seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.
Seminarium odbędzie się 14 maja 2014 r. w Warszawie, w Sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00.
Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 12 maja br. Poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.een.org.pl w zakładce seminaria.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Do udziału zaprasza się przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie najnowszej praktyki dotyczącej rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Uczestnicy seminarium uzyskają informacje na temat zmian w zakresie VAT, które weszły w życie od kwietnia 2013 r. i od 2014 r.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konsultacje społeczne projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

24 kwietnia 2014 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 maja 2014 roku.

Na podstawie punktu 22. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W obszarach środowiska, transportu, energetyki, kultury oraz zdrowia zgłoszone zostały nowe projekty indywidualne do umieszczenia na liście. Z tego względu Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji społecznych tych propozycji. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowych projektów indywidualnych.

Zgodnie z punktem 16 ww. wytycznych w trakcie konsultacji nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych nowych projektów. Takie propozycje zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, do zgłaszania uwag do propozycji nowych projektów.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Zagłębiu

Firma Inter-Communications zaprasza na konferencję zorganizowaną z inicjatywy Pani Poseł na Sejm RP Beata Małecka – Libera oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej pt. „Praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Zagłębiu”.

Data i miejsce: Dąbrowa Górnicza, 29 kwietnia 2014 r. godz. 13.00

 

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 12.30 – 13.00 Rejestracja uczestników
Godz. 13.00 Rozpoczęcie konferencji Beata Małecka-Libera – Poseł na Sejm RP

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Godz. 13.10 Polityka spójności w nowej perspektywie finansowej dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Godz.13.30 Horyzont 2020 – perspektywy współpracy z małymi i dużymi przedsiębiorstwami dr Katarzyna Markiewicz-Śliwa – Kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 Godz.13.50 Rozwiązania i usługi bankowe adresowane do beneficjentów Funduszy Unijnych Bogumił Woźniak –  Ekspert w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Departamencie Sprzedaży Detalicznej PKO Banku Polskiego
 Godz.14.10 Projekty strukturalne w perspektywie 2014-2020  Arkadiusz Chęciński – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Godz.14.30 Współpraca pomiędzy światem nauki i biznesu

 Godz.14.50 – PRZERWA KAWOWA  

Godz.15.10 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Rola izb gospodarczych  w organizacji form wsparcia rozwoju i promocji przedsiębiorstw Bogusława Bartoszek- Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach:
Możliwość finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Beata Odrzywolska-Kokoszka – właściciel firmy Inter-Communications,
Sylwia Antoszczak – pracownik firmy 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego

 Udział w konferencji jest bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy

Rejestracja się na pierwsze spotkania informacyjne NKL

Już 5 maja w Warszawie oraz 7 maja we Wrocławiu odbędą się pierwsze spotkania informacyjne dla przedsiębiorców i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Spotkania organizowane są w ramach projektu PARP i SGH „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Podczas wydarzeń po raz pierwszy zostanie zaprezentowane innowacyjne Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), a przedsiębiorcy i menadżerowie dowiedzą się jak wykorzystać gromadzone dane o zasobach ludzkim dla podniesienia konkurencyjności swojej firmy.

Cykl 20 spotkań w 12 miastach Polski został uruchomiony z myślą o polskich przedsiębiorcach, aby przekonać ich co do słuszności i opłacalności inwestowania w pracowników, co pozytywnie wpłynie na wartość rynkową firmy.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsce jest ograniczona. Kolejne miasta i terminy, formularz rejestracyjny oraz więcej informacji dostępne są na stronie http://nkl.parp.gov.pl.

Patronat honorowy nad projektem „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” sprawuje Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, patronem merytorycznym jest Konfederacja Lewiatan.

Źródło: PARP

Szczegółowe informacje:

Konsultacje społeczne programu URBACT III na lata 2014-2020

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na stronie programu URBACT .

Oprócz konsultacji prowadzonych na poziomie europejskim, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne programu na poziomie krajowym. W tym celu w najbliższym czasie na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostanie umieszczona również polska wersja językowa Programu mająca charakter pomocniczy. Z uwagi na międzynarodowy charakter programu tłumaczenie to ma charakter roboczy i ma na celu pomóc zainteresowanym w przygotowaniu odpowiedzi w języku polskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i innych obowiązuje oryginał projektu Programu URBACT III w języku angielskim. Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do 16 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną i z wykorzystaniem załączonego formularza uwag na adres polityka.regionalna@mir.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje URBACT III”. Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt Programu jest efektem współpracy grupy państw członkowskich UE, Instytucji Zarządzającej Programem URBACT II oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w ramach prac międzynarodowej grupy roboczej, w której uczestniczyła również Polska. Wyniki konsultacji europejskich jak i krajowych będą pomocne przy formułowaniu jego ostatecznego kształtu przed złożeniem projektu do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia. Program ma zostać przekazany KE 20 czerwca br., natomiast rozpoczęcie realizacji programu przewidywane jest na styczeń 2015 r.

URBACT III będzie programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Przewiduje się, że łączny budżet programu na lata 2014-2020 wyniesie ok. 96 mln euro (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie wynosiło ok. 74,3 mln euro). Intencją jest, aby URBACT III działał jako europejski program wymiany wiedzy i nauki, promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Pozwoli on miastom europejskim współdziałać w celu wypracowania rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami oraz wymieniać dobre praktyki, doświadczenia i rozwiązania ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w politykę miejską w całej Europie. Więcej informacji o podstawowych założeniach Programu URBACT III w języku polskim można znaleźć na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego URBACT , którego funkcje pełnią wspólnie Instytut Rozwoju Miast, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Porównując projekt URBACT III do URBACT II należy podkreślić umożliwienie współpracy miast  w ramach trzech sieci: action planning network, implementation network oraz transfer network (dotychczas funkcjonowała tylko jeden rodzaj sieci współpracy). Zwiększeniu ulegnie także budżet programu – więcej środków zostanie przeznaczonych na wymianę doświadczeń między miastami oraz wsparcie dla miast (spotkania, warsztaty). Zwiększy się też rola i zadania Krajowych Punktów Kontaktowych, dla których będzie wydzielona część budżetu. Jest to istotna zmiana w stosunku do programu URBACT II. Przewidywane zadania Krajowych Punktów Kontaktowych to: informowanie o programie i możliwościach nawiązania współpracy, komunikacja z IZ URBACT – sieciowanie, konkursy, dzielenie się zdobytą wiedzą, organizowanie wydarzeń, ułatwianie dialogu między władzami narodowymi, miasta

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs „Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Co ważne, projekty zgłaszać mogą również Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia, będące stroną umowy o dofinansowanie projektu.

 Ideą przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

 Laureaci i wyróżnieni otrzymają specjalną nagrodę: szkolenie grupowe/doradztwo związane z tematyką nagrodzonego projektu i/lub z problematyką PO KL i/lub zagadnieniami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto, konkurs stanowić będzie szansę na szeroką, ogólnopolską promocję poprzez prezentację nagrodzonych projektów:

● podczas Gali wręczenia nagród w ramach rocznej konferencji KIW

● na portalu MIiR www.efs.gov.pl oraz KIW www.kiw-pokl.org.pl

● w ramach publikacji artykułów w biuletynie KIW „Innowacje bez Granic”.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 16 maja 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Z dopiskiem – Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej KIW.

 Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – stan na 15 kwietnia 2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku Działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec modyfikacjom.

Zachęcamy do systematycznego przeglądania stron internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  poświęconych poszczególnym Programom w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o kolejnych naborach wniosków.

Szczegółowe informacje:

 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MŚP

Poznaj i rozwiń potencjał pracowników swojej firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie „Zarządzanie kompetencjami z MSP” i skorzystania ze wsparcia w formie analiz, doradztwa i szkoleń.

Celem oferowanych usług jest wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, Planów Rozwoju Kompetencji oraz zwiększenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Służyć temu będą działania szkoleniowe i doradcze oraz działania informacyjne przybliżające zagadnienia zarządzania kompetencjami i tworzenia marki pracodawcy.

Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju, które nie są w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w przypadku małych firm jest dysponowanie potencjałem do wdrożenia działań z zakresu zarządzania kompetencjami, a w przypadku średnich przedsiębiorstw ograniczone zasoby organizacyjno-finansowe, stanowiące barierę do ich dalszego rozwoju.

Usługa szkoleniowo – doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zarządzanie kompetencjami w MSP” przez wykonawcę wybranego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PM Group LAAX Sp. z .o.o. Sp. k. Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 5.1 przekazany do Komisji Europejskiej

Informujemy, iż 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 655/327/IV/2014 przyjął wersję 5.1 projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz jego wersję skróconą, dostosowaną do wymagań Systemu Elektronicznej Wymiany Danych z Komisją Europejską „SFC2014”.

W dn. 10 kwietnia br. projekt RPO WSL 2014-2020 został przesłany do oceny Komisji Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu.

W wersji 5.1 projektu RPO WSL 2014-2020 wprowadzono zmiany wynikające m.in. z uwag Międzyresortowego Zespołu do spraw Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, wniosków z konsultacji Programu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostosowania Programu do nowej wersji Szablonu PO v. 3.0 z dn. 15 lutego br. przekazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz uwarunkowań Systemu SFC 2014.

Główne zmiany w wersji 5.1 odniesieniu do wersji 4.0 Programu dotyczą:

 • doprecyzowania kwoty alokacji RPO WSL 2014-2020 (zmiana z 3 473 600 000 EUR na 3 473 597 993 EUR, wynikająca z informacji nt. alokacji programu podanych przez MIR) oraz przesunięć finansowych między osiami priorytetowymi
 • dołączenia listy dużych projektów (tj. części projektów w ramach celu tematycznego 7 ze ścieżki pozakonkursowej w RPO, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 75 mln euro)
 • korekty i dostosowania systemu wskaźników do metodologii i wskazówek MIR (częściowe dostosowanie wskaźników do nowej Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych [WLWK] przekazanej przez MIR (w części EFRR) oraz wskazanie wartości bazowych i docelowych wskaźników rezultatu strategicznego oraz wartości docelowych wskaźników produktu
 • uzupełnienia wskaźników produktu dla poszczególnych osi priorytetowych w rozdziale dotyczącym Ram Wykonania RPO WSL 2014-2020
 • dodania kategorii interwencji w poszczególnych osiach priorytetowych oraz ich wartości kwotowych
 • uwzględnienia instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
 • usunięcia w katalogach beneficjentów zapisu dot. konieczności posiadania osobowości prawnej przez jednostki sektora finansów publicznych
 • usunięcia cross-financingu w osiach priorytetowych IV i V (Priorytety Inwestycyjne: 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)
 • dostosowania zapisów w rozdziale dot. systemu instytucjonalnego
 • aktualizacji szacunkowej wartości wsparcia obszarów wiejskich po konsultacji z Subregionami (wzrost z 338 233 985 Euro do 423 841 914 Euro)
 •  korekty zakresów wsparcia dla OSI Bytom wynikająca z oceny propozycji przesłanych przez Miasto Bytom (PI 4.3, 6.3, 6.4, 9.1, 9.2).

Ponadto, dokonano niezbędnych modyfikacji w opisach poszczególnych osi priorytetowych Programu m. in. w zakresie opisów priorytetów inwestycyjnych, typów przedsięwzięć planowanych do dofinansowania, list potencjalnych beneficjentów oraz trybów wyboru projektów.

 Szczegółowe informacje:

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina 2014”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2014” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dot. pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej, podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  Wnioski można składać do 15 maja 2014.

 Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach akcji „Góra Grosza 2013”, prowadzonej w szkołach i przedszkolach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci konkursu:

a. Rodzinne formy opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego),

b. Małe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (domy/mieszkania do 14 dzieci).

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym każdy z nich musi dotyczyć innego działania.

Priorytety udzielanej pomocy:

a. Priorytet I: Praca z Rodzinami Biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.)

b. Priorytet II: Pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.)

c. Priorytet III: Remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienia standardu życia dzieci (o ile prowadzona jest praca z rodzinami biologicznymi).

Czas składania wniosków:

7 kwietnia – 15 maja 2014 (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

30 czerwca 2014. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także pisemną informację nt. statusu swojego wniosku.

Przystąpienie do konkursu:

 1. Wypełnienie odpowiedniego wniosku – dla rodzinnych form opieki zastępczej: wniosek 1; dla małych placówek opiekuńczo-wychowawczych: wniosek 2 wraz z załącznikami);
 2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR /MOPS/innych odnośnych władz;
 3. Przesłanie kompletu dokumentów do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 15 maja 2014 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Rodzina.

Szczegółowe informacje na stronie www.towarzystwonaszdom.pl

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka