Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2014 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór wniosków w ramach VII edycji Programu Bon na innowacje.

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Wsparcie w ramach Programu jest przeznaczone na zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy.  

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o wsparcie kolejny raz.

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł).

Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3 041 500 zł.

Nabór wniosków trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. do
godz. 16.30.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Trzecia wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

6 lutego 2014 r., Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął trzecią wersję Wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dokument uwzględnia wyniki konsultacji społecznych, którym – zgodnie z wymogami ustawowymi – została poddana druga wersja projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W pracach nad programem zostały także wykorzystane wnioski z konsultacji społecznych Założeń MRPO oraz pierwszej wersji projektu.

Projekt przyjęty przez Zarząd Województwa został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Następnie dokument zaopiniuje rządowy Zespół Międzyresortowy do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Po przyjęciu ostatecznej wersji projektu przez Zarząd Województwa dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania jego ostatecznego kształtu.

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową, politykę energetyczną i przedsiębiorczość. W ramach zintegrowanego podejścia terytorialnego specjalne środki zostały wydzielone w programie na wsparcie pięciu subregionów województwa (Subregionalny Program Rozwoju) oraz Metropolii Krakowskiej tworzonej przez Miasto Kraków i 13 gmin otaczających stolicę regionu (Zintegrowana Inwestycja Terytorialna).

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Czwarta wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

11 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 237/311/IV/2014 przyjął czwartą wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Aktualizacja dokumentu wynika m.in. z konieczności jego dostosowania do zapisów Umowy Partnerstwa z dn. 8 stycznia br., zapisów przyjętego w grudniu 2013 r. pakietu rozporządzeń UE na lata 2014-2020, wniosków z nieformalnego dialogu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) z Komisją Europejską oraz uwag MIR do trzeciej wersji RPO WSL 2014-2020 przekazanych w dn. 21 stycznia br.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Nowy konkurs dla przedsiębiorców – modernizacja/wymiana źródeł ciepła

Od 03.02.2014 trwa nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa.
Nabór wniosków potrwa do 07.04.2014r.

Głównym celem programu PL04 (2014) jest maksymalizacja redukcji emisji CO2.

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie dotowane jest współspalanie oraz instalacji zastępcze.

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

Tegoroczny nabór w ramach programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” nie jest kontynuacją naboru z 2013 roku.

Obecny konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw i ma na celu modernizację/ wymianę źródeł ciepła. Nie obejmuje żadnych projektów termomodernizacyjnych dotyczących budynków.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Cykl seminariów informacyjnych dotyczących naboru wniosków do programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii

Wydział Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii, działając jako biuro norweskiej agencji rządowej Innovation Norway, uprzejmie informuje, że z początkiem marca 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków do nowego Programu finansowanego z funduszy norweskich „Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Program ten należy do realizowanej w okresie 2009-2014 perspektywy Funduszy Norweskich i EOG. Operatorem programu jest norweska instytucja – Innovation Norway.

Beneficjentami programu będą polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi 17 783 000 euro. Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 euro.

Zainteresowane osoby zapraszane są do wzięcia udziału w jednym z sześciu seminariów informacyjnych nt. programu, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 18 lutego 2014 w Warszawie – konferencja Inaugurująca Program;
 • 19 lutego w Lublinie;
 • 20 lutego w Krakowie;
 • 25 lutego w Gdańsku;
 • 26 lutego w Poznaniu;
 • 27 lutego we Wrocławiu.

Możliwość zgłoszenia swojego udziału w jednym z seminariów możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.norwaygrants-greeninnovation.no . Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona.

 Szczegółowe informacje: 

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Ogłoszenie konkursu w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 W roku 2013, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 528 projektów na kwotę 42 542 250,68 zł. Dziewięć dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Szczegółowe informacje:

Źródło: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne.

– Program ASOS opiera się na solidarności i integracji międzypokoleniowej, dlatego premiowane będą inicjatywy, gwarantujące udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku– powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Równocześnie udział organizacji pozarządowych, na co dzień pracujących w tym obszarze i najlepiej znających potrzeby środowiska, powinien gwarantować efektywne wsparcie seniorów.

W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.

Oferty należy składać od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. przez Generator Ofert ASOS.

Wymagany wkład własny to 10 % wartości projektu.

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł.

Szczegółowe informacje:

 Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

V Nabór wniosków do Działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach „Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego”

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wspierającego wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw – Darczyńców.

W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym EILC, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

 Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2014 do 30 września 2015.

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi € 1 600 000,00 a dofinansowanie wynosi 100 proc. całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.

Zaproszenie do składania wniosków trwa od 3 lutego 2014 do 2 kwietnia 2014, do 16:00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Ponad 53 mln zł dla przedsiębiorców na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

Przedsiębiorcy planujący realizację projektów, których głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel z funduszy norweskich. W ramach ogłoszonego 31 stycznia 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie, do wykorzystania jest ponad 53 mln zł.

Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła, eliminacja spalania węgla (w tym na rzecz biomasy) – na takie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu dla Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii można składać od 3 lutego do 7 kwietnia 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 12 639 873 euro, tj. 53 223 766,56 zł, która pochodzi z funduszy norweskich.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka