Publikacja rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej przez PARP w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Oblikowano dwa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

 • W dniu 17 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 797 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.Nowelizacja ta uwzględniając przepisy  rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  przedłużyła  termin udzielania przedsiębiorcom przez ośrodki innowacyjności, będące beneficjentami działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności pomocy de minimis  do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • W dniu 24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 828 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowelizacja ta dostosowując dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  regulujące udzielanie wsparcia w ramach działania  8. 1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej  i 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis pozwoliła na przedłużenie terminu udzielania przedsiębiorcom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy de minimis  w ramach w/w działań do dnia 31 grudnia 2015 r.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Wsparcie w starcie!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Na terenie województwa małopolskiego Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej prowadzi pilotażowy fundusz pożyczkowy.

W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” absolwenci w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia, mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi 60 tys. zł., a oprocentowania 0,69% w skali roku. Okres spłaty to maksymalnie 7 lat.

Więcej informacji o Programie… 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konsultacje standardów świadczenia usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro małych z przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w III kwartale br. zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie świadczenie usług doradczych – w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro małych z przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Usługi te będą świadczone zgodnie ze Standardami, do konsultacji których zapraszamy wszystkich potencjalnych usługodawców oraz przedsiębiorców.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 30 czerwca br.

Szczegółowe informacje:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr”
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

Projekt Systemowy PARP
„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

17 czerwca 2014 r. z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wiceminister Adam Zdziebło podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 4.1).

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ 2007-2013 (wersja 4.1) zawiera następujące zmiany:

 1. realokacja środków pomiędzy wybranymi działaniami w obrębie priorytetów dla sektora środowisko (priorytety II. – V.), sektora transportu (priorytet VII.), sektora energetyki (priorytet IX.) oraz sektora zdrowia (priorytet XII):
  • priorytet II: z działania 2.2 przeniesiono kwotę 7.41 mln euro do działania 2.1;
  • priorytet III: z działania 3.1 przeniesiono kwotę 7.12 mln euro do działania 3.2;
  • priorytet IV: w działaniu 4.2 oraz działaniu 4.6 zwiększono odpowiednio alokację o 4.57 mln euro i 0,22 mln euro w wyniku realokacji środków z pozostałych działań osi IV euro;
  • priorytet V: z działania 5.2 oraz działania 5.4 przeniesiono odpowiednio kwoty 0,49 mln euro i 0,09 mln euro do działania 5.1  oraz w działania 5.3  zwiększając alokację odpowiednio o 0,57 mln euro oraz 0,02 mln euro;
  • priorytet VII: z działania 7.1 oraz działania 7.2 przeniesiono odpowiednio kwoty 120,09 mln euro
   i 48,03 mln euro do działania 7.3;
  • priorytet IX: z działania 9.1 oraz działania 9.4 przeniesiono odpowiednio kwoty 0,58 mln euro i 7,21 mln euro do działania 9.2 oraz działania 9.3 zwiększając alokację odpowiednio o 5,15 mln euro i 2,64 mln euro;
  • priorytet XII: z działania 12.1  przeniesiono kwotę 1,19 mln euro do działania 12.2;
 1. inne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne.

Szczegółowe informacje:

 

Seminarium „”Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „MŚP w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing) – jak przyspieszyć biznes?”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „MŚP w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing) – jak przyspieszyć biznes?”,organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w Warszawie, w Sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00.
Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 25 czerwca br. Poprzez wypełnienie elektronicznego formularza

Seminarium pozwoli na pozyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej (Cloud Computing) w działalności biznesowej. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat różnych typów chmury oraz aplikacji dostępnych do powszechnego stosowania. Zaprezentowane zostaną wyniki analizy SWOT dla chmury
obliczeniowej i porady dla przedsiębiorców dotyczące wdrażania tej technologii w firmach. Ponadto zostaną poruszone zagadnienie bezpieczeństwa w chmurze obliczeniowej, jak i stosowne regulacje prawne – krajowe oraz unijne.

Do udziału zaproszeni są przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Uczestnictwo ww. grup w seminarium jest bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konsultacje drugiej wersji projektu SZOP RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFS dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa śląskiego

Spotkanie dot. Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014-2020

Dnia 18 czerwca br. w godzinach 13.00-15.00 w Sali Kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Dąbrowskiego 23, Katowice), odbędzie się spotkanie konsultacyjne w zakresie Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedstawicieli sektora pozarządowego.

Na spotkanie zaproszeni są przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego w celu omówienia zapisów ww. dokumentu, w kontekście rozwiązywania problemów oraz kształtowania rozwoju poprzez realizację projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestracji na spotkanie należy dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza:

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Panel dyskusyjny pt. „Horyzont 2020 – nowe możliwości”

Obserwatorium Specjalistyczne ICT przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz osoby zainteresowane udziałem w programie Horyzont 2020 na panel dyskusyjny „Horyzont 2020 – nowe możliwości”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18.06.2014 w godz.: 10:00-13:00 w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” przy ul. Konarskiego 18C w Gliwicach.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa, cele, struktura programu Horyzont 2020 oraz możliwości udziału i finansowania MŚP. Ponadto eksperci oraz realizatorzy projektów ramowych podzielą się swoim doświadczeniami w pisaniu i realizacji projektów.
Charakter spotkania oraz udział osób od lat zajmujących się programami ramowymi pozwoli uczestnikom na kompleksowe zapoznanie się z tematem Horyzont 2020.

Udział w panelu jest bezpłatny.
Rezerwacje pod adresem: obserwatoriumict@technopark.gliwice.pl do dnia 17.06.2014r – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Ruszyła I edycja naboru wniosków na współorganizację w 2014 roku wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich

Departament Informacji i Promocji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) zaprasza partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze do składania wniosków w ramach zasad współorganizacji wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich na rok 2014.

Wszyscy zainteresowani zapraszani są do składania wniosków w terminie do 9 lipca 2014 r. Wnioski należy przesyłać w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym poniżej formularzem zgłoszeniowym) na adres: promocja@mir.gov.pl.

Pytania można zadawać w wersji elektronicznej na adres: promocja@mir.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

XIV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich PrzedsiębiorstwCzłowiek Najlepsza Inwestycja. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm aspektom:

 • I dzień Forum – prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP;
 • II dzień Forum – działaniom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.

Do udziału w Forum zostali zaproszeni praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm. Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na pytanie na ile swój sukces firmy zawdzięczają zespołom pracowników a na ile ich liderom.

Gość specjalny Forum  – polarnik Marek Kamiński – podzieli się z uczestnikami  swoimi doświadczeniami w realizacji postawionych  sobie celów i  odpowie na pytanie, jakie cechy  – istotne dla lidera – miały wpływ na sukcesy, jakie odnosił w życiu.

Wśród przedstawicieli administracji państwowej, którzy potwierdzili swój udział w Forum znajdą się między innymi: Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej  a także prezes PARP –  Bożena Lublińska-Kasprzak.

W czasie Forum uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wypracowanymi w projektach PARP rozwiązaniami i narzędziami związanymi z rozwojem zasobów ludzkich w firmach MMSP. Interaktywne prezentacje i mini warsztaty będą źródłem wiedzy i inspiracji do zmian wprowadzanych we własnych firmach.

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Seminarium dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość i Instytut PPP zaprasza pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w seminarium regionalnym poświęconym zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 czerwca 2014r.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny.

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię firmy oraz dla prawników. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Rejestracji na seminarium można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod http://ppp.parp.gov.pl/registration/new kontaktując się z Instytutem PPP pod numerami telefonów: (22) 435 95 02, 535 006 591 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: ppp-efs@ippp.pl.

Szczegóły dotyczące seminarium:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka