eksperci Funduszy Europejskich.

Jak się zarejestrować?
Aby wziąć udział w webinarium, należy wcześniej zarejestrować się.

Webinaria realizowane są w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szczegółowe informacje:

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i Strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, któremu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Podczas III posiedzenia Komitetu zatwierdzono: metodykę i kryteria wyboru projektów dla działań:

 • 1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaprezentowano również aktualną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POPC oraz powołano Grupę roboczą do spraw e-administracji.

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego Internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Polska Cyfrowa to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje:

Wytyczne PO WER – już są

28 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Efektywna komplementarność
Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów Regionalnych w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także zapewnienie komplementarności wsparcia EFS i EFRR.

Wsparcie programów rządowych
Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju. Dokument zawiera także zapisy wspierające realizację programów rządowych, w szczególności Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Czwarta edycja konkursu „Innowacja jest kobietą”

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:

 • – CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • – krótki opis projektu (do 1 strony);
 • – opis implementacji (do 1 strony)

W V edycji konkursu Innowacja jest kobietą nagrodą jest promocja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „ARCA 2015”  w Zagrzebiu oraz promocja rozwiązania na Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Pomysły iENA 2015”.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres kontakt@kobietynauki.org. Organizatorki konkursu proszą o dodanie do maila tematu KONKURS.

Szczegółowe informacje:

Granty na stworzenie nowoczesnej aplikacji dla firm, star-upów, studentów i naukowców!

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem grantu na stworzenie nowoczesnej aplikacji zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych FIWARE Accelerator Programme. Warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych korzystaniem z platformy FIWARE i udziałem w konkursach na innowacje internetowe, odbędą się 9 czerwca w Warszawie.

Celem programu FIWARE współfinansowanego przez Komisję Europejską jest stworzenie ekosystemu wspierającego innowacje internetowe w UE. W ramach programu powstała otwarta platforma cloudowa FIWARE i oprogramowanie do generowania aplikacji internetowych.

Istniejąca infrastruktura techniczno-programistyczna dostępna jest dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów. Podmioty te mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów prowadzonych przez tzw. akceleratory, które wspierają firmy i innowatorów finansowo oraz w zakresie know-how (mentoring, doradztwo). Łączny budżet konkursów FIWARE wynosi 80 mln EUR. Zakłada się, że ok. 1300 małych projektów w całej UE uzyska wsparcie.

Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, start-upów, nowopowstających firm oraz studentów i naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji z wykorzystaniem technologii ICT.

Warsztat służy przekazaniu polskim uczestnikom informacji nt. konkursów, zasad ubiegania się o grant oraz zasad funkcjonowania platformy FIWARE. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Wstęp jest wolny.

Organizatorami warsztatów są:
– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
– platforma FundingBox
– Weblify Sp. z o. o. & EuropeanPioneers

Miejsce: Warszawa, IPPT PAN, godzina 10.00.

Szczegółowe informacje: