Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, które odbędą się w dniu 12.02.2015 r. w godzinach od 10.00  do 14.00.

Informacje o spotkaniu:
Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania Funduszy Europejskich, zarówno środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek. Konsultacje przeprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie.

Dla kogo:
Spotkanie jest adresowane do mieszkańców gmin: Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Program szkolenia:
Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

Konferencja „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”- Kraków.

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zapraszamy Państwa na konferencję makroregionalną pt.: „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się która odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, 31-425 Kraków.

Konferencja ta jest jedną z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA  i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa.

Celem konferencji będzie również znalezienie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 1. Czy cele wskazane w koncepcji służą rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi obszarów wiejskich oraz w jakim zakresie? Które z założeń mogą przynieść najlepsze efekty społeczno-gospodarcze?
 2. W jakim stopniu PROW i inne programy europejskie na lata 2014-2020 wpłyną na realizację celów koncepcji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej?
 3. O jakie elementy  należy uzupełnić sformułowane wcześniej cele oraz czy jest możliwe ich wdrożenie?
 4. Czy dodatkowe wsparcie finansowe/działania zewnętrzne powinno w sposób szczególny być przeznaczone dla rozpoczynających działalność,  czy na rozwój firm już istniejących od  kilku lat?
 5. Czy istnieje realna szansa wzmocnienia oddolnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  i w jakich sferach  powinna ona być głównie rozwijana?

Wnioski z konferencji makroregionalnych zostaną  przedstawione do zaopiniowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kluczowym resortom tj.: Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zaprezentowane na konferencji ogólnopolskiej.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji upowszechniających informacje o pomocy Unii Europejskiej w Polsce, przedsiębiorców,  przedstawicieli samorządów terytorialnych zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie właściwych warunków dla jej rozwoju na obszarach wiejskich.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Fundacji http://fdpa.org.pl/przedsiebiorczosc-wiejska-koncepcja-rozwoju/ , na której zamieszczono dotychczasowe wyniki badania i rekomendacje. Na stronie zamieszczone będą również relacje i wnioski z poszczególnych konferencji makroregionalnych.

Szczegółowe informacje:

Szansa na bezzwrotny grant unijny na rozwój swojego e-biznesu

EuropeanPioneers to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które chcą pozyskać grant na rozwój swojego pomysłu na e-biznes. Oprócz wsparcia finansowego ze środków unijnych, organizatorzy zapewniają uczestnikom programu bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii FIWARE i wszechstronne doradztwo biznesowe. Pod okiem ekspertów i mentorów z całej Europy uczestnicy programu w ciągu 8 miesięcy tworzą własne aplikacje.

Program ma zasięg europejski. Organizatorem jest międzynarodowe konsorcjum, które otrzymało ponad 4,5 miliona euro do rozdysponowania na bezzwrotne granty dla 25 innowacyjnych projektów. Koordynatorem EuropeanPioneers w Polsce jest firma programistyczna Weblify Sp. z o. o.

31 października 2014 zakończył się pierwszy nabór do programu. Spośród 265 zgłoszeń z 30 krajów Europy wyłoniono 12 projektów, które łącznie otrzymały ponad 2 mln euro dofinansowania. Kolejny nabór rusza 30 marca 2015 roku. Spośród nadesłanych propozycji zostanie wybranych jeszcze 13 projektów, które dostaną grant.

Warunki uczestnictwa

 • • Z dofinansowania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Dopuszczalne jest założenie firmy na potrzeby realizacji projektu, dzięki czemu szansę na otrzymanie grantu zyskują m. in. studenci.
 • • Firma musi być zajerestrowana i działać w jednym z państw UE lub krajów stowarzyszonych w ramach siódmego programu ramowego.
 • • Pomysły na aplikacje muszą uwzględniać wykorzystanie co najmniej jednej z technologii FIWARE. Nasi fachowcy zapewniają wsparcie techniczne i coaching w zakresie jej wdrożenia.
 • • Nadsyłane projekty powinny kwalifikować się do jednego z poniższych obszarów rozwoju biznesu:

– Smart City Services– wykorzystanie nowoczesnych technologii w przestrzeni miejskiej (aplikacje działające w oparciu o geolokalizację, interaktywne przewodniki po mieście, itp.)
– Social Connected TV– aplikacje społecznościowe, które uzupełniają i wzbogacają programy emitowane w telewizji
– Pervasive Gaming– aplikacje łączące świat realny z wirtualnym środowiskiem gier (rozszerzona rzeczywistość, technologie 3D, grywalizacja codziennych czynności)
– E-learning– aplikacje edukacyjne, wykorzystujące m.in. nauczanie mieszane, naukę zdalną poprzez masowe otwarte kursy online, itp.

•  Swoją kandydaturę do programu należy zgłosić w czasie otwartego naboru, który rozpoczyna się 30 marca 2015 roku. W tym czasie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie EuropeanPioneers. Zgłoszenia składane są wyłącznie w języku angielskim!

Zgłoszenia do programu

Etap 1: Wypełnienie formularza online
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie EuropeanPioneers. Nie trzeba przygotowywać skomplikowanego wniosku. Potencjalni uczestnicy programu muszą po prostu odpowiedzieć na szereg krótkich pytań, dotyczacych ich pomysłu na e-biznes.
Nadesłane projekty oceniane są m. in. pod kątem innowacyjności, kreatywności, skalowalności, gotowości rynkowej, zdolności wykorzystania technologii FIWARE i zaawansowania technologicznego proponowanych aplikacji oraz umiejętności zarządczych ich twórców.
Zgłoszenia online można składać w trakcie otwartego naboru do programu, od 30 marca do 22 czerwca 2015 roku.

Etap 2: Prezentacja propozycji na e-biznes
Twórcy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do Berlina. Będą mieli 15 minut, aby zaprezentować swoje pomysły przed niezależnym jury, w skład którego wchodzą specjaliści od budowy start-upów, przedstawiciele środowiska Venture Capital oraz mediów, a także ekspert w dziedzinie FIWARE. Projekty zostaną oceniane zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym.

Etap 3: Wyłonienie zwycięzców
W drugim naborze programu EuropeanPioneers dofinansowanie otrzyma 13 projektów. Laureaci przyjadą do Berlina, gdzie podpiszą umowę o przyznanie grantu i wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez mentorów. Kolejne 8 miesięcy spędzą na tworzeniu aplikacji. Eksperci z konsorcjum będą na bieżąco monitorowali postępy prac uczestników programu, odpowiadali na ich pytania i dzielili się z nimi swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Konsorcjum przekaże autorom projektów bezzwrotne granty w wysokości od 50 000 do 250 000 euro.

Korzyści dla uczestników

Dofinansowanie ze środków UE
W zależności od potrzeb, uczestnicy programu otrzymają granty w wysokości od 50 000 do 250 000 euro, dzięki którym sfinansują realizację swoich projektów. Dofinansowanie jest bezzwrotne.

Coaching i mentoring
Organizowane w ramach programu warsztaty,seminaria online, a także wsparcie mentorów z całej Europy pozwolą uczestnikom udoskonalić swoje umiejętności biznesowe. Eksperci będą na bieżąco oceniać postępy ich prac, udzielając im wskazówek dotyczących kwestii technicznych, finansowych czy marketingowych. Uczestnicy będą mogli ponadto przetestować stworzone aplikacje na co najmniej 1000 użytkownikach.

Kontakty biznesowe
Realizując projekt w ramach programu EuropeanPioneers uczestnicy wejdą do grona europejskich e-przedsiębiorców. Otrzymają szansę nawiązania kontaktu z inwestorami i osobami ze środowiska funduszy Venture Capital. Dzięki temu będą mogli pozyskać środki na dalszy rozwój swojego e-biznesu.

Dostęp do najnowocześniejszych technologii
Uczestnicy programu EuropeanPioneers zyskają bezpłatny dostęp do technologii FIWARE, skorzystają też z coachingu i wsparcia technicznego w zakresie ich wdrożenia. W ich ręce trafią gotowe moduły, które będą mogli wykorzystać, tworząc własne aplikacje. Przyspieszy to w znaczny sposób realizację projektu i zmniejszy jego koszty.

Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorczych z funduszu szwajcarskiego.

Polska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich. Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych. Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku. Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy są widoczne już dziś.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 12 państw korzystających z tych środków. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla naszego kraju fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę tej kwoty (ok. 489 mln CHF).

Program jest realizowany na terenie całego kraju. Zakłada on ponadto preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego – ok. 43% całej puli środków SPPW zostanie wydatkowane na tych obszarach.

Priorytety polsko-szwajcarskiej pomocy wsparcia to przede wszystkim:
– rozwój regionów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych,
– poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej,
– redukcja emisji gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji,
– poprawa publicznych systemów transportowych,
– bioróżnorodność,
– wsparcie dla sektora prywatnego,
– poprawa ochrony zdrowia,
– współpraca naukowa.

Dotychczas ogłoszono 84 konkursy. W ich wyniku przyznano wsparcie dla ok. 1 700 mniejszych projektów oraz 58 dużych projektów, programów i funduszy. Z Programu korzystają zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacje pozarządowe.

Efekty:
– 524 naukowców korzystających z funduszu szwajcarskiego,
– 1 600 szkół i przedszkoli w programie żywienia i aktywności fizycznej ,
– 25 000 pacjentów przebadanych w kierunku wirusa HCV, w tym 5 000 kobiet w ciąży,
– 2 900 przedszkoli zaangażowanych w program ochrony zdrowia jamy ustnej,
– 37 dofinansowanych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na kwotę ok. 65 mln zł,
– 6 700 systemów solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych oraz 37 na budynkach użyteczności publicznej,
– 44 591 ton usuniętych odpadów azbestowych.

Obecnie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy, prowadzone są następujące nabory wniosków:
– „Polsko-Karpacki Most Współpracy” – nabór adresowany jest do osób fizycznych oraz istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych (województwo podkarpackie).

– Uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” – nabór skierowany jest do związanych z obszarem realizacji projektu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, prywatnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

– Nabory wniosków w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” – nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie oraz na dofinansowanie działalności gospodarczej na obszarze projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”, t.j. gmin Zator, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów (województwo małopolskie).

Co ważne w ramach tego programu wsparcie kierowane jest nie tylko dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą ale także dla tych, którzy już działalność prowadzą.

Szczegółowe informacje:

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców – spotkania informacyjne w Małopolsce

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają przedsiębiorców z całego województwa na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła głównych założeń realizacji projektów w latach 2014-2020. Odbędą się one w środę, 4 lutego 2015 r. w: Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

 

Podczas spotkań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie na lata 2014-2020.

Spotkania dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym pozyskaniem dotacji lub pożyczki na rozwój firmy, w szczególności w zakresie badań naukowych, współpracy z jednostkami naukowymi, termomodernizacji obiektów i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także aktywności międzynarodowej.

Rekrutacja na spotkania prowadzona jest osobno dla każdej z lokalizacji i odbywa się za pośrednictwem formularzy elektronicznych.

Spotkania są bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szczegółowe informacje:

Dotacje z Urzędów Pracy ruszają w 2015!

Wraz z nowym rokiem 2015 rozpoczęły się nowe możliwości ubiegania się o środki na własne przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że już zaczęły pojawiać się nabory wniosków w Powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce. Nasz serwis gwarantuje Państwu, że będziemy informować na bieżąco o wszystkich tego typu akcjach.

Kilka słów o jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej z PUP.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy albo absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy, osoby ubiegającej się oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków jest czas 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami należy zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli nie prowadzi się działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszyinne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Jeśli chcesz otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być osobą, która:
►jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
►w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
►nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
►nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
►nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ;
►nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
►nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcie muszą także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Uzyskane dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, z Funduszu Pracy można otrzymać bezzwrotne środki do: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje:

Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw EUROSTARS.

Informujemy, iż trwa nabór wniosków w 3 konkursie programu EUROSTARS, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.

Zgłoszenia mogą przesyłać wnioskodawcy, w skład których wchodzi przynajmniej dwóch partnerów z przynajmniej dwóch krajów uczestniczących w programie EUROSTARS.

W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Organizatorzy zastrzegają jednak, że wyniki projektu mogą mieć zastosowanie tylko do celów cywilnych. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji.

Nabór trwa do 5 marca 2015 r.

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach Eurostars:
– Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars,
– Załącznik nr 1 do Zasad – Koszty kwalifikowane zadań badawczych,
– Załącznik 2 – wniosek krajowy o dofinansowanie udziału w projekcie Eurostars,
– Załącznik 3 – wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych od Wnioskodawcy przed podpisaniem umowy,
– Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

Szczegółowe informacje:

Do wygrania 40 000 zł na start! „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades”

Technopark Gliwice w partnerstwie z Politechniką Śląską realizuje projekt finansowany przez Bank Zachodni WBK, w ramach Santander Universidades. „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades” daje szansę młodym ludziom na rozwój modelu biznesowego i zdobycie atrakcyjnych nagród! Do wygrania 40 000 zł oraz wyjazd do Doliny Krzemowej.

Już prawie 80 pomysłów zostało zgłoszonych, kolejne można zgłaszać do końca stycznia br.. Dwie grupy już powstały, kolejne dwie rozpoczną szkolenia w lutym br.

Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

Zadaniem projektu jest nawiązanie do światowych trendów opracowania koncepcji biznesowych przedsięwzięcia oraz zmaksymalizowanie ich użyteczności w zakresie pozyskiwania kapitału oraz współtwórców. TECHNOPARK GLIWICE w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych tworzy centrum kompetencyjne, które będzie miało za zadanie popularyzowanie metody wśród pracowników naukowych i studentów oraz umożliwienie zaprezentowania ich modeli biznesowych w celu pozyskania inwestorów na rynku polskim i zagranicznym. Uzupełnieniem metody będzie przygotowanie pomysłodawców pod względem umiejętności miękkich w zakresie „elevator speech” oraz form przekazu informacji w konfrontacji ze środowiskiem inwestorów.

Wynikiem projektu będzie prezentacja opracowanych modeli biznesowych pomysłów na forum Venture Capital w Dolinie Krzemowej.

Nagrody dla Laureatów projektu to:
– kapitał na start w wysokości 40 000 zł.,
– wizyta studyjna,
– staż w banku.

Grupą docelową projektu są studenci, doktoranci, absolwenci (do czasu po obronie), pracownicy Politechniki Śląskiej oraz innych Uczelni. Rekrutacja odbędzie się poprzez platformę szkoleniową Technoparku Gliwice.

 

Szczegółowe informacje:

Program „Europa dla obywateli” – spotkanie informacyjne w Katowicach

W związku z trwającym naborem wniosków w programie UE „Europa dla obywateli”, polski Punkt Kontaktowy zaprasza aktywistów, przedstawicieli samorządów i podległych im instytucji oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 stycznia 2015 w Katowicach.

 

Podczas spotkania omówione zostaną:

 • priorytety programu „Europa dla obywateli” na rok 2015
 • zasady finansowania
 • przykłady realizowanych projektów.

Uczestnicy dowiedzą się także, jak złożyć wniosek i gdzie szukać partnerów do projektu.

Krok po kroku przedstawiony zostanie proces rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej ECAS i na portalu użytkownika URF.

Szczegółowe informacje:

Erasmus+ Młodzież GRANTY również dla przedsiębiorców!

Międzynarodowe/transnarodowe inicjatywy młodzieżowe wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”. Co ważne o dofinansowania mogą również starać się przedsiębiorcy!

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Cele partnerstw strategicznych w obszarze młodzieżowej edukacji pozaformalnej są następujące:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– rozwój kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy (m.in. znajomość języków obcych),
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież.

Mają one służyć:
– zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,
– podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),
– rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np. założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości; organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

W ramach projektu partnerstw strategicznych jedna z organizacji uczestniczących w projekcie może zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizujących projekt. Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet partnerstw strategicznych sektora młodzieżowe w Polsce, w tym międzynarodowych/ transnarodowych inicjatyw młodzieżowych, wynosi 1,7 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski?
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Terminy składania wniosków w 2015 r.
(dla wszystkich terminów obowiązuje godz. 12 czasu brukselskiego)
• 4 lutego
• 30 kwietnia
• 1 października
Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż cztery miesiące po wyznaczonym terminie składania wniosków.

Szczegółowe informacje: