Granty na stworzenie nowoczesnej aplikacji dla firm, star-upów, studentów i naukowców!

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem grantu na stworzenie nowoczesnej aplikacji zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych FIWARE Accelerator Programme. Warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych korzystaniem z platformy FIWARE i udziałem w konkursach na innowacje internetowe, odbędą się 9 czerwca w Warszawie.

Celem programu FIWARE współfinansowanego przez Komisję Europejską jest stworzenie ekosystemu wspierającego innowacje internetowe w UE. W ramach programu powstała otwarta platforma cloudowa FIWARE i oprogramowanie do generowania aplikacji internetowych.

Istniejąca infrastruktura techniczno-programistyczna dostępna jest dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów. Podmioty te mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów prowadzonych przez tzw. akceleratory, które wspierają firmy i innowatorów finansowo oraz w zakresie know-how (mentoring, doradztwo). Łączny budżet konkursów FIWARE wynosi 80 mln EUR. Zakłada się, że ok. 1300 małych projektów w całej UE uzyska wsparcie.

Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, start-upów, nowopowstających firm oraz studentów i naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji z wykorzystaniem technologii ICT.

Warsztat służy przekazaniu polskim uczestnikom informacji nt. konkursów, zasad ubiegania się o grant oraz zasad funkcjonowania platformy FIWARE. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Wstęp jest wolny.

Organizatorami warsztatów są:
– Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
– platforma FundingBox
– Weblify Sp. z o. o. & EuropeanPioneers

Miejsce: Warszawa, IPPT PAN, godzina 10.00.

Szczegółowe informacje:

Granty na projekty o bezpieczeństwie w sieci

Do 3 czerwca 2015 r. można składać wnioski o granty od Fundacji Orange na projekty edukacyjne, które nauczą dzieci bezpiecznego korzystania z internetu. Do programu Bezpiecznie Tu i Tam mogą dołączyć placówki edukacyjne z całej Polski. 

O dotacje na inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa w internecie aplikować mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświaty i instytucji kultury (w tym bibliotek), którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą i dostrzegają potrzebę budowania odpowiednich postaw i nawyków u młodych internautów. Z badań wynika, że coraz młodsze dzieci rozpoczynają przygodę z wirtualnymi narzędziami, a zagrożenia, które mogą napotkać w czasie tych podróży bywają bardzo różnorodne – od technicznych, jak wirusy, ataki hakerskie czy kradzież danych po społeczne: internetowy hejt, podszywanie się, publikowanie ośmieszających zdjęć .

Fundacja Orange wesprze najciekawsze projekty, w których młodzi ludzie – przy wsparciu edukatorów – stworzą autorskie materiały multimedialne na temat bezpieczeństwa online (animacje, filmy czy teledyski), a twórcze zaangażowanie uczestników w proces ich tworzenia pozwoli zwiększyć świadomość na temat zagrożeń w internecie i sposobów zapobiegania.

Szczegółowe informacje:

Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

Do końca czerwca 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska, z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wnioskodawcy mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjne, które odbędzie się 27 maja 2015 w Warszawie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Budżet programu wynosi ponad 1 mln zł i jest finansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców. Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.

Celem realizowanych przedsięwzięć są: wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000, wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie, w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

O dofinansowanie mogą starać się instytucje publiczne, takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy, a także centralne i lokalne instytucje zarządzające, instytuty badawcze, organizacje, organizacje pozarządowe i inne.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro. Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych.

Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej na poziomie Programu PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach funduszy EOG, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków bilateralnych.

 

Szczegółowe informacje:

Asysta w prowadzeniu działalności

Informujemy, że dostępne są usługi doradcze asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczone przez Punkty Konsultacyjne KSU. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. przez 38 podmiotów.

Usługa doradcza asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej składa się z dwóch etapów:
Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta
Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Czas realizacji usługi dla każdego klienta jest szacowany przez osoby Konsultantów na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta, z tym, że maksymalny czas trwania usługi obejmującej łącznie Etap I i Etap II dla każdego klienta wynosi 40 godz.

Usługi są dofinansowane do 90% kosztów usługi, stanowiąc pomoc de minimis dla przedsiębiorcy. 10% stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

Usługi będą świadczone w ramach pięciu modułów:
moduł I – Spełnianie wymogów formalno-prawnych
moduł II – Marketing przedsiębiorstwa
moduł III – Organizacja przedsiębiorstwa
moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa
moduł V – Rejestracja działalności gospodarczej

Usługi mogą być świadczone również dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, pod warunkiem, że po zarejestrowaniu działalności usługa będzie kontynuowana dla przedsiębiorcy w zakresie rozwoju firmy.

Lista Instytucji świadczących usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej:

Województwo Małopolskie:
– Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
– Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Orkana 16 B, 34-700 Rabka -Zdrój

Województwo Śląskie:
– Fundusz Górnoślaski S.A. O/Katowice ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
– Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
– Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
– Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

Szczegółowe informacje:

„Ekoodpowiedzialni w biznesie”! Konkurs dla firm!

Jesteś przedsiębiorcą, który w sposób wyjątkowy minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko? Do 30 czerwca br. możesz głosić się do konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski.

O tytuł „Ekoodpowiedzialnych w biznesie” mogą ubiegać się podmioty z sektora przemysłu i jego otoczenia, które w swojej strategii działania uwzględniają aspekty ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Organizatorzy zgłoszenia przyjmują do 30 czerwca 2015 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym konkursu.

Już po raz piąty firma Abrys organizuje konkurs dla podmiotów, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski.

Po raz drugi współorganizatorem przedsięwzięcia i partnerem kategorii „Innowacje środowiskowe” jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny.
Wśród laureatów poprzednich edycji znajdują się firmy: Niczuk-Metall-PL, Green Power, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, Dolina Nidy, Orlen i Lotos.

Dwie kategorie!

Przedmiotem konkursu w kategorii „Przedsiębiorstwo” są podejmowane przez firmę inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu jej działalności i wytwarzanych przez nią produktów na środowisko oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska, realizowane w roku poprzedzającym edycję konkursu. Ocenie podlegają także ogólne kwestie związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Istotny jest też fakt, że firmy, których podstawową działalnością są zadania związane z ochroną środowiska, muszą wykazać się inicjatywami prośrodowiskowymi wykraczającymi poza profil ich działalności.

W drugiej kategorii – pn. „Innowacje środowiskowe” – wyłonieni zostaną pomysłodawcy nowatorskich rozwiązań w zakresie wdrażania technologii środowiskowych. Mogą zgłosić się do niej nie tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ale również osoby fizyczne, jednostki otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Laureaci otrzymają Puchary Innowacji Środowiskowych w dwóch podkategoriach:
– innowacyjny projekt gotowy do komercjalizacji, tj. po wstępnej fazie badań i analizie rynku, ale niezakończony wdrożeniem,
– innowacyjny projekt zakończony wdrożeniem w przemyśle lub gospodarce.

Zgłoszenia do V edycji konkursu należy nadsyłać do 30 czerwca 2015 r.

Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni 26 października 2015 r. podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, poprzedzającej Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Szczegółowe informacje:

Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska-Słowacja 2014-2020

Zapraszamy do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Projekt flagowy to:
projekt, którego oddziaływanie jest istotne dla całego obszaru wsparcia lub znacznej jego części po jednej i drugiej stronie granicy,
– projekt, który w dużym stopniu realizuje wskaźniki programu,
– projekt, który w sposób systemowy rozwiązuje problemy zidentyfikowane w obszarze przygranicznym i/lub kompleksowo wykorzystuje potencjał obszaru pogranicza,
– projekt, którego produkty mają oddziaływanie w dłuższym horyzoncie czasowym (niż wynika to z przepisów dotyczących trwałości projektu) oraz generują potencjał rozwojowy.

Projektami flagowymi NIE SĄ:
– projekty realizowane punktowo po obu stronach granicy, np.: rewaloryzacja dwóch kościołów, remont domów kultury, rewitalizacja parków, festiwale i wystawy rękodzieła. Są to projekty, których efekty mają znaczenie jedynie dla lokalnej społeczności a nie dla całego obszaru wsparcia lub jego znaczniej części;
– projekty, które w głównej mierze polegają na dzieleniu się doświadczeniem partnerów z jednej i drugiej strony granicy oraz zakupie sprzętu / wyposażenia dla tych partnerów;
-projekty, których głównym celem jest finansowanie promocji lub poszerzenie zakresu istniejących już przedsięwzięć, np. dofinansowanie działań promocyjnych organizowanych rokrocznie targów;
– projekty, które nie mają zidentyfikowanego wspólnego ponadgranicznego problemu, możliwego do rozwiązania jedynie w transgranicznym partnerstwie;

Zakres tematyczny projektów flagowych
Koncepcje projektów flagowych można składać w odniesieniu do trzech priorytetów inwestycyjnych Programu, tj.:
– zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
– Rozwój i usprawnianie nisko emisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu , w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej,
–  opracowanie i wdrażanie wspólnej edukacji, szkolenia zawodowego i programów szkoleń (EWT- współpraca transgraniczna).  Opracowanie i wdrażanie wspólnej edukacji, szkolenia zawodowego i programów szkoleń (EWT- współpraca transgraniczna)

Potencjalni wnioskodawcy:
•    organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
•    jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
•    instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
•    organizacje pozarządowe non-profit,
•    Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
•    Kościoły i związki wyznaniowe.
•    organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
•    jednostki naukowe.
•    organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
•    placówki kształcenia zawodowego,

Polska:
Po stronie polskiej obszar kwalifikowalny obejmuje następujące podregiony:
– Krakowski (powiat myślenicki)
– Nowosądecki
– Oświęcimski
– Bielski
– Tyski (powiat pszczyński)
– Krośnieński
– Przemyski
– Rzeszowski (powiat rzeszowski i miasto Rzeszów)

Słowacja:
Po stronie słowackiej obszar kwalifikowalny obejmuje następujące regiony :
– Żyliński Kraj Samorządowy
– Preszowski Kraj Samorządowy
– powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim

Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 16.15.

 

Szczegółowe informacje:

Ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100% od PARP.

Informujemy, że jeszcze tylko 100 przedsiębiorców może skorzystać z usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Jest to ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100%.

Usługa w zakresie planowania i finansowania zwrotnego, to nic innego jak połączenie oferty finansowania zwrotnego oraz usługi doradczo-szkoleniowej. Biorąc udział w projekcie przedsiębiorca otrzyma korzystniejszą niż  rynkową ofertę finansowania zwrotnego i pomoc w planowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych tak, by cele przedsięwzięcia były realizowane, a udzielone finansowanie – terminowo spłacane.

Usługę świadczy 20 Podmiotów Wsparcia.  Z kolei oferta finansowania zwrotnego przygotowana jest przez 12 współpracujących z PARP banków, funduszy leasingowych i pożyczkowych , i obejmuje kredyty obrotowe i inwestycyjne, pożyczki i leasingi. Należy podkreślić, iż te produkty są korzystniejsze od ofert standardowych, zostały dostosowane do potrzeb MŚP i dostępne są wyłącznie dla firm biorących udział w projekcie.

Co ważne, firma nie ponosi kosztów udziału w projekcie, działanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z programu Kapitał Ludzki. Usługa jest realizowana według wcześniej wypracowanego pod okiem PARP standardu.

Z usługi może skorzystać każda mikro, mała i średnia firma, niezależnie od branży, w której działa. Nie ma również znaczenia, jak długo istnieje – z usługi mogą korzystać startupy nawet od pierwszego dnia działalności. Wykluczone są natomiast przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich trzech lat zaciągnęły kredyt, pożyczkę lub leasing. Z usługi skorzystało już ponad 600 firm.

Szczegółowe Informacje:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania od NFOŚiGW.

Do końca 2015 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania w ramach programu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych. Kredytów takich udzielają:

  • – BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • – Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • – Idea Bank S.A.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Aktualnie banki zawarły już 9 umów kredytowych na finansowanie energooszczędnych inwestycji w MŚP. Przekazanie środków na dotacje dla pierwszego beneficjenta programu, NFOŚiGW przewiduje na czerwiec 2015 r. Wsparciem obejmowane są inwestycje, które służą energooszczędności w działalności przedsiębiorstwa, również poprzez termomodernizację.

Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu udzielane są bezpośrednio w placówkach bankowych udzielających kredyty z dotacją oraz na stronie NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje:

I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w programie Go_Global.pl. Na wsparcie firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych przeznaczyło 15 mln złotych.

Program Go_Global.pl, którego pilotaż realizowany był w latach 2012-2014, pozwala uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dostosowania się do wymagań danego rynku oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami. Program adresowany jest do firm rozwijających produkty z branż wysokich i średnio-wysokich technologii.

Program Go_Global.pl realizowany jest we współpracy Polsko-Amerykańską Radą Współpracy (US-Polish Trade Council – USPTC), Plug&Play Tech Center, Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, Flinders Partners, FundingBox Accelerator, Accelerace oraz Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Czterech ostatnich partnerów dzięki staraniom NCBR dołączyło do programu w tej edycji. Lista partnerów nie jest zamknięta i będzie sukcesywnie poszerzana.

Nabór wniosków w formie elektronicznej potrwa od 11 maja do 15 lipca br. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy, a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 150 tys. zł. Beneficjenci programu będą zobligowani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych.

Wśród dotychczasowych beneficjentów programu Go_Global.pl znajdują się m.in. firmy takie jak Audioteka, Sotrender, Social WiFi, VoiceLab czy Sorter, W ramach pilotażu  podpisano 50 umów na łączną wartość dofinansowania ponad 11 mln zł. Dotychczas ponad 80% beneficjentów programu znalazło przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych, a 17% udało się już pozyskać inwestora. Co piąty przedsiębiorca otworzył zagraniczne biuro lub przedstawicielstwo, natomiast co trzeci beneficjent odnotował wzrost sprzedaży oferowanych przez niego produktów lub usług.

 

Szczegółowe informacje: