„Piknik w rytmie firmy” 5 września 2014 r. Zabrze

Urząd Miasta Zabrze zaprasza przedsiębiorców do udziału w imprezie wystawienniczo – handlowej, podczas której będzie można nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz skorzystać z bezpłatnych porad w kilku punktach doradczych.

Piknik odbędzie się już 5 września 2014 r. w Zabrzu (Kąpielisko leśne w Maciejowie).

Organizatorem pikniku jest Urząd Miejski w Zabrzu.

Celem „Pikniku w rytmie firmy” jest promocja lokalnych producentów i ich produktów, poznanie i nawiązanie współpracy z nowymi partnerami handlowymi, prezentacja oferty przedsiębiorców z branży handlowej, spożywczej i gastronomicznej.
Uczestnicy Pikniku będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zgłębić wiedzę nt. zasad prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, uzyskać informacje na temat pożyczek, dofinansowań z UE, ulg podatkowych.

Patronem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Już 22-25 września 2014 r. IV Europejski Kongres Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania firmy sektora MŚP i jak im przeciwdziałać? Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją? To tylko część pytań, na które wspólnej odpowiedzi szukać będą paneliści oraz uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sesje panelowe skupiać się będą wokół ścieżek tematycznych związanych z takimi zagadnieniami jak prawo i polityka, innowacyjność, nowe pomysły i rozwój, edukacja i HR oraz współpraca – także w
wymiarze międzynarodowym.

Rejestracja oraz udział w Kongresie są bezpłatne. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.kongresmsp.eu.

HONOROWY PATRONAT nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz JOSÉ MANUELA BARROSO, przewodniczący KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zapraszamy Do Katowic!

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 24 sierpnia 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 sierpnia 2014 r. złożono 299,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 607,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 102 555 umów o dofinansowanie na kwotę 408,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 283,2 mld zł, co stanowi 100,7 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 289,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 204,8 mld zł.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konsultacje Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu w dniu 25 sierpnia 2014 roku konsultacji społecznych Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1 z późniejszymi zmianami), które potrwają do 15 września 2014 roku.

Przedmiotem uzupełnienia prognozy jest ocena potencjalnego wpływu na środowisko skutków realizacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1 z późniejszymi zmianami).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1 z późniejszymi zmianami) zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.

Wszelkie uwagi i wnioski do Uzupełnienia Prognozy należy zgłaszać w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2014 roku drogą elektroniczną przy użyciu formularza uwag do Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1 z późn. zm.) oraz formularzy uwag do Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFS I EFRR. Do formularza zgłaszania uwag zalecane są przeglądarki: internet explorer (wersja > 8) lub firefox, chrome, opera, safari.

Dopuszcza się również pisemne wniesienie uwag na adres:

Wydział Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

bądź ustnie do protokołu w pokoju nr 9 (Wydział Rozwoju Regionalnego, ul. Powstańców 25a).

Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, Wydział Rozwoju Regionalnego, ul. Powstańców 25a, pokój nr 9.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Wyniki konkursu dla Poddziałania 9.1.2 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od wyników oceny merytorycznej

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej lub korekcie kart oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzenie protestu w zakresie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2014

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej lub korekcie kart oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu w zakresie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2014 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK – po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami
– ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

„Smart Communications & Technology Forum”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji „Smart Communications & Technology Forum”, które odbędzie się 18 września 2014 roku w hotelu Mariott w Warszawie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Center for Business Education.

Forum to cyklicznie odbywające się w Polsce wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering. W ramach programu odbędą się dwa osobne bloki tematyczne „Smart grid” w całości poświęcony problematyce efektywnego zaradzania siecią, jej automatyzacji, nowinkom technologicznym oraz rozwiązania łączącym systemy smart grid z OZE i źródłami rozproszonymi oraz „Smart metering” skupiający się na kwestiach technologicznych inteligentnego opomiarowania (energii, gazu, wody itp). oraz zarządzania popytem i relacją z konsumentem.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Aktualizacja drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego do Kontraktu Terytorialnego

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 12 sierpnia br. Uchwałą Nr 1517/356/IV/2014 przyjął aktualizację drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego, zawierającego propozycje przedsięwzięć strategicznych do Kontraktu Terytorialnego.

Aktualizacja dokumentu jest wynikiem prac z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz koniecznością przekazania stanowiska samorządu w tym zakresie celem rozpoczęcia właściwego procesu negocjacji.

W wyniku aktualizacji w Mandacie Negocjacyjnym, w ramach interwencji krajowej, znalazły się następujące dodatkowe przedsięwzięcia:

  • projekt pt. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie”,
  • projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice”,
  • projekt pt. „Budowa Poligonowej Hali Ćwiczeń w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Trwa nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Mając na uwadze Plan pracy Platformy PPP na 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.

Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektu pilotażowego, zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na poniższej stronie.

Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na ww. stronie.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 2 września 2014 r.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Standardy świadczednia usług systemowych KSU

Podsumowanie konsultacji standardów świadczenia usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro małych z przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w III kwartale br. zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie świadczenie usług doradczych – w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro małych z przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Usługi te będą świadczone zgodnie z zamieszczonymi Standardami.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Konsultacje projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zbierało opinie na temat projektu „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”.

Celem tego dokumentu jest efektywna komunikacja, której służyć ma koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez instytucje zajmujące się wdrażaniem Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej. Na podstawie strategii horyzontalnej zostaną następnie opracowane strategie komunikacji dla poszczególnych programów.

Do ministerstwa wpłynęło 29 uwag i propozycji, zgłoszonych przez:

  1. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
  2. Stowarzyszenie Klon/Jawor (portal ngo.pl);
  3. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Konfederację Lewiatan.

W załączeniu nadesłane opinie dotyczące projektu „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz komentarze Departamentu Informacji i Promocji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Obecnie trwają negocjacje programów z Komisją Europejską. Ostateczny kształt projektów „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz strategii komunikacji programów krajowych i regionalnych będzie uzależniony od ich wyników.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka