W II kwartale br. mają ruszyć pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Już w drugim kwartale przewiduje się otwarcie pierwszych naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia. Należą do nich m.in. innowacje w MŚP, przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, rozwój ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Aby nabory projektów mogły odbyć się zgodnie z zakładanym harmonogramem, konieczne jest zakończenie kilku procesów, które odbywają się równolegle.

Jednym z nich jest uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 (SZOOP), który został przekazany w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, że do 20 marca trwają spotkania informacyjne, podczas których potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się bliżej z treścią tego istotnego przy aplikowaniu dokumentu.

W drugiej połowie kwietnia br. planowane jest pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (skład został powołany przez Zarząd Województwa 12 marca br.), podczas którego zostaną przyjęte kryteria oceny przyszłych projektów. W kwietniu br. otwarty zostanie nabór ekspertów, którzy będą dokonywać merytorycznej oceny projektów.

Zaawansowane są również prace zmierzające do uruchomienia ścieżki naboru projektów w ramach Zintegrowanych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). Przypominamy, w ostatnich dniach Zarząd Województwa podpisał stosowne porozumienia z subregionalnymi partnerami, którzy pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZIT/RIT. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów strategicznych, które muszą przejść pozytywnie proces opiniowania Instytucji Zarządzającej, jak i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zatwierdzenie strategii planowane jest na koniec maja br. Związki ZIT/RIT mają również za zadanie opracowanie strategicznych kryteriów wyboru projektów, a następnie przygotowanie się do realizacji zadań związanych z naborem projektów oraz ich oceną, monitoringiem itd.

Obecnie wszystkie instytucje zaangażowane w rozdysponowanie 3,5 mld euro z RPO WSL 2014-2020 muszą przejść pozytywnie audyt zgodności, czyli wykazać się gotowością do zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu wdrażania Programu Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje:

Wytyczne dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych opublikowane

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

 

Szczegółowe informacje:

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku!

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikro firmom w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Firmy zgłaszające się do konkursu wybierają jedną spośród trzech kategorii:
SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,
PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008, a 31 grudnia 2011 roku,
START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach – START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł.

Kryteria oceny:

 • – pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • – nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć
 • – strategię rozwoju firmy
 • – wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców
 • – kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz jego metody promocji i dystrybucji)

Zgłoszenia do XI edycji konkursu można nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje:

Katowice. FIO Śląskie Lokalnie – spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszonym właśnie konkursem FIO Śląskie Lokalnie organizatorzy zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące specyfiki programu, finansowania i sposobów otrzymania dotacji oraz pracy z generatorem. Spotykamy się 25 marca 2015 roku o 11.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności w Katowicach, ul. Młyńska 5.

Spotkanie informacyjno-sieciujące dotyczące FIO Śląskie Lokalnie pozwoli na zgłębienie tematu specyfiki Programu Śląskie Lokalnie, obszarów finansowania, a także pozyskanie informacji na temat sposobu otrzymania dotacji i pracy z generatorem wniosków.

Szczegółowe informacje:

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

Podstawą do opracowania dokumentu był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 30 stycznia 2015 roku, projekt SZOOP zostanie przekazany do zaopiniowania przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

 • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój

Szczegółowe informacje:

Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy 2015″

Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy”.  Czas do zgłoszenia do 29 maja. Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Jakie będą kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność  pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną, pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR) w okresie od 2 marca do 29 maja. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają m.in. prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu przez rok.

Szczegółowe informacje:

Rusza wsparcie dla młodych

Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zostanie przeznaczone na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP), które będą udzielały wsparcia. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z niego prawdopodobnie już na początku kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako pierwszy ogłosił nabór, w ramach którego pomoc kierowana będzie do tzw. młodzieży NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących i nie szkolących. Powiatowe Urzędy Pracy mogą składać wnioski od 2 do 18 marca 2015 r. Jako następny, nabór ogłosił WUP Kraków, tutaj Powiatowe Urzędy Pracy mają czas na złożenie projektów od 9 do 16 marca 2015 r. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP. Kolejnym regionem, który uruchomi nabory będzie województwo świętokrzyskie, a wkrótce dołączą do nich pozostałe.

W ramach projektów oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc dla młodych, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania się. Dzięki temu osoby objęte wsparciem uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną też na minimum kwartał, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.
Objęci projektami PUP młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

Granty dla pomysłów biznesowych w puli 150 tysięcy Euro!

Informujemy, o dwóch największych europejskich konkursach grantowych dla pomysłów biznesowych w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz powstrzymywania zmian klimatu, z pulą nagród przekraczającą 150 tysięcy Euro. Organizatorami są Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+,  konkursy grantowe realizowane są w ramach projektu Climate-KIC.

ClimateLaunchpad jest największym europejskim konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu. Konkurs realizowany jest w 24 państwach Europy – od Islandii aż po Cypr. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zapraszają zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Finał konkursu odbędzie się w terminie od 1 do 4 września 2015r. w Holandii. Nagrodą główną w konkursie jest czek na kwotę 10 tyś EUR. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 5 tyś EUR, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tyś EUR. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w finale trzech zespołów projektowych z każdego państwa uczestniczącego w konkursie.

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 20 Maja 2015r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie on-line poprzez stronę: www.climatelaunchpad.org

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu.

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Od tego roku program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zapraszają zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców.
Całkowita pula grantów na poziomie krajowym to: 40 tyś EUR. Ponadto finalista programu otrzyma możliwość udziału w Venture Competition który odbędzie się w październiku 2015r. w Birmingham (Wielka Brytania). W zeszłorocznej edycji, 12 finalistów Venture Competition walczyło na nagrodę w wysokości 100 tyś EUR. Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 30 Lipca 2015r.

Szczegółowe informacje:

Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1)  opracowanie:
a)  oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b)  planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c)  prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d)  strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2)  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem: (link).

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego  i stanowi refundację.

Pomoc finansowa w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE)nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.).

Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.

Przedsiębiorca, który w poprzednich edycjach Programu otrzymał wsparcie, może ubiegać się o uzyskanie wsparcia po raz kolejny.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godzinie. 16.00.

Uwaga: W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków  na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje z 3-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.parp.gov.pl o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Proces złożenia wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności, tj. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków (link) oraz  formalne potwierdzenie złożenia wnioskuw ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków, według jednego z niżej opisanych sposobów, zgodnie z pkt. 11.2 Wytycznych dla Wnioskodawców:

1) Podpisanie formularza z danymi wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
lub
2) Podpisanie wydruku wniosku z Generatora Wniosków oraz złożenie go wraz z załącznikami w formie papierowej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia (zarejestrowania) wniosku w Generatorze Wniosków, Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w podany wyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie. W przypadku formalnego potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decydująca będzie data stempla pocztowego/nadania przesyłki u operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej.

Sposób uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania formalnie potwierdzonych wniosków o udzielenie wsparcia określa pkt 12.3 Wytycznych dla Wnioskodawców. Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł.

Pula środków przeznaczonych na odwołania dla przedsiębiorców stanowi 5% budżetu Programu przeznaczonego na wsparcie. Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Dokumentacja dla programu Wsparcie w ramach dużego bonu dostępna jest na stronie internetowej  www.parp.gov.pl

 

Szczegółowe informacje: