Spotkanie – konkursy FIO 2015

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2015. W związku z tym – we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS – zapraszamy wszystkich potencjalnych oferentów do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym ww. konkursu, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23 Katowice (Sala Kolumnowa).

Początek spotkania o godz. 10.00 (od godz. 9.30 – możliwość rejestracji), natomiast zakończenie planowane jest ok. 14.00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną główne zasady ubiegania się o dotacje w ramach konkursu FIO 2015, w tym informacje dotyczące: podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, ogólnych i szczegółowych kryteriów oceny, procedury oceny i przyznawania dotacji, komponenty. Przedstawiona zostanie również prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej.

Spotkanie będzie prowadzone przez  ekspertkę oceniającą oferty FIO z ramienia MPiPS – Panią Magdalenę Arczewską.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 grudnia br. do godz. 12.00 (w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru uczestników).

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji.

UWAGA! Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby, które otrzymają potwierdzenie drogą e-mail.

 

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego zaprasza na cykl zainicjowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Środa z Funduszami…”. Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie 2014-2020.

Trzecie z serii spotkań poświęcone będzie wsparciu organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 2 grudnia 2014 r. do godz. 12:00. (formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 24 listopada).

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 7740194

Termin: 3 grudnia 2014 r.

Godziny spotkania: 12.00-15.00 Rejestracja w godzinach 11:30-12.00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Nabór do II rundy Polskiego Mostu Krzemowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do pierwszego etapu II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Daty otwarcia naboru: 18 listopada – 8 grudnia 2014 roku.

Polski Most Krzemowy jest projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

 Korzyści z uczestnictwa w Projekcie:

 1. Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
 2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
 3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap);
 4. Finansowanie w formie pomocy de minimis.

Uczestnikiem Projektu Polski Most Krzemowy może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) prowadzi działalność gospodarczą:

 • a) w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków,
 • b) nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie;

3) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w projekcie, a jeżeli prowadzi krócej działalność – przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży – nie mniejszy niż 10%.

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis, zatem przedsiębiorca musi także spełniać warunki określone dla beneficjentów pomocy de minimis we właściwych przepisach (w tym w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1)).

Wysokość udzielanej pomocy de minimis w ramach I rundy projektu Polski Most Krzemowy:

 • I etap – 504,68 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 120,64 euro), co obejmuje: usługi szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
 • II etap – 4787,37 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 1152,81 euro), co obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, 4 noclegi, miejsce parkingowe.
 • III etap: do 55 000 zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Koszty transportu na wszystkich etapach projektu, a także pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej w ramach trzeciego etapu, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konferencja INVEST EXPO – „Ochrona Środowiska jako wyzwanie inwestycyjne. Prawo, finanse, technologie”

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w konferencji INVEST EXPO – „Ochrona Środowiska jako wyzwanie inwestycyjne. Prawo, finanse, technologie” która odbędzie się 8 grudnia 2014 r., w Katowicach.

Celem konferencji jest wymiana oraz dostarczenie informacji samorządom terytorialnym, instytucjom ochrony i kontroli środowiska oraz inwestorom, niezbędnych dla optymalnego prowadzenia procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu istotnych wymagań środowiskowych, finansowanych oraz technologicznych jak i wskazanie właściwych praktyk mających bezpośrednie odzwierciedlenie na późniejsze oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Konferencja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji ochrony, monitorowania i kontroli stanu środowiska, agencji ochrony środowiska oraz inwestorów realizujących działania inwestycyjne mające wpływ na środowisko jak również specjalistów przygotowujących dokumentację środowiskową.

 

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Seminarium „Patent na dobry początek”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na seminarium pt. Patent na dobry początek, które odbędzie się 21 listopada 2014 roku w Krakowie.

Seminarium będzie doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z szeroką problematyką ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy poruszą tematy dotyczące strategii ochrony własności intelektualnej, ochrony praw autorskich, przedstawią procedury uzyskania praw wyłącznych oraz źródła informacji patentowej i jej znaczenie w działalności przedsiębiorcy.

Seminarium będzie miało charakter otwartej dyskusji, dzięki której zostaną wyjaśnione aspekty wzbudzające Państwa największe wątpliwości.

Udział w seminarium jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji, której można dokonać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.imalopolska.eu. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium odbędzie się 21 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 (VII piętro – sala sesyjna).

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

Setki państw, tysiące partnerów, miliony uczestników. Także w Małopolsce kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości! Już 17-23 listopada 2014 w kilkunastu miastach i miasteczkach Małopolski!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce znaleźć można szeroki wachlarz aktywności, takich jak: szkolenia, seminaria, spotkania z przedsiębiorcami i aniołami biznesu, warsztaty, konkursy, konferencje, turnieje cashflow. Będzie można posłuchać i porozmawiać o:

 • tym, jak rozpocząć przygodę z biznesem,
 • jak pozyskać finansowanie na otwarcie i rozwój własnej firmy,
 • współpracy nauki z biznesem,
 • rozwijaniu własnej działalności – w tym procesie internacjonalizacji,
 • budowaniu własnej marki,
 • pozyskiwaniu klientów, tworzeniu sieci kontaktów,

i wielu innych – ważnych z punktu widzenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdego roku w ramach małopolskich wydarzeń organizowana jest Gala Młodego Biznesu – prezentująca całe spektrum postaw powiązanych ze słowem przedsiębiorczość.

Tegoroczna – już piąta edycja przedsięwzięcia odbędzie się w dn. 17-23 listopada w 18 miastach i miasteczkach Regionu tj. Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Andrychowie, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Dobczycach, Gorlicach, Grybowie, Limanowej, Łętowem, Myślenicach, Nowym Targu, Oświęcimiu, Starym Sączu, Wadowicach, Zakopanem.

Zobacz program przygotowany przez 44 partnerów oraz koordynatora regionalnego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Przedsięwzięcie zainauguruje Gala Młodego Biznesu, już 17 listopada o godzinie 18:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Spotkaniu organizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego towarzyszyć będzie hasło „Przedsiębiorczość ma wiele twarzy” – nie przegap go i zarejestruj się już dziś !

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce. Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Promocja projektów B+R – podsumowanie konkursu „Innowacja Plus”

Jaką rolę w powodzeniu i komercjalizacji projektów B+R odgrywa promocja?

Na to pytanie postarają się znaleźć odpowiedzieć organizatorzy podczas konferencji, która odbędzie się 19 listopada 2014 r. w warszawskim Mercure Grand Hotel.

Spotkanie otworzy Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju, która wyjaśni, dlaczego ważna jest efektywna promocja projektów badawczo-rozwojowych. Podczas spotkania zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu „Innowacja Plus”, którego celem było wyłonienie najlepszych działań promocyjnych projektów B+R dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka. Dowiemy się, które narzędzia marketingowe okazały się najskuteczniejsze.

W drugiej części konferencji wystąpią eksperci zajmujący się promocją i PR, a także komercjalizacją wyników badań naukowych. Anna Zakrzewska (PRownia) opowie o roli budowania wizerunku i działań PR podczas wprowadzania nowych produktów na rynek. Dr Karolina Czarnecka wyjaśni z perspektywy „brokera innowacji”, dlaczego odpowiednia komunikacja na linii firma – instytucja naukowa odgrywa zasadniczą rolę w procesie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Dr Krzysztof Senger z firmy Deloitte przybliży nam skuteczny model komercjalizacji wyników prac B+R.

Termin: 19 listopada 2014 r.

Miejsce konferencji: Mercure Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Aż 81 bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z całej Polski.

Przedstawiamy Państwu możliwości jakie daje Akademia PARP. Jeśli prowadzisz działalność lub planujesz rozpoczęcie działalności możesz bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach internetowych e-learning. Do wyboru jest aż 81 szkoleń na bieżąco aktualizowanych i uzupełnianych.

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród:
– uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP – definicja MMŚP znajduje się na portalu),
– uczestników z dużych przedsiębiorstw oraz
– osób planujących własną działalność gospodarczą

Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny. Dzięki Akademii PARP, uczestnicy z polskich małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy mogą sobie pozwolić na najlepsze szkolenia, które operują przykładami z praktyki biznesowej i są dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce.

Obecnie na portalu Akademii PARP dostępnych jest osiemdziesiąt jeden szkoleń:
Planowanie własnej kariery zawodowej
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
E-commerce i marketing internetowy w MŚP
Badanie rynku
E-biznes
Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP
BHP w sektorze MŚP
Jak założyć własną firmę?
Zarządzanie kryzysowe
Plan marketingowy w MMŚP
Negocjacje handlowe w MŚP
Ochrona własności intelektualnej
Komunikacja marketingowa i public relations
Zarządzanie jakością w MŚP
Jak rozwijać firmę
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
Zabezpieczanie transakcji handlowych
Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP
Zamówienia publiczne
Podatek CIT
Podatek PIT
Podatek PIT dla pracowników etatowych – osób nieprowadzących działalności gospodarczej
Umiejętności osobiste
Blended learning
Umiejętności kierownicze
Finanse dla niefinansistów
Prawo Pracy w MŚP
Techniki sprzedaży
Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP
ABC Eksportera
Telesprzedaż
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Podstawy planowania finansowego
Nowa szansa – prawo upadłościowe i naprawcze
Telesprzedawca
Podatek VAT 2014
Media społecznościowe w biznesie
Podstawy badania rynku
Podstawy planowania marketingowego
Nowa szansa – prawo upadłościowe i naprawcze
Profesjonalny sekretariat
Ekologiczny biznes
Umiejętności interpersonalne
Organizacja sklepu internetowego
Kierowanie zespołem sprzedawców
Umiejętności indywidualne – jak znaleźć w sobie motywację?
Podstawy planowania własnej kariery zawodowej
Jak wpływać na decyzje zakupowe klienta?
Kalendarz dobrego księgowego
Trudne tematy w miejscu pracy
Kluczowe momenty w negocjacjach
Budowanie wizerunku firmy
Zarządzanie zmianą
Media społecznościowe w biznesie
Zarządzanie przez delegowanie
Analiza sytuacji kryzysowej w firmie
Ryzyko w działalności gospodarczej
Organizacja pracy sekretariatu
O uczeniu i uczeniu się
Korzyści firmy z ochrony środowiska
Nawiązywanie kontaktów
Być czy nie być eksporterem
Savoir-vivre w biznesie
Elementy strategii marketingowej w e-biznesie
Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii
Planowanie założenia firmy
Klient w zarządzaniu jakością
Podatek CIT – ustalenie i rozliczenie podatku
Przychody i koszty w podatku PIT
Przychody i koszty pracowników w podatku PIT
Dokumentowanie sprzedaży w podatku VAT
Kalendarz dobrego księgowego
Własność intelektualna i przemysłowa w przedsiębiorstwie
Jak rozmawiać z dłużnikiem?
Oferta w postępowaniu publicznym
Ustanie i zmiana stosunku pracy
Planowanie projektu dofinansowanego z funduszy UE
Podstawy sporządzania biznesplanu
Biznesplan
Ochrona danych osobowych w MŚP
Savoir-vivre w małej firmie

W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami kontaktującymi się telefonicznie lub poprzez e-mail, przez 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Dodatkową możliwością jest dostęp do ekspertów merytorycznych – tutorów. Fora i czaty internetowe dają szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pracę w grupach. Oprócz szkoleń internetowych odbyło się blisko 40 warsztatów regionalnych w różnych miastach Polski, a także szkolenia stacjonarne i blended dla branży szkoleniowej.

Akademia PARP to również nowoczesna i lekka konwencja szkoleniowa tzw. edutainment czyli „uczyć bawiąc, bawić ucząc”. W ramach działu „Rozrywka i wiedza” przeprowadzonych zostało 5 edycji symulacyjnej gry menedżerskiej dla przedsiębiorców „Gwiezdne szkolenia”, służącej zespołowemu ćwiczeniu umiejętności i postaw przedsiębiorczych w warunkach biznesowych. Ponadto, w dziale uruchamiane są łatwe do przyswojenia pigułki wiedzy, gry decyzyjne i psychozabawy adresujące bieżące tematy szkoleniowe, szczególnie interesujące dla sektora MMŚP.

Obecnie realizowana, ponad 2-letnia odsłona projektu – Akademia PARP 2012 – jest najbardziej ambitna z dotychczasowych pod względem liczby nowych multimedialnych produktów szkoleniowych jak i nowych technik uczących, z naciskiem na uczenie społecznościowe i mobilność. Wszystkie dotychczasowe szkolenia zostały gruntownie zaktualizowane merytorycznie i technicznie, powstały m.in. 8 szkoleń e-learning, 47 nowych szkoleń m-learning, 460 pigułek wiedzy. Odświeżony portal i produkty zostały dostosowane do standardów Responsive Web Design, urządzeń mobilnych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostały funkcjonalności uczące takie jak wirtualna klasa do przeprowadzania webinariów, samodzielni szkoleniowcy i trenerzy wewnętrzni uzyskują spójny program rozwoju zawodowego w zakresie e-learningu, z możliwością samodzielnego tworzenia i przeprowadzania prostych szkoleń tzw. rapid learning. Powstało też unikalne narzędzie edukacyjne uczące zarządzania w oparciu o biznes plan. Akademia PARP pozostanie najbardziej kompleksowym, zaawansowanym programem szkoleniowym realizowanym w Polsce, opartym na nowoczesnych formach kształcenia i rozwoju zawodowego.

Od 2006 roku dedykowane MMŚP szkolenia Akademii PARP są opracowywane, przeprowadzane i aktualizowane dzięki wysiłkowi blisko 200-osobowego zespołu fachowców po stronie wykonawcy. W pracach wzięło udział prawie 100 trenerów, ekspertów merytorycznych i tutorów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym na rzecz sektora MMŚP. Ponadto, zespół obejmuje także metodyków, opiekunów, informatyków, grafików, specjalistów od multimediów, logistyki szkoleń i PR. Pracami zespołu kierują eksperci kluczowi. Nad całością prac wykonawcy czuwa także kierownik projektu i koordynator ze strony PARP.
Na potrzeby projektu wykorzystywana jest infrastruktura o potężnych możliwościach: nowoczesne datacenter z farmą serwerów, rozbudowana platforma e-learningowa z licznymi narzędziami wsparcia takimi jak m.in. czaty, wideoczaty, fora dyskusyjne czy strony wiki oraz cyfrowe call-center z infolinią 801.
Akademia PARP jest największym projektem e-learningowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Instytucje zaangażowane – organizatorzy
Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 działająca na podstawie ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), Wykonawca: konsorcjum Estakada.pl-Betacom w skład którego wchodzi Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Betacom S.A. (partner konsorcjum).

Źródło: www.dofinansowaniedlafirm.pl

Szczegółowe informacje: Akademia PARP: www.akademiaparp.gov.pl

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców” organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 18 listopada 2014 r. w Warszawie, w Sali „Srebrnej” w JM Hotelu, ul. Grzybowska 45, w godz. 09:30-15:00.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 14 listopada br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
http://een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/seminarium-z-cyklu-europejskie-przedsiebiorstwo-pt-nowelizacja-ustawy-o-opakowaniach-i-odpadach-opakowaniowych-spodziewane-zmian.html zamieszczonego na stronie www.een.org.pl w zakładce seminaria.
Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP
bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking

 • bezpłatne popołudniowe warsztaty 17, 19 i 20.11.2014r.

Czym jest design thinking?
Design thinking (myślenie projektowe) zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces design thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Następujące po sobie działania to:

 1. Odkryj
 2. Określ
 3. Kreuj pomysły
 4. Twórz prototypy
 5. Testuj

Design thinking z powodzeniem wykorzystywana w Dolinie Krzemowej, ostatnio staje się coraz bardziej popularna również w Polsce. Design thinking jest metodą, na co dzień wykorzystywaną przez światowych gigantów takich jak Google, Apple czy Cisco do kreowania nowych produktów i usług.

Cel warsztatów:
Celem jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania narzędzi procesu design thinking do opracowania założeń usług i produktów.

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?
Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników
 • zaplanować i przygotować proces projektowy
 • określić kolejne kroki procesu design thinking
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu

Podczas warsztatów uczestnicy poznają metodę design thinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstanie w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Zwiększa się zatem szansa zainteresowania przyszłych klientów powstałymi w ten sposób usługami lub produktami.
Firma lub organizacja, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat design thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek. Metoda ta może też to być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Grupa docelowa
Warsztat kierowany jest przede wszystkim do:

 • osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą,
 • pracowników działów marketingu oraz R&D,
 • kadry zarządzającej,
 • właścicieli i pracowników MŚP,
 • pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem technik aktywizujących.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy robocze, które będą miały za zadanie zbadać kwestie problemowe w wyznaczonym obszarze oraz zaproponować i wstępnie przetestować rozwiązania, które będzie można wdrożyć. Po pierwszym dniu szkoleniowym trzeba będzie poświęcić również trochę czasu na zadanie domowe.
Zapraszamy więc osoby, które dla zdobycia nowych umiejętności poświęcą swój wolny czas i wykażą się aktywnością w pracy grupowej. Mile widziane są osoby z energią i pasją, które pragną nauczyć się, jak poszukiwać niecodziennych rozwiązań na codzienne problemy.

Szczegółowe informacje:.

Źródło: www.pi.gov.pl