Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła program. 23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na co środki
Najwięcej, bo ponad połowa środków programu (tj. około 135, 7 mln euro), zostanie zainwestowana w rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Dofinansowane będą działania mające na celu zachowanie i odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, oraz promowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu. Ponadto wparcie obejmie projekty ukierunkowane na poprawę infrastruktury transportowej w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu.

Kwota 54,5 mln euro skierowana zostanie na rozwój współpracy instytucji i społeczności. Wspierane będą inicjatywy służące wzmacnianiu integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji publicznej oraz tworzeniu i rozwoju transgranicznych sieci współpracy. W obszarze wspólnego zarzadzania ryzykiem, kwota 12,2 mln euro wesprze działania skierowane na rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń, zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań oraz specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego.

W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne szkolenia, kursy, programy edukacyjne, przedsięwzięcia dotyczące współpracy między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy oraz rozwój kształcenia językowego w ramach systemów oświaty. Na ten cel przeznaczone zostanie 10,2 mln euro.

Prace nad ogłoszeniem naborów wniosków
Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Ceskiejz), wraz z Instytucją Krajową (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

Szczegółowe informacje:

Gdzie szukać pieniędzy na innowacje? Dowiedz się podczas webinarium.

Masz firmę? Chcesz stworzyć nowe produkty i technologie? Brakuje Ci finansowania? Pomyśl o Funduszach Europejskich. Zapraszamy na bezpłatne webinarium o dotacjach z „szybkiej ścieżki” na badania rozwojowe i prace przemysłowe .

Od 4 maja przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na tworzenie innowacji w ramach działania 1.1.1, czyli tak zwanej „szybkiej ścieżki”. Szybka ścieżka to dużo udogodnień dla przedsiębiorców – ograniczono do minimum liczbę składanych dokumentów, wprowadzono panel ekspertów gospodarczych , a decyzję o dofinansowaniu poznaje się w ciągu 60 dni, od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.

Jak skorzystać z tego instrumentu? Jakie projekty mają największe szanse na dotacje? Na te i inne pytania odpowie Marcin Chrzanowski, kierownik Działu Projektów Komercyjnych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie poświęcone „szybkiej ścieżce” będzie pierwszym z cyklu webinariów o Funduszach Europejskich. Przez następne tygodnie Wirtualna Polska będzie organizowała kolejne spotkania. Każde będzie poświęcone inny rodzajom dotacji. Na pytania internautów będą odpowiadać eksperci Funduszy Europejskich.

Jak się zarejestrować?
Aby wziąć udział w webinarium, należy wcześniej zarejestrować się.

Webinaria realizowane są w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szczegółowe informacje:

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i Strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, któremu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Podczas III posiedzenia Komitetu zatwierdzono: metodykę i kryteria wyboru projektów dla działań:

 • 1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaprezentowano również aktualną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POPC oraz powołano Grupę roboczą do spraw e-administracji.

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego Internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Polska Cyfrowa to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje:

Znamy termin pierwszego naboru w programie Interreg Europa

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków – 22 czerwca – 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu.

Pomoc doradcza wspólnego sekreteriatu (w języku angielskim).
Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.

Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca 2015 r.

Informacje w języku polskim
Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg Europa (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.). Wkrótce zostanie zamieszczona także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).

Szczegółowe informacje:

Program Inteligentny Rozwój – kryteria wyboru projektów dla kolejnych instrumentów przyjęte

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Drugiemu posiedzeniu tego gremium przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Decyzje Komitetu to element prac nad uruchomieniem kolejnych środków w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR).

Działania konkursowe PO IR, dla których uchwalono kryteria wyboru projektów, dotyczą w większości wsparcia przedsiębiorców. Komitet przyjął kryteria dla:

 • działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),
 • poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),
 • poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),
 • działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

Ogłoszenie konkursów w ww. działaniach zaplanowano na czerwiec (działanie 4.2) i lipiec (pozostałe działania). Nabory rozpoczną się w sierpniu (działania 2.3.2 i 3.2.1), wrześniu (działanie 2.1) oraz październiku (działanie 4.2). Orientacyjna kwota przeznaczona na nie to ponad 1,8 mld zł. Więcej informacji na temat planowanych naborów znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Podczas spotkania rozmawiano także o wybranych częściach programu, w których przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Uchwalono również stosowne kryteria wyboru projektów dla następujących instrumentów:

 • działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii,
 • poddziałanie 2.4.1 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
 • poddziałanie 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe,
 • działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
 • działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Swoje projekty w tych działaniach planują realizować Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (stworzenie systemu wspierającego transfer technologii do małych i średnich firm, przede wszystkim z dużych przedsiębiorstw), Ministerstwo Gospodarki (uruchomienie systemu, który będzie monitorował realizację krajowej strategii inteligentnej specjalizacji, a także umożliwiał jej weryfikowanie, aktualizację i ewaluację oraz projekt polegający na promocji polskiej gospodarki za granicą), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (projekty dotyczące realizacji Międzynarodowych Agend Badawczych i zwiększania potencjału kadr zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi).

Szczegółowe informacje:

Wytyczne PO WER – już są

28 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Efektywna komplementarność
Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów Regionalnych w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także zapewnienie komplementarności wsparcia EFS i EFRR.

Wsparcie programów rządowych
Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju. Dokument zawiera także zapisy wspierające realizację programów rządowych, w szczególności Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój

Został zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał 2015 r.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
 • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału 2015 r. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał 2015 r., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał 2015 r. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
 • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki przesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik 2015 r., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r

Szczegółowe informacje:

Czwarta edycja konkursu „Innowacja jest kobietą”

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:

 • – CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • – krótki opis projektu (do 1 strony);
 • – opis implementacji (do 1 strony)

W V edycji konkursu Innowacja jest kobietą nagrodą jest promocja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „ARCA 2015”  w Zagrzebiu oraz promocja rozwiązania na Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Pomysły iENA 2015”.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres kontakt@kobietynauki.org. Organizatorki konkursu proszą o dodanie do maila tematu KONKURS.

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków dla Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2015 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 31 lipca 2015 r.
Miejsce składania wniosków:  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa około 130 dni.

Sposób składania wniosków
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 • e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP lub
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kto może składać wnioski
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Procent dofinansowania projektu: 90 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 62 186 000 zł

Szczegółowe informacje:

Granty na stworzenie nowoczesnej aplikacji dla firm, star-upów, studentów i naukowców!

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem grantu na stworzenie nowoczesnej aplikacji zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych FIWARE Accelerator Programme. Warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych korzystaniem z platformy FIWARE i udziałem w konkursach na innowacje internetowe, odbędą się 9 czerwca w Warszawie.

Celem programu FIWARE współfinansowanego przez Komisję Europejską jest stworzenie ekosystemu wspierającego innowacje internetowe w UE. W ramach programu powstała otwarta platforma cloudowa FIWARE i oprogramowanie do generowania aplikacji internetowych.

Istniejąca infrastruktura techniczno-programistyczna dostępna jest dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów. Podmioty te mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów prowadzonych przez tzw. akceleratory, które wspierają firmy i innowatorów finansowo oraz w zakresie know-how (mentoring, doradztwo). Łączny budżet konkursów FIWARE wynosi 80 mln EUR. Zakłada się, że ok. 1300 małych projektów w całej UE uzyska wsparcie.

Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, start-upów, nowopowstających firm oraz studentów i naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji z wykorzystaniem technologii ICT.

Warsztat służy przekazaniu polskim uczestnikom informacji nt. konkursów, zasad ubiegania się o grant oraz zasad funkcjonowania platformy FIWARE. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Wstęp jest wolny.

Organizatorami warsztatów są:
– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
– platforma FundingBox
– Weblify Sp. z o. o. & EuropeanPioneers

Miejsce: Warszawa, IPPT PAN, godzina 10.00.

Szczegółowe informacje: