Projekty B+R dla przedsiębiorstw – NCBiR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – działanie 1.1. Projekty B+R dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi :
1) 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP)
2) 20 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć  dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapu określonego w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.: równowartości 15 mln euro.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Poziom dofinansowania projektu (intensywność wsparcia) określają §13 oraz §14 rozporządzenia MNiSW.

Szczegółowe informacje:

50 000 euro na innowacje społeczne w konkursie Komisji Europejskiej

Do 8 maja można jeszcze zgłaszać się do Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne, w którym do wygrania jest aż 50 000 euro. Do konkursu może zgłaszać się każdy, kto posiada pomysł na rozwiązanie problemów społecznych.

Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne jest poświęcony pamięci Diogo Vasconcelosa (portugalski polityk zaangażowany w ideę innowacji społecznych). Przedsięwzięcie, organizowane od 2012 r. przez Komisję Europejską, zachęca Europejczyków do przedstawienia pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem. Konkurs jest okazją, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości.

Tegoroczna edycja konkursu dedykowana jest „Nowym ścieżkom wzrostu”. Komisja Europejska poszukuje przedsiębiorczych, zmieniających dotychczasowe reguły gry pomysłów na europejski model wzrostu. Na koniec roku trzem najlepszym projektom zostaną przyznane równe nagrody w wysokości 50 tys. euro.

Celem projektu innowacyjnego jest wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań problemów, które do tej pory nie były przedmiotem polityki państwa lub nie zostały skutecznie rozwiązane, wspierają nowe, nietypowe grupy docelowe, wykorzystują nowe metody/instrumenty w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów społecznych. Przy wyborze projektów innowacyjnych do dofinansowania kluczowa będzie ocena strategiczna projektów dokonywana przez panel ekspertów. Nacisk położony będzie na trwałość struktur i wdrożenie najlepszych rozwiązań do praktyki.

W konkursie projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Unii Europejskiej lub zarejestrowana na jej terenie organizacja, jak również mieszkańcy krajów biorących udział w programie Horyzont 2020. Zakres tematyczny projektów jest dowolny. Do udziału zaproszone są wszystkie typy organizacji (np. non-profit czy firmy prywatne).

Debiutanci i osoby, które dopiero chcą rozpocząć działalność na polu innowacji społecznych również są mile widziane.

Aplikacje można składać elektronicznie do 8 maja 2015!

 

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza nabór wniosków w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Dokumenty programu zostały zamieszczone w dziale Dokumentacja.

Całkowity budżet programu w 2015 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 000 000 zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 22 kwietnia 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 16.00. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności, tj.:

I. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków.

II. formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków według jednego z poniżej opisanych sposobów, zgodnie z pkt. 9.3 Wytycznych dla Wnioskodawców

 • podpisanie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku z Generatora wniosków, a następnie przekazanie go w formie papierowej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
 • złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP
 • złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu na adres skrzynki elektronicznej Programu (granty@parp.gov.pl).

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku powinno wpłynąć do PARP w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania wniosku w Generatorze wniosków. Jeżeli w ciągu 14 dni formalne potwierdzenie złożenia wniosku nie wpłynie do PARP, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.

Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Dokumentacja dla programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Pomocy PARP lub poprzez e-mail: granty@parp.gov.pl

Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:

 • Horyzont 2020,
 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007-2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Przykłady programów, które nie spełniają wymogów międzynarodowego programu innowacyjnego:

 • Program Leonardo da Vinci – Projekty transferu innowacji (zakłada transfer istniejących technologii),
 • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP, w tym komponent EIP – Instrumenty Pozafinansowe (zakłada tylko promowanie, a nie prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych),
 • eContentplus (jego realizacja rozpoczęła się w 2005 r.),
 • INTERREG IVC (jego celem nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia przedsiębiorców są niekwalifikowanymi partnerami w projektach),
 • Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja ENPI 2007-2013 (mali i średni przedsiębiorcy nie mogą być partnerami w projektach dofinansowanych z tego programu, a celem programu nie są badania naukowe lub prace rozwojowe),
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, za wyjątkiem Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (wśród celów programów nie przewidziano badań naukowych i prac rozwojowych przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi lub innymi przedsiębiorcami).

 

Szczegółowe informacje:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

14 kwietnia 2015  Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejny projekt SZOOP. Dokument został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, w oparciu o uwagi Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa czyli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W oparciu o zapisy Wytycznych MIR w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca zadecydowała o etapowym przyjmowaniu dokumentu. To oznacza, że obecny dokument zawiera aktualizację tych opisów działań, dla których nabory projektów planowane są w II kwartale br. oraz w pierwszej połowie III kwartału br.

Szczegółowe informacje:

„Ułatwienia działalności eksportowej wprowadzone w 2015 r.” – bezpłatne seminaria.

KUKE S.A. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalnymi Izbami Gospodarczymi oraz Służbą Celną organizuje cykl bezpłatnych seminariów pn. „Ułatwienia działalności eksportowej wprowadzone w 2015 r.”

Bezpłatne seminarium odbędzie się:
– 28 kwietnia 2015r. w Warszawie, w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54.
– 12 maja 2015r. w Gdańsku, w Hotelu Qubus, ul. Chmielna 47-52.
– 13 maja 2015 r. w Poznaniu, w Hotelu Mercure, ul. Roosevelta 20.
– 20 maja 2015 r. w Krakowie, w Hotelu Qubus, ul. Nadwiślańska 6.

W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • – Ochrona należności eksportowych (KUKE)
 • – Wsparcie działalności eksportowej przez faktoring (KUKE Finance)
 • – Ułatwienia w prowadzeniu działalności eksportowej w prawie celnym (Służba Celna)
 • – Waga świadectwa pochodzenia towaru w eksporcie poza Unię Europejską (KIG BLCA)
 • – Produkt polski – zmiana definicji krajowości towaru (KUKE)

W celu rejestracji prosimy wypełnić formularz na stronie www.kuke.com.pl w dziale Aktualności. Login: seminarium; hasło: kuke2015

W przypadku zainteresowania udziałem w seminarium lub dodatkowych pytań, kontakt pod numerem infolinii: 801 805 853 lub adresem: kontakt@kuke.com.pl

Szczegółowe informacje:

Szansa dla Polek z innowacyjnymi pomysłami

Komisja Europejska uruchomiła 3 edycję Nagrody UE dla Kobiet Innowatorek, które zaprojektowały i wprowadziły na rynek wybitne innowacje. 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami swojej firmy, działają na rynku od 1 stycznia 2013 r., roczny obrót w roku 2013 lub 2014 wyniósł 100 000 euro, a także w pewnym etapie kariery zawodowej korzystały z funduszy UE na badania i innowacje. Komisja Europejska chce w ten sposób zachęcić przedstawicielki płci pięknej do większej aktywności w biznesie i nauce.

Za zajęcie pierwszego miejsca zwyciężczyni otrzyma 100 tys. euro, za drugą 50 tys. euro, a trzecią 30 tys. euro. Uczestniczki mogą nadsyłać zgłoszenia do 20 października 2015 r.

Dane konkursowe: Identyfikator konkursu: H2020-WIPRIZE-2015
Budżet konkursu: 180 000 euro

Termin składania wniosków: 20.10.2015 r. do godziny 17:00. Wyniki zostaną ogłoszone w 2016 roku.

Unijna Nagroda dla Innowatorek po raz pierwszy była wręczona 5 grudnia 2011 r. w Brukseli podczas konwencji poświęconej innowacyjności. Tegoroczną edycję ogłoszono na spotkaniu komisarza ds Badań, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa z wybitnymi kobietami ze świata nauki, biznesu i mediów oraz laureatkami poprzednich edycji Nagrody zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS

Więcej informacji o konkursie udzielą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE działający przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

 

Szczegółowe informacje:

Warsztaty szkoleniowe, zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.

W kwietniu rozpoczną się warsztaty szkoleniowe z praktycznego wykorzystania Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL). Uczestnicy tych spotkań – dyrektorzy, przedsiębiorcy, pracownicy działów HR, osoby odpowiedzialne za finanse w swoich firmach (niezależnie od branży i ich wielkości) – dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać NKL i wykorzystywać je, podejmując świadome decyzje dotyczące zarządzania w przedsiębiorstwach. 

Zajęcia poprowadzą twórcy NKL – eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pierwsze warsztaty odbędą się w Gdańsku (20.04) i w Toruniu (21.04). W tej turze (do połowy lipca), odbędą się jeszcze warsztaty we Wrocławiu, w Krakowie, Olsztynie,  Szczecinie, Łodzi, Lublinie, Katowicach i w Poznaniu. Dokładne daty i miejsca organizacji warsztatów, będą sukcesywnie pojawiać się w zakładce Miasta i terminy warsztatów.

Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach Szkoleniowych NKL jest rejestracja on-line oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego, który należy pobrać, wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w punkcie rejestracji uczestników bezpośrednio przed spotkaniem.

Miasta i terminy warsztatów:
Gdańsk – 20.04.2015 r.
Toruń – 21.04.2015 r.
Wrocław – 04.05.2015 r.
Kraków – 11.05.2015 r.
Olsztyn – 14/19.05.2015 r.
Szczecin – 26.05.2015 r.
Łódź – 8/9.05.2015 r.
Lublin – 16-19.06.2015 r.
Katowice – 22/23.06.2015 r.
Warszawa – 30.06-03.07.2015 r.
Poznań – 06-10.2015 r.
Celem warsztatów jest przekazanie informacji nt. zasad pracy z Narzędziem Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL). Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem komputerów, przy czynnym udziale uczestników, a poprowadzą je eksperci, którzy opracowywali narzędzie.

Szczegółowe informacje:

PARP ogłosiła konkurs „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza czwartą edycję Konkursu 3P, będącego częścią realizowanego projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Nabór zgłoszeń potrwa od 8 kwietnia do 11 maja 2015 r.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie  przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostaną objęte wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.

Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:
– ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
– ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Zgłoszenia do Konkursu 3P wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 11 maja 2015 r., do godz. 16.30, na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P

Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Definicja PPP w Ustawie z 2008: Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Szczegółowe informacje:

III Edycja Konkursu „Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013″

Rozpoczyna się III Edycja Konkursu „Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013″. Patronat honorowy nad konkursem objął „Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak”. Organizatorem konkursu jest Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich.

Konkurs przeznaczony jest  dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Projekt do konkursu może zgłosić:
– Realizator projektu (beneficjent);
– Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Nagrodami w Konkursie są: statuetka i dyplom,  oraz nagrody rzeczowe:
– dla laureata I miejsce: zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
– dla wyróżnionego II miejsce: laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
– dla wyróżnionego III miejsce: laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno – promocyjnym przygotowanym przez Organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku na adres: Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca,  ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, z dopiskiem – Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Szczegółowe informacje:

Wsparcie nowatorskich prac rozwojowych – rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój

7 kwietnia 2015 r. ogłoszono drugi konkurs z Programu Inteligentny Rozwój z pulą 500 mln zł.

Od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań. Pomogą one przedsiębiorcom dojść do etapu, w którym będzie można je skomercjalizować.

Kto może się starać o wsparcie

Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Programu Inteligentny Rowój. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla małych, średnich i dużych firm, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez firmę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy, a 20 mln zł dla pozostałych. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) to 15 mln euro.

Szczegółowe informacje: