Planowany nabór do programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie  Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia, pełniący funkcję Operatora Programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, planuje pod koniec I kwartału 2014 r. ogłoszenie konkursu dla powiatów na projekty obejmujące programy profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia w społecznościach lokalnych.

Program jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Program ten przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Konkurs ma charakter ograniczony i jest skierowany do wybranych 156 powiatów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze ograniczonego konkursu będzie wynosiła 15 423 206 euro.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Nowy konkurs PO Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej obejmować będzie następujące typy projektów (operacji):

 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej.
 2. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 28 000 000 PLN.

Wnioski w ramach konkursu nr POKL/9.1.1/I/14 przyjmowane będą od dnia 24 stycznia 2014 r. do dnia 24 lutego 2014 r. (decyduje data wpływu do WUP w Krakowie).

Szczegółowe informacje:

 Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

PO Innowacyjna Gospodarka – przedłużenie naboru projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że nabór do udziału w projekcie Polski Most Krzemowy został przedłużony do dnia 4 lutego br.

Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

 W ramach trzech etapów projektu przewiduje się:

 1.  Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych;
 2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej;
 3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C.

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Polski Most Krzemowy

Rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy.

Jest to projekt systemowy PARP współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferowane są:

 1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
 2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
 3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w Projekcie Polski Most Krzemowy w dniach od 14 do 28 stycznia 2014 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00).

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie na stronie www.mostkrzemowy.parp.gov.pl

 Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

21 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął wstępny projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 2.0) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i skierował dokumenty do konsultacji społecznych, które trwały od 22 listopada do 26 grudnia 2013 r.

Wstępny Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (do pobrania) na stronie  http://www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020/Strony/regionalny_program_operacyjny.aspx

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

III Konkurs dla obszaru „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłasza nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 IV priorytetu
PO IiŚ – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi  14 546 419,00 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie między innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego czy oszczędności i zwrotów z tytułu realizowanych projektów. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:

 1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
 2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 03.02.2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowe informacje:

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – II nabór

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. do godz. 16:30.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.  rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia
 3. złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
 4. nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Szczegółowe informacje

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

I Konkurs 2014 roku na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowani w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
w terminie:

od 13 do 24 stycznia 2014 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (dalej: „PO IG”) przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Szczegółowe informacje

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”.

Od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Portal Funduszy Europejskich

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka

Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłosiło II Konkurs  w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to Program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

Program – skierowany do jednostek podejmujących działania, w zakresie stymulacji rozwoju społecznego i poprawy jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z konsorcjów obligatoryjnie wchodzi dodatkowy organizacja pozarządowa posiadającej osobowość prawną i mająca siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inter-Communications Beata Odrzywolska-Kokoszka