Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe.
Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.
Informacje o naborze

Nabór projektów dotyczy trzech priorytetów:
1. Potencjał dla innowacji
Priorytet ten kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność Regionu Morza Bałtyckiego do stworzenia i komercjalizacji innowacji. W ten sposób program zachęca do eksperymentowania z nowymi podejściami i rozwiązaniami w celu ich praktycznego przetestowania w ramach działań pilotażowych. Ponadto priorytet ma na celu wzmocnienie potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje, oraz zwiększenie absorpcji innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ujęciu tematycznym, jeden z głównych celów priorytetu kładzie nacisk na wykorzystanie możliwości dotychczasowej i planowanej infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Ponadto priorytet wspiera budowanie potencjału dla strategii inteligentnej specjalizacji i ich realizacji, np. poprzez testowanie i działania pilotażowe. Priorytet zapewnia także wsparcie innowacji nietechnologicznych.
2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Priorytet wspiera współpracę transnarodową poprawiającą potencjał władz publicznych i specjalistów do zapewnienia lepszego stanu środowiska naturalnego wód Regionu Morza Bałtyckiego oraz do wzmocnienia zasobooszczędnego wzrostu. Priorytet umożliwia opracowanie zintegrowanych podejść w celu ograniczenia ładunków składników biogennych oraz obniżenia zrzucania substancji niebezpiecznych do wód. Ponadto priorytet wspiera rozwój i testowanie modeli zarządzania i finansowania, a także rozwiązań technologicznych do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej oraz poprawy wydajności energetycznej. Celem priorytetu jest również wzmocnienie zrównoważonego i zasobooszczędnego niebieskiego wzrostu w regionie.
3. Zrównoważony transport
Priorytet obejmuje działania na rzecz budowy potencjału zapewniającego bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe w regionie. W szczególności ma na celu lepsze połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci transportowych i węzłów w Regionie Morza Bałtyckiego do głównych sieci transportowych. Ponadto priorytet wspiera poprawę dostępu oddalonych obszarów do ośrodków miejskich, administracyjnych oraz gospodarczych, a także obszarów dotkniętych zmianami demograficznymi. Z uwagi na znaczenie transportu morskiego dla regionu priorytet skupia się także na poprawie bezpieczeństwa morskiego oraz przyjaznej środowisku żeglugi morskiej. Wreszcie priorytet koncentruje się w sposób szczególny na obszarach miejskich Regionu Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia przyjaznej środowisku mobilności.
Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Wszelka komunikacja między wnioskodawcami a Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem odbywa się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące naboru dostępne są w języku angielskim. Wnioski projektu wypełnia się w języku angielskim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w pierwszym etapie – II kwartał 2015 r.
Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w drugim etapie – IV kwartał 2015 r.

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski składa się elektronicznie w formacie pdf wysyłając pod adres application@interreg-baltic.eu:
 • koncepcję projektu (ang. concept note),
 • podpisaną i zeskanowaną deklarację wnioskodawcy wiodącego (ang. lead partner confirmation),
 • oraz opcjonalnie – tylko dla projektów flagowych Planu Działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – podpisany i zeskanowany
 • list poparcia (ang. letter of commitment) ze strony właściwego Koordynatora Obszaru Priorytetowego lub Lidera Działań
 • Horyzontalnych

Kto może składać wnioski?
Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.
Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

 • obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
 • sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
 • większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
 • większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.
 • Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych priorytetach

Potencjał dla innowacji

 • Infrastruktura badań i innowacji – przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.
 • Inteligentna specjalizacja – przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.
 • Innowacja nietechnologiczna – przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP.

Efektywnie gospodarowanie zasobami naturalnymi

 • Czyste wody – przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających; opracowywanie i wdrażanie strategii i działań ukierunkowanych na zagrożenia spowodowane bronią i środkami bojowymi zalegającymi w Bałtyku, inwestycje pilotażowe w celu zapobiegania zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych, wspomaganie ich usuwania.
 • Energia odnawialna – przykładowe działania: testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii z odpadów; wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz modeli dystrybucji.
 • Efektywność energetyczna – przykładowe działania: promowanie ekologicznej przedsiębiorczości, opracowanie systemu zachęt promujących efektywne energetycznie produkty i usługi.
 • Zasobooszczędny „błękitny wzrost” – przykładowe działania: pilotażowe zastosowanie zaawansowanych technologii morskich w celu zrównoważonego korzystania z zasobów morskich; opracowywanie i wdrażanie planów zintegrowanego zarządzania środowiskiem morskim.

Zrównoważony transport

 • Interoperacyjność transportu – przykładowe działania: rozwój regionalnych węzłów transportowych i węzłów transportu multimodalnego; poprawa możliwości świadczenia usług przez porty i terminale intermodalne i ich integracja z sieciami w głębi kraju; harmonizacja rodzajów transportu i sieci transportowych pod względem technicznym, prawnym,organizacyjnym, w zakresie bezpieczeństwa itd.
 • Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi – przykładowe działania: opracowanie i wdrażanie strategii, służących wykorzystaniu potencjału w zakresie gospodarki i turystyki, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych; wdrażanie nowych modeli usług transportowych zapewniających dostępność.
 • Bezpieczeństwo morskie – przykładowe działania: harmonizacja interpretacji i wdrażania regulaminów, norm i przepisów bezpieczeństwa; stosowanie zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony, np. wdrażanie e-nawigacji, automatycznych systemów nawigacji.
 • Żegluga przyjazna środowisku – przykładowe działania: tworzenie systemów wymiany informacji o rejsie, umożliwiających okrętom podróż z prędkością ekonomiczną przy optymalnym czasie dotarcia na miejsce i oszczędności paliwa; pilotażowe działania na rzecz ekologicznej żeglugi śródlądowej.
 • Przyjazna środowisku mobilność miejska – przykładowe działania: rozwój systemów inteligentnego transportu w zakresie mobilności miejskiej; opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania mobilnością miejską w ramach strategii na rzecz transportu niskoemisyjnego.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku dostępnym na stronie programu.
Finanse: maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie został określony
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów. Wielkość budżetu programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów wynosi 248 mln euro. Norwegia przeznacza 5,5 mln euro na dofinansowanie norweskich partnerów projektów. Kwota dofinansowania przekazana na program z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na udział partnerów z Białorusi i Rosji wynosi 8,8 mln euro. Organizacje z tych krajów mogą otrzymać dofinansowanie dopiero po podpisaniu stosownych umów finansowych. Niemniej zachęca się wnioskodawców do włączenia do projektów partnerów z tych krajów w charakterze organizacji stowarzyszonych.
Niezbędne dokumenty: regulamin konkursu. Zasady składania wniosku określone są w ogłoszeniu (ang. announcement) oraz w podręczniku programu (ang. programme manual) dostępny na stronie programu. Wzór wniosku o dofinansowanie
Wniosek koncepcji projektu (ang. concept note) dostępny jest na dostępny na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie.Umowa o dofinansowanie będzie dostępna w trakcie drugiego etapu naboru.
Inne ważne informacje: Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek. Procedura odwoławcza jest w trakcie opracowania.

Pytania i odpowiedzi
Informacje na temat naboru oraz konsultacje przegotowywanych projektów można uzyskać pod adresem: info@interreg-baltic.eu.
Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programie udziela Monika Strojecka-Gevorgyan – e-mail Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

System instytucjonalny Programu Inteligentny Rozwój

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

Resort gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą zaangażowane w realizację drugiego pod względem budżetu programu na nową perspektywę. To także największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel. Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.
Porozumienia, określające zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi, stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu. Ministerstwo Gospodarki będzie odpowiedzialne za priorytety: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za priorytety: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
Podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).
Budżet programu wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Jego fundusze przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.
Szczegółowe informacje:

Fundusz pożyczkowy dla kobiet! Nowy program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości!

Przedstawiamy FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET, bo co trzecia firma w Polsce zakładana jest przez kobiety więc nie da się zaprzeczyć, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce z roku na rok wzrasta. Udział Pań w zakładaniu nowych przedsiębiorstw potwierdzają wszystkie dostępne badania i raporty.

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia fundusz pożyczkowy dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczące tego instrumentu.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej w I kwartale 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę

Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Fundusz pożyczkowy dla kobiet będzie miał charakter pilotażowy tzn. pożyczki będą udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej.)
Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakup materiałów i wyposażenia;
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę dla kobiet tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz pożyczkowy dla kobiet.

Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja w spłacie pożyczki dla kobiet nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

Szczegółowe informacje: