Konkurs na rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego w Małopolsce

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłosiła  nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach konkursu na dofinansowaniew Działaniu 1.1 Schemat B  wynosi 4 304 221,22PLN*.

Zgodnie z dokumentem pn. „Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z dnia 27 listopada 2007 roku, z późniejszymi zmianami (dokument dostępny na stronie www.fundusze.malopolska.pl) w ramach Działania 1.1 Schemat B wspierane będą projekty:

a) budowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, umożliwiającej rozwój istniejących i tworzenie nowych placówek służących kształceniu ustawicznemu i zawodowemu oraz sieci informatycznych centrów edukacyjnych;

b) wyposażenia bazy dydaktycznej istniejących i nowo tworzonych placówek kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, służącej doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu, w sprzęt techniczno-dydaktyczny oraz tworzenie lub zakup systemów informatycznych wspierających proces dydaktyczny, w szczególności systemów e-learning wraz z ich wdrożeniem (cross-financing);

c) dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów wyposażenia zakupionego w ramach projektu, o którym mowa w lit. b.

Wyłączeniu podlegają projekty dotyczące zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępniania na potrzeby społeczności wiejskiej, na obszarze działania LGD, realizowane przez organizacje pozarządowe lub kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, szkoły wyższe, administracja rządowa.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 4 500 000 PLN  

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 70% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin naboru od 28-05-2014 do 27-06-2014.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

V Kongres Innowacyjnej Gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na V Kongres Innowacyjnej Gospodarki, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Tegoroczna edycja pod hasłem „25+ Sukces wymaga zmian!” odbędzie się w dniach 16-17 czerwca w centrum Konferencyjnym Muranów (znajdującym się w Muzeum Historii Żydów Polskich) w Warszawie.

I dzień V Kongresu poświęcony będzie m.in. analizie polskiej gospodarki z perspektywy ćwierćwiecza wolnej Polski oraz dekady w Unii Europejskiej. Jak zmieniło się nasze społeczeństwo? Jaka była polityka? Co dała nam integracja i czego jeszcze możemy się po niej spodziewać? Na te i inne pytania odpowiedzą kluczowi dla polskiej transformacji politycy: Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Aleksander Kwaśniewski, Kazimierz Marcinkiewicz, Józef Oleksy.

Podczas II dnia Kongresu odbędą się po raz pierwszy organizowane w Polsce Targi Consumer Electronics Association (CES) – największe na świecie targi elektroniki oraz nowych technologii, odbywające się corocznie w styczniu w Las Vegas w Nevadzie.
Kongres Innowacyjnej Gospodarki to wydarzenie poświęcone monitorowaniu i rozwijaniu procesu zmian innowacyjności polskiej gospodarki. Celem Kongresu jest tworzenie rekomendacji działań dla rządu, parlamentu i władz lokalnych, niezbędnych dla pobudzenia wzrostu innowacyjności w Polsce. PARP jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Szczegóły i rejestracja: www.kongresig.pl
Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konsultacje drugiej wersji projektów Szczegółowych Opisów Priorytetów RPO WSL 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Od dnia 21 maja br. rozpoczęły się konsultacje projektów Szczegółowych Opisów Priorytetów RPO WSL 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego przyjętych uchwałą nr 922/337/IV/2014 przez Zarząd Województwa Śląskiego 20 maja 2014 roku.

Projekty ww. dokumentów można pobrać ze strony pod poniższym linkiem.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 23 czerwca 2014 roku za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie

Konsultacje w zakresie EFRR

Konsultacje w zakresie EFS

 

Szczegółowe informacje:

Zmiana progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro.

W związku z faktem, że część zamówień współfinansowanych z funduszy unijnych, które były dotychczas realizowane pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z nowymi przepisami nie będzie objęta ww. obowiązkiem, kwestia prawidłowości udzielania w ramach projektów zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro wymaga poświęcenia szczególnej uwagi beneficjentów i instytucji nadzorujących realizację projektów.

Przede wszystkim należy mieć na względzie, że udzielanie wszystkich zamówień podlega poszanowaniu zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantujących swobodę przepływu towarów i usług na obszarze krajów członkowskich UE – zasady równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności i przejrzystości. W celu zachowania zgodności wydatkowania środków z tymi zasadami dokonując zakupu towarów lub usług beneficjenci powinni postępować zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne), stosując procedury zapewniające racjonalność i efektywność wydatków oraz uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, również w zakresie zamówień o wartości poniżej progu krajowego.

Beneficjenci powinni uwzględnić przy tym zalecenia dotyczące praktycznego zastosowania zasad traktatowych wynikające z Komunikatu Wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), obejmujące zapewnienie odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji o zamówieniu, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, ustalanie terminów w sposób umożliwiający wyrażenie zainteresowania ofertą również przedsiębiorcom z innych państw członkowskich itp. Jednocześnie należy podkreślić, że z punktu widzenia Komisji Europejskiej szczególnie istotne dla zapewnienia realizacji zasad traktatowych jest upublicznienie informacji o zamówieniu umożliwiające rynkowi otwarcie na konkurencję.

Na potrzeby udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro Beneficjenci mogą stosować swoje procedury wewnętrzne, które określają warunki przeprowadzania otwartych i konkurencyjnych postępowań o udzielenie zamówienia. Istnieje także możliwość wykorzystania procedur określonych w Wytycznych dla beneficjentów niezobowiązanych podmiotowo do stosowania prawa zamówień publicznych (zasada konkurencyjności), co zapewni odpowiedni poziom upublicznienia i otwarcie zamówienia na konkurencję. Rozwiązanie to powinno być szeroko rekomendowane przez instytucje nadzorujące realizację projektów jako dobra praktyka.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że ww. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych nie wpływa na zmianę progu, od którego istnieje obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych.

Szczegółowe informacje:

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014–2020, wersja 2.0.

Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 922/337/IV/2014 przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 2.0. oraz Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja 2.0. stanowią uszczegółowienie zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wersja 5.1. w zakresie typów operacji (projektów) możliwych do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz katalogu potencjalnych beneficjentów, jak również doprecyzowują szczegółowe wymogi związane z przygotowaniem/realizacją projektów.

Wśród głównych zmian w stosunku do pierwszej wersji obu dokumentów można wskazać m.in. uzupełnienie informacji nt. wkładu ze środków unijnych na działanie (w poszczególnych działaniach wprowadzono kwoty w EUR), wysokości udziału cross-financingu (w wybranych osiach i działaniach), uzupełniono klasyfikację kategorii interwencji funduszy strukturalnych, dodano nowe działania/poddziałania oraz usunięto zapisy dotyczące Priorytetu XIV. Pomoc Techniczna EFRR. Ponadto, lista wskaźników, katalog beneficjentów czy typy operacji/projektów zostały dostosowane do projektu RPO WSL na lata 2014-2020, wersja 5.1.

Jednocześnie, w kontekście prowadzonych prac nad ostatecznym kształtem RPO WSL na lata 2014-2020, w tym uwag do Programu ze strony Komisji Europejskiej, oba dokumenty mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje

Ponadto w dniu: 21 maja br. rozpoczynają się konsultacje ww. dokumentów przyjętych uchwałą nr 922/337/IV/2014 przez Zarząd Województwa Śląskiego 20 maja 2014 roku.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 23 czerwca 2014 roku za pomocą formularza elektronicznego.

Szczegółowe informacje

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

 

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – stan na 19 maja 2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku Działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec modyfikacjom.

Zachęcamy do systematycznego przeglądania stron internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  poświęconych poszczególnym Programom w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o kolejnych naborach wniosków.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania, rozwój i innowacje

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania, rozwój i innowacje”. Celem wykładu jest zaprezentowanie programów, które będą wspierały obszar badań, innowacji i cyfryzacji w budżecie na lata 2014-2020.

Na spotkaniu przedstawiciele Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zaprezentują informacje na temat:

  • programów i obszarów tematycznych dotyczących badań, innowacji i cyfryzacji w ramach Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 (Regionalny Program Województwa Mazowieckiego, Program Inteligentny Rozwój, Program Polska Cyfrowa),
  • Programu Horyzont 2020.

Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Wykładów Otwartych – projektu prowadzonego we współpracy Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wstęp na wykład jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje:


 

Wyniki konkursu dla Działania 7.2.1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2014

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2014 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK – po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami – ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Program Prosument adresowany do samorządów

Pierwsze 100 milionów złotych NFOŚiGW przeznaczył dla samorządów zainteresowanych współpracą w ramach programu Prosument.

Dofinansowanie to, które w 100% pokrywa koszty kwalifikowane instalacji produkujących energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, może być udzielane zainteresowanym poprzez samorządy oferujące pomoc swoim mieszkańcom.
Dla przyszłych producentów energii to najkrótsza droga do sfinansowania mikroelektrowni.

Od 26 maja br. rusza nabór wniosków dla zainteresowanych samorządów. To one dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

Samorząd składający wniosek na zebrane wcześniej inwestycje musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości, eksploatacji inwestycji oraz kontroli. Minimalna kwota wniosku wynosi 1 mln zł. Można je składać w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków, jednakże nie później niż do 2015 roku.

Fundusz wprowadzając dla swoich beneficjentów kolejne udogodnienia, wnioski będzie przyjmował w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. To kolektory słoneczne, małe wiatraki, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe biogazownie, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne. Zależnie od rodzaju instalacji, NFOŚiGW oferuje dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.

Współpraca przyszłych inwestorów z zainteresowanymi samorządami to pierwsza spośród trzech zaplanowanych możliwości pozyskania funduszy na produkcję energii z OZE. W przyszłości klienci indywidualni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Prosumenta także poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz banki współpracujące z NFOŚiGW. Takie możliwości zostaną uruchomione w II półroczu br.

Prosument to program, który ma także na celu podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej. Kupując i instalując jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, przyszli producenci energii zaoszczędzą na rachunkach a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli sprzedawać do sieci. Dzisiaj jej bezpośrednią sprzedaż umożliwiają zapisy regulacyjne tzw. małego trójpaku energetycznego. Wcześniej produkcja rynkowa energii uzależniona była od obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. NFOŚiGW uruchamiając ten program, na który łącznie przeznaczył 600 milionów złotych, wspiera także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz liczy na zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z krajowym rynkiem kolektorów słonecznych, który w ostatnich latach wsparty 45% dopłatami NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł się w czołówce europejskich państw.

Szczegółowe informacje:

 Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy wdrożeniowej

Zapewnienia ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 8 maja br. dokument przyjęła Rada Ministrów.

W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności 2014-2020, zaistniała konieczność dostosowania prawa polskiego do odpowiednich regulacji UE oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności.

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Definiuje zasady wdrażania środków polityki spójności, podstawowe dokumenty temu służące oraz podmioty zaangażowane w ten proces. Określa także zadania i tryb współpracy między nimi.

Dokument reguluje kwestie związane z rozliczeniami z Komisją Europejską i monitorowaniem efektów dotowanych z UE przedsięwzięć oraz te dotyczące kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych. Porządkuje zagadnienia dotyczące pomocy publicznej, zasady wdrażania instrumentów zwrotnych oraz system wyboru projektów i procedurę odwoławczą. Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020 określone przepisami unijnymi, w tym:

  • przeniesienie z poziom Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnym (proces desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu);
  • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020 znajduje się na stronie Ministerstwa

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka