Opracowanie streszczenia Programu Polska Wschodnia 2014-2020

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie streszczenia dokumentu „Program Polska Wschodnia 2014-2020”. Oferty należy przesłać do 27 lutego 2015 r. do godz. 16.00.

Informacje dla Oferentów

 • Kryterium wyboru oferty stanowić będą: jasność, zwięzłość i zrozumiałość przekazu w przedstawionych w ofercie przykładach (30 proc.); doświadczenie Wykonawcy w opracowywaniu publikacji na temat Funduszy Europejskich (30 proc.) oraz cena wykonania usługi (40 proc.). 
 • Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 • Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
  poz. 759, z późn. zm.).
 • Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części zadania bez podania przyczyny, przed złożeniem zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
 • Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
 • Treść PO PW dostępna jest na stronie internetowej Programu Polska Wschodnia

 

Szczegółowe informacje:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie od 16 marca  do 15 kwietnia 2015 r. w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

Miejsce składania wniosków:  Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Referat ds. Wyboru) ul. Jasnogórska 11 (II piętro), 31-358 Kraków,

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie MCP  zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski:  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kryteria wyboru projektów: Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są stronie MCP w zakładce „Nabory wniosków”.

Procent dofinansowania projektu: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30 procent.
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35 proc.) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 zł.

Wzór wniosku o dofinansowanie: Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Wzór umowy o dofinansowanie:  Wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje:

Ruszył nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona różnorodności biologicznej.

Fundusz Współpracy Dwustronnej ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców.

Realizowane projekty bilateralne muszą być powiązane z rezultatami Programu „Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów”, którymi są:

 • Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
 • Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
 • Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093,00 zł.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD lub 2 szt. pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych”

Zapraszamy na spotkanie zainicjowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych”.
Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie 2014-2020. Szóste z serii spotkań poświęcone będzie wsparciu dla społeczności lokalnych w ramach Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 23 lutego br. do osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania: 4 marca 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje:

Seminarium z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię  firmy oraz dla prawników. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.Uczestnicy seminarium zapoznają się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp, począwszy od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy – strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem ppp. Podczas seminarium każdy przedsiębiorca będzie miał także możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku ppp. Zdobyta podczas seminariów regionalnych wiedza to szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia materiały z omawianymi podczas seminarium zagadnieniami, wyżywienie oraz nocleg-jeśli zaistnieje taka potrzeba. Na zakończenie seminarium każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o uczestnictwie potwierdzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Natomiast przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej w związku z uczestnictwem pracownika w seminarium współfinansowanym z funduszy europejskich.

Seminarium odbędzie się w Hotelu Czerniewski przy ul. Jutrzenki 119 w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje:

Projekt dla kobiet biznesu „Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie WIN – „Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet” realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się kobiety prowadzące własne firmy nie dłużej niż 2 lata.

Grupie 10 kobiet organizatorzy oferują udział w pionierskim przedsięwzięciu w ramach programu WIN realizowanego w 4 krajach UE i obecnie testowanego przez Fundację „OIC Poland”.

Oferta obejmuje bezpłatny udział w:
– szkoleniu dot. zarządzania czasem i sobą
– programie mentoringu

Program mentoringu pozwoli zbudować każdej uczestniczce projektu relację z mentorem, który będzie przewodnikiem pomagającym podopiecznej w znajdywaniu kierunku rozwoju, wspierając ten rozwój poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Mentoring to narzędzie wspierające postęp kariery.

Korzyści z udziału w programie mentoringu:

– Wzrost motywacji i zaangażowania w pracę zawodową i rozwój firmy
– Możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności innych, a tym samym przeniesienie „dobrych praktyk” na grunt własnej działalności zawodowej
– Indywidualny rozwój
– Wzrost satysfakcji i poczucia samorozwoju na polu zawodowym
– Skuteczniejsze planowanie ścieżki rozwoju zawodowego

Okres realizacji to  marzec – maj 2015r.

Nabór trwa do 2 marca 2015 r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

Program Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony

Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Odpowiada on na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji.

Jest to pierwszy program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020, który uzyskał aprobatę Brukseli. Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków  programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową.

W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

– Doświadczenia z lat 2007-2013 wyraźnie wskazują, że istnieje niezwykle wysokie zapotrzebowanie na realizację projektów z tego zakresu. Dodatkowo pogranicze polsko-słowackie obfituje w obiekty stanowiące zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe bogactwo regionu. Inwestowanie w tę dziedzinę pozwoli na zwiększenie atrakcyjności tych terenów, zarówno dla mieszkańców, jak i osób je odwiedzających. – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z partnerem słowackim (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu, kontynuuje prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią jak najszybsze ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

 

Szczegółowe informacje:

Spotkania informacyjne na temat programów INTERREG 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza na spotkania informacyjne na temat programów transnarodowych Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa oraz międzyregionalnego INTERREG EUROPA, realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT). Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach.

Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie. Harmonogram spotkań:

 • Poznań: 3 marca 2015 r., godz. 10:30 – 16:00
 • Katowice: 12 marca 2015 r., godz. 10:30 – 17:00
 • Toruń: 17 marca 2015 r., godz. 10:30 – 16:00

Rejestrację na wszystkie spotkania prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem www.europasrodkowa.gov.pl. E-mailowe potwierdzenia udziału lub niemożności przyjęcia zgłoszenia będę wysyłane na tydzień przed danym spotkaniem. Uprzejmie prosimy o oczekiwanie na wiadomość e-mail.

Spotkania przygotowano z myślą o przedstawicielach władz samorządowych, instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych rezultatami projektów transnarodowych i międzyregionalnych oraz możliwością udziału w programach: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i INTERREG EUROPA na lata 2014-2020.

Program szkolenia
Każde spotkanie ma temat przewodni. W Poznaniu i Katowicach szczególnie uwzględniona zostanie tematyka innowacyjności i MŚP. W Toruniu będzie to dziedzictwo kulturowe i naturalne. Powyższe zagadnienia są wpisane do programów transnarodowych i międzyregionalnego EWT oraz Regionalnych Programów 2014-2020 (RPO). W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówią ofertę ww. programów EWT. Reprezentanci Urzędów Marszałkowskich przedstawią temat przewodni w kontekście Regionalnych Programów 2014-2020. W drugiej części spotkania instytucje realizujące projekty EWT w latach ubiegłych podzielą się swoim doświadczeniem i zaprezentują projekty nawiązujące do tematu spotkania. Połączenie tematyki EWT z RPO umożliwi pokazanie, jak dzięki projektom transnarodowym i międzyregionalnym można przygotować lepszej jakości projekty regionalne.

Celem spotkań jest także przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych, organizowanych przez wspólne sekretariaty. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych spotkań są dostępne w załączonych programach. W programie transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego zakończył się pierwszy nabór wniosków (2 XII 2014 r. – 2 II 2015 r.). W transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór rozpocznie się 12 lutego 2015 roku. W programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA rozpoczęcie pierwszego naboru planuje się na kwiecień 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. W trakcie spotkania będą prezentowane informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 19 lutego 2015r. do godziny 15:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania: 23 lutego 2015 r. w godzinach 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa, wysoki parter, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje:

Zielone światło Komisji Europejskiej dla wszystkich programów na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, , podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

Pierwszy konkurs na lata 2004-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to tak jak jego poprzednik, największy polski program (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to środki na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Program Polska Cyfrowa to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Program Polska Wschodnia (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Fundusze programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

Program Pomoc Techniczna to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

 

Szczegółowe informacje: